Najpopulárnejšie petície za posledných 24 hodín

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Sme proti zákazu predaja v nedeľu

My, podpísané občianky a občania, vyzývame poslancov NR SR, aby na základe nižšie uvedených argumentov nepodporili návrh zákona, ktorého prijatím by bol štátom zakázaný predaj v nedeľu. Ide o návrh zákona skupiny poslancov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Prijatie tohto návrhu zákona by malo viacero negatívnych efektov na spoločnosť, ekonomiku a slobodu jednotlivca: - Tento návrh je neprijateľný zásah do slobody jednotlivca. - Zásadne sa obmedzí sloboda podnikani

Vytvorené: 2023-02-06 Štatistiky

Verejná výzva na zakotvenie práva detí mať pri sebe rodiča v nemocnici

My, podpísané občianky a občania Slovenskej republiky, na základe nižšie uvedeného odôvodnenia vyzývame poslancov Národnej rady SR k prijatiu novely Zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon č. 576/2004 Z.z.) predloženej poslankyňou Vladimírou Marcinkovou, ktorá má zákon doplniť o znenie:  “ Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má maloleté dieťa právo na prítom

Vytvorené: 2023-01-27 Štatistiky

Petícia proti prijatiu Klimatického zákona

Petícia proti prijatiu Klimatického zákona. Zákona o zmene klímy a nízkouhlíkovej tranformácii Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.   My, dolupodpisaní signatári petície, odmietame tzv. Klimatický zákon, ako celok, a žiadame, aby nebol prijatý.   Dôvody :   -       Zákon spôsobí zníženie životnej úrovne obyvateľstva -       Zákon spôsobí stratu pracovných miest a deindustrializáciu Slovenska -       Zákon po

Vytvorené: 2023-02-01 Štatistiky

Vyhlásenie občanov SR pri príležitosti mierového sprievodu MATKY ZA MIER, ktorý sa uskutoční 3.3.2023 od 13:00 h v Bratislave. Podpisy budú odovzdané spolu s listom na Veľvyslanectve Ruskej federácie.

My, občania Slovenskej republiky, odsudzujeme akýkoľvek vojnový konflikt. Odmietame ohrozovanie mieru, dodávanie zbraní, šírenie strachu a nenávisti medzi národmi a porušovanie ľudských práv a slobôd. Sme zásadne proti mobilizácii slovenských občanov, ich zatiahnutiu do vojny proti Ruskej federácii či inému štátu, čo potvrdzujeme svojimi podpismi.

Vytvorené: 2023-02-07 Štatistiky

PETÍCIA za zachovanie (nezrušenie) Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu a plavárne, Na pántoch 9, 831 06 Bratislava

Podpisom tejto petície, my podpísaní občania, rodičia žiakov, žiaci, učitelia žiadame Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja aby zachovalo a nezrušilo Strednú odbornú školu hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 v Bratislave. SOŠ HSaO  má v súčasnosti 7 funkčných stredísk, 85% naplnenosť školy, 100% naplnenosť Školského internátu, funkčné Centrum voľného času a stabilné kluby na plavárni a  prekrásny športový areál. Aby bol podpis na petícií právoplatný, je potrebné ho ešte potvrd

Vytvorené: 2023-02-08 Štatistiky

Zachráňme Bardejovské Kúpele pre budúce generácie

METODICKÉ USMERNENIE : Prosíme ctených signatárov petície, aby nezabudli potvrdiť verifikačný mail, ktorý je doručený na Vami zadanú mailovú adresu. Bez tejto verifikácie nebude Váš podpis na petíciu regulérne pridaný. Ďakujeme za Vašu podporu! ------------------------------------------------------------------------------ P E T Í C I A    „ZACHRÁŇME BARDEJOVSKÉ KÚPELE PRE BUDÚCE GENERÁCIE“ 1.      Proti výstavbe apartmánových  a bytových domov v kúpeľnej zóne Bardejovských Kúpeľov. 2.      Pro

Vytvorené: 2022-12-27 Štatistiky

Petícia proti výstavbe obytných domov Tri Vŕby na Petržalskom Draždiaku.

My, v petícii podpísaní obyvatelia mestskej časti Bratislava - Petržalka (oprávnení voliči) týmto žiadame, aby obecné zastupiteľstvo zastavilo plánovaný projekt  domov  Tri Vŕby na Petržalskom Draždiaku. Podpisom nesúhlasím s výstavbou obytných domov  Tri Vŕby na Petržalskom Draždiaku.

Vytvorené: 2023-02-08 Štatistiky

Proti výstavbe apartmánového domu Bélier na Dilongovej ulici v Prešove

SME PROTI: tieneniu a obrovského nárastu nočného osvetlenia v lokalite – faktor upierania nároku na plnenie účelu hvezdárne vo sfére pozorovania Slnka a nočných pozorovaní navyšovaniu technologického hluku a vytláčaniu unikátnych živočíšnych druhov z lokality (kolónia netopierov) – faktor a poškodzovania zdravia a devastovania  prírody neúnosnému preťaženiu lokality stavebnou činnosťou a prevádzkovaním budov – faktor narušenia celej infraštruktúry Prevádzka samotného planetária pri ročnom obje

Vytvorené: 2023-02-03 Štatistiky

Verejná výzva za odsúdenie cenzúry na TA3 a vyjadrenie podpory novinárke Anke Žitnej Lučaiovej

Celý záznam cenzúrovanej relácie si môžte pozrieť tu : https://www.youtube.com/watch?v=OYBlT7PE9qI   CIEĽOM PETÍCIE JE UPOZORNIŤ NA ŠKANDALÓZNE PRAKTIKY MAINSTREAMU!  Všetci podpísaní sme šokovaní cenzúrou, ktorú zaviedla TA3 na rozhovor v rámci relácie "tak takto", ktorú moderuje Anka Žitná Lučaiová. Jej hosťom bol "iba" pán Jeffrey Sachs, svetový ekonóm, ktorý sa previnil tým, že ostro kritizoval dodávanie zbraní na Ukrajinu a vyzýval USA a Rusko na mierové rokovania.  Médiá majú dnes obrovskú

Vytvorené: 2023-02-07 Štatistiky

Petícia za sfunkčnenie referenda

Vzhľadom k tomu, že od roku 1994 sa na našom území konalo celkovo deväť celoštátnych referend a z toho bolo iba jedno platné, sme dospeli k tomuto záveru.Sme presvedčení o tom, že na inštitút referenda sú v slovenských podmienkach kladené príliš vysoké nároky. K tomu aby bolo na Slovensku referendum niekedy platné sa vyžaduje, aby k nemu prišla vačšia polovica všetkých oprávnených voličov.Žiadame preto zaviesť nulové kvórum, kedy by o výsledku referenda rozhodla nadpolovičná väčšina zúčastnených

Vytvorené: 2023-01-31 Štatistiky

Rusi sú bratia - Nikdy proti Rusku

My, podpísané občianky a občania Slovenskej republiky, žiadame, aby naši synovia a naše dcéry nemohli byť mobilizovaní/é a následne vyslaní/é na Ukrajinu na istú smrť do boja proti Rusku. Zároveň žiadame Prezidentku SR, Národnú radu SR a Vládu SR, aby sa nezapájali do konfliktu na Ukrajine: - či už slovnou podporou Ukrajiny - finančne - dodávkami zbraní, ktoré predlžujú vojnu - opravou ukrajinskej vojenskej techniky - podporou pre rozšírenie NATO o Fínsko a Švédsko Ďalej Vás žiadame vás, aby

Vytvorené: 2023-02-03 Štatistiky

Petícia za záchranu prírodnej rezervácie Šúr - zabráňme ďalšej výstavbe.

Petícia za záchranu prírodnej rezervácie NPR Šúr  - zabráňme ďalšej výstavbe. Adresát petície: Ministerstvo životneho prostredia Slovenskej republikyOdbor posudzovania vplyvov na životné prostredieNámestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava Vaše pripomienky a argumenty proti zámeru je možne adresovať písomne  na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava. Jedným z vypracovaným pripomienok k navrhov

Vytvorené: 2019-01-27 Štatistiky

Zrušenie Matematiky 2 a znovuzavedenie Právnickej Nemčiny pre Nemecký program MM na FMUK

Touto petíciou žiadame o zrušenie Matematiky 2 (ktorá nám už bola odobraná, a úplne nelogicky znovunavrátená) a znovuzavedenie Právnickej Nemčiny, ktorú nám v ten istý semester odobrali. Príde nám nelogické odobrať jeden z mála predmetov ktorý má s nemčinou aspoň niečo spoločné a pridať do študijného programu povinnú druhú matematiku, ktorú si teraz všetci musia doberať, a zároveň ju musia študovať aj budúci prváci.  NAŠE ODDÔVODNENIA 1) Medzinárodný manažment vo francúzskom a nemeckom programe

Vytvorené: 2023-02-08 Štatistiky

Petícia za zachovanie pracovného pomeru MUDr. Jána Reháka ml. v Kysuckej nemocnici s poliklinikou Čadca na pozícií gynekológ/pôrodník

My, dolupodpísaní občania vyjadrujeme nesúhlas s ukončením pracovného pomeru MUDr. Jána Reháka ml. v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci. Žiadame aby bol zachovaný pracovný pomer pána doktora Jána Reháka ml. ako gynekológ/pôrodník a aby mu bolo umožnené vykonávať všetky pôrodnícke a operáčné úkony ktoré vykonával. 

Vytvorené: 2023-02-05 Štatistiky

Petícia za zachovanie chovu Norika muranskeho na muránskej planine

Dobrý deň touto petíciou by som sa chcel na Vás všetkych obrátiť a poprosiť Vás o podporu o zachovanie chovu koní na muránskej planine dvory Veľká lúka a Dobšiná-Norik muranskeho typu.Vzhladom na to čo sa všetko deje okolo celej zonacii sa to bohužiaľ dotklo chovu koní ktorý tam je vďaka Lesom SR a ľuďom ktorí tam pracujú a pracovali už 70 rokov bohužiaľ všetky pozemky a nehnuteľnosti(stajne,ohrady,budovy pre zamestnancov a iné) okrem zamestnancov,strojov a hlavne koní(toto nechcú )padli pod min

Vytvorené: 2023-01-25 Štatistiky

Petícia za vyhlásenie predčasných volieb do konca Júna 2023

Podpisom tejto petície vyjadrujem svoju žiadosť poslancom Národnej rady SR,  dočasnej poverenej Vláde Slovenskej republiky, aby prijali všetky potrebné zákony, ktoré budú umožňovať konanie predčasných volieb a aby sa predčasné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konali v čo najskoršom možnom termíne, ale najneskôr do konca mesiaca Jún 2023.   

Vytvorené: 2023-01-23 Štatistiky

Petícia za odškodnenie pre dotknuté firmy, vplyvom zdražovania cien energií

Nakoľko poškodených, upadajúcich firiem na Slovensku pribúda a Ministerstvo hospodárstva mešká s pomocou pre podnikateľov, žiadame o odškodňovanie malých a stredných firiem. Nakoľko hrozí insolventnosť firiem, nezaplatené faktúry, množstvo nevymožiteľných exekúcií, je potrebné urgovať spustenie sľúbenej finančnej pomoci z Ministerstva hospodárstva SR a zároveň spätne odškodniť tých,ktorí kvôli omeškaniu museli uhradiť vnútenú - vysokú cenu za energie. 

Vytvorené: 2023-02-08 Štatistiky

Peticia Ziadame vypnutie semaforov na krizovatke Nad luckami- Karloveska

My podpisani obcania ziadame vypnutie Neekologickeho a Neekonomickeho semaforu na krizovatke Nad luckami- Karloveska. Obavali sme sa ako obyvatelia prilahlych bytoviek, spustenie krizovatky s prioritou elektricky, stojace auta na hlavnej ceste a v prilahlych ulickach cakajuce aj niekolko minut na zeleny signal semaforu su  dnesna realita! Pre nas rezidentov a taktiez pre soferov je semafor neekologicke a neekonomicke rozhodnutie uradnikov, ktori tu nebyvaju a rozhoduju od stola!   Obyvatelom pri

Vytvorené: 2023-01-21 Štatistiky

Petícia za odstúpenie Zuzany Čaputovej z postu prezidentky SR

My, dolu podpísaní občania, žiadame, aby sa Zuzana Čaputová vzdala funkcie prezidenta SR a dobrovoľne odstúpila. Ak tak neučiní do 30 dní od podania žiadosti (petície), tak žiadame Národnú radu, aby využila svoje kompetencie a dala návrh na jej odvolanie. Z úcty k žene nebudeme uvádzať dôvody, ktoré nás viedli k spísaniu tejto petície.  P.S. pre súlad so zákonom NEZABUDNITE pri podpise uviesť celé vaše bydlisko (nie iba mesto, ale aj ulicu a č. domu).  Ďakujem Marek PolečSPD - Slovenská priama

Vytvorené: 2022-03-05 Štatistiky

Petícia za slušný podnik s nápojmi a občerstvením pre návštevníkov parku a deti.

Petícia za slušný podnik s občerstvením pre návštevníkov parku a rodičov s deťmi.   Hlavnou myšliekou je skultúrnenie prostredia v parku na Račianskom mýte a nahradenie pohostinstva Koliesko novopostaveným podnikom ponúkajúcim širokú škálu nápojov a občerstvenia pre rodičov, návštevníkov parku a detského ihriska.  My dole podpísaní občania SR sme za túto zmenu:   Zrevitalizovanie parku a starého podniku “Koliesko”- zbúraním a nahradením kontajnerom, ktorý vyhral  v súťaži podľa výberového konani

Vytvorené: 2023-02-05 Štatistiky