Najpopulárnejšie petície v roku 2018 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Výzva Sudánskemu veľvyslancovi vo Viedni vo veci nespravodlivého odsúdenia Nouri Hussein na trest smrti

Noura Hussein Hammad je 19-ročná sudánska dievčina, ktorá bola 5. mája 2018 odsúdená na trest smrti za vraždu svojho manžela. Noura ale na manželstvo nikdy nepristúpila, bola ponížená a oklamaná svojou rodinou a znásilnená svojím manželom za pomoci jeho príbuzných. Pripájame sa k vyhláseniam národných aj medzinárodných ľudskoprávnych organizácií a oslovujeme J.E. pána Mohameda Hussein H. Zarouga, sudánskeho veľvyslanca vo Viedni, ktorý upravuje aj styky so Slovenskou republikou, s touto výzvou.

Vytvorené: 2018-05-15 Štatistiky

Dostavba zimného štadióna v Starej Ľubovni

Petícia   poslancom mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni   My, dolu podpísaní obyvatelia mesta Stará Ľubovňa a okolitých obcí, obraciame sa na základe čl. 27 Ústavy Slovenskej republiky a zákona číslo 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,  touto cestou  na poslancov MsZ  Stará Ľubovňa, aby   podporili dostavbu zimného štadióna v Starej Ľubovni   z týchto dôvodov:   1. Na doterajšiu výstavbu Zimného štadióna bolo vynaložených viac ako 1,3 milióna eur. (výstavba haly, ná

Vytvorené: 2018-03-19 Štatistiky

Stavebná uzávera pre výstavbu logistických hál v Senci

Ako občania Slovenskej republiky a obyvatelia mesta Senec, využívajúc svoje práva v zmysle zákona číslo 85/1990 Zb.zákonov o petičnom práve, vyjadrujeme svoje stanovisko, v ktorom zásadne nesúhlasíme s výstavbou logistických hál v obývaných častiach Senca a jeho okolitých obcí! Povoľovacie procesy pre výstavbu logistických hál pre konkrétne lokality prebehli v roku 2005 a 2006, na MZ Senec, prijatými uzneseniami a všeobecne záväznými nariadeniami (VZN). Tieto však absolútne nereflektujú a nezohľ

Vytvorené: 2018-06-10 Štatistiky

Výzva na odvolanie riaditeľky Turčianskej galérie v Martine a za nastavenie nových podmienok pri výbere vedúcich pracovníkov kultúrnych inštitúcií Žilinského samosprávneho kraja

My, široká kultúrna a umelecká obec, žiadame vedenie Žilinského samosprávneho kraja o zastavenie úpadku Turčianskej galérie naplnením týchto dvoch bodov:   1. Odvolaním Ing. Alexandry Rybárovej, z pozície riaditeľky Turčianskej galérie v Martine z dôvodov: •   absentujúce vzdelanie v oblasti výtvarného umenia a kultúry a z toho vyplývajúca nedostatočná znalosť a orientácia v problematike slovenského výtvarného umenia vo všeobecnosti •   absentujúce odborné skúsenosti týkajúce sa riadenia, manaž

Vytvorené: 2018-07-02 Štatistiky

Petícia za zánik vymahackej spoločnosti ako intrum justícia Kruk a im podobné aby vláda určila aby dlhy mohol vymáhať len veriteľ vymahacke spoločnosti si účtujú aj 1000 percent veľakrát je vyššia

Žiadam  vládu Slovenskej republiky a národnej rady SR aby ustanovili zákon na zánik vymahackej spoločnosti intrum justícia ,Kruk  EOS   a všetky vymahacke spoločnosti  z dôvodu  ze vymáhateľske spoločnosti zarábajú na pracujúcich ľuďoch spôsobom že sa im vyhrážajú dlh navyšujú o niekoľko tisíc eur aj o tisíc percent z pôvodnej istiny s príslušenstvom 600eur kvôli nekalim praktikám vymáhateľskych spoločnosti je suma 3900 euro mi obcania Slovenskej republiky a platilelia dane žiadame zánik vymahac

Vytvorené: 2018-09-26 Štatistiky

P E T Í C I A ZA ZNOVUOTVORENIE ZÁKLADNEJ ŠKOLY S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM V ROHOVCIAC

My, dole podpísaní občania v zmysle petičného práva požadujeme, aby sa opätovne otvorila slovenská základná škola v Rohovciach, pretože je veľký počet detí, ktoré sú odmietané v okolitých základných školách s vyučovacím jazykom slovenským, kde už nie sú kapacity na ich prijatie . V Rohovciach je vybudovaná základná škola s kapacitou 240 žiakov, kde však túto školu navštevuje len 80 žiakov maďarskej základnej školy. Sme za zachovanie základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským a žiadame o otvo

Vytvorené: 2018-02-23 Štatistiky

Petícia za zrušenie prieskumného územia „SVIDNÍK – ropa a horľavý zemný plyn“

My, dolupodpísaní obyvatelia mesta Bardejov a jeho okolia, ako aj ostatní, ktorým záleží na zachovaní kultúrnych a prírodných hodnôt  tohto unikátneho kraja, berúc do úvahy, že prírodné bohatstvo v podobe zdravého životného prostredia, lesov, pôdy, vody a vzácnych minerálnych prameňov, je skutočným bohatstvom tohto kraja, uvedomujúc si, že nevhodná ekonomická činnosť finančných a podnikateľských skupín ničí životné prostredie na Slovensku v stále väčšej a väčšej miere, dovolávajúc sa svojich pr

Vytvorené: 2018-06-08 Štatistiky

Petícia za nesúhlas s prieskumným územím "SVIDNÍK - ropa a horľavý zemný plyn"

Dole podpísaní obyvatelia obce Zborov, okres Bardejov , majúc záujem na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci Zborov a berúc do úvahy, že kvalita životného prostredia v obci je neoddeliteľne spätá aj s vplyvmi na životné prostredie ktorých pôvod je mimo územia obce Zborov, vyjadrujeme svoj nesúhlas s činnosťami spojenými s prieskumným územím "SVIDNÍK -ropa a horľavý zemný plyn", ktoré zasahujú do jednotlivých zložiek životného prostredia v obci Zborov a menia jeho kvalitu.   Žiadame

Vytvorené: 2018-05-23 Štatistiky

Petícia za spravodlivosť pre Bratislavčanov

Bratislava ročne prichádza o viac ako 16 000 000 eur z dôvodu nesprávneho sčítania obyvateľstvaz roku 2011. Z výsledkov sčítania sa 10 rokov vypočítava výška príjmu mesta z podielových daní, ktorá je najdôležitejšou príjmovou položkou v rozpočte Bratislavy. Bratislava tak každoročne prichádza o značné finančné prostriedky, ktoré by mohli byť využité na budovanie parkov, športovísk, podporu sídliskového športu či voľnočasových aktivít.My, dolu podpísaní občania, v zmysle petičného práva požadujem

Vytvorené: 2018-09-01 Štatistiky

Petícia na podporu kandidáta za občianského prezidenta SR volby 2019

PETÍCIA Žiadam, aby Predseda Národnej rady Slovenskej republiky prijal návrh kandidatúry Jána Molnára na funkciu prezidenta Slovenskej republiky. Rodné číslo kandidáta: 48-06-11/756, vek: pri začatí zbierania podpisov (11.06.2018) má kandidát 70 rokov, Stav: dôchodca, adresa trvalého pobytu: Bratislava, Devínska cesta 16, PSČ 84104 Vyhlásenie Jána Molnára: Súhlasím so svojou kandidatúrou a spĺňam podmienky na zvolenie za prezidenta Slovenskej republiky. Podpísaný hárok pošlite na adresu kandidát

Vytvorené: 2018-06-17 Štatistiky