Najnovšie petície

Na podporu dobrovoľných hasičov a za dofinancovanie DPO SR.

Vážené sestry hasičky, bratia hasiči, ctení spoluobčania !      Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej Republiky (ďalej iba DPO  SR) má po desaťročiach podpory zo strany štátu v tomto roku výpadok financiií vo forme dotácie z Ministerstva vnútra SR na svoju činnosť v takom objeme, že je nútená predávať vlastný majetok a podľa všetkého bude nútená prepúšťať svojich zamestnancov, ktorí sa starajú o jej chod. DPO SR je tu už skoro 100 rokov. Je strašné písať tieto slová v dobe, keď vám štátne špič

3725 Vytvorené: 2021-11-14 Štatistiky

Mi občania SR žiadame aby vláda mala minimálnu mzdu

Mi občania SR vyhlasujeme nedôveru slovenskej vláde a žiadame predčasne voľby

18 Vytvorené: 2021-11-13 Štatistiky

Petícia proti zrušeniu pošty Brodno pre mestské časti Žiliny, Brodno a Vranie.

Podpisom súhlasím, aby pošta Brodno pre mestské časti Žiliny, Brodno a Vranie bola zachovaná a prehodnotilo sa rozhodnutie o jej zrušení. Presunutím pošty Brodno na poštu Budatín, bude evidentne pošta Budatín preťažená a zhoršia sa poštové služby pre obyvateľov spomínaných mestských častí.

27 Vytvorené: 2021-11-12 Štatistiky

Vyhlásenie podpory

Vážená pani prezidentka Slovenskej republiky,   my dole podpísaní si Vás dovoľujeme úctivo požiadať o posúdenie situácie a primeranosti výšky uloženého trestu pani Márie Kysackej, keďže my ju dlhoročne vnímame ako človeka ľudského, nápomocného, dobrosrdečného a snažiaceho sa pomôcť v každej situácii a preto jej postihnutie ako 14 rokov sa liečiacej onkologickej pacientky, ktorá prekonáva toho času tretiu recidívu ochorenia vo veku 70 rokov trestom považujeme za neprimerane tvrdé.

854 Vytvorené: 2021-11-11 Štatistiky

Petícia proti zmene Územného rozhodnutia o umiestení stavby Rodinný dom Krásna ulica 27.

My nižšie podpísaný vyjadrujeme svoj nesúhlas s navrhovanou zmenou k platnému Územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby ,,Rodinný dom Krásna ulica 27". V návrhu žiada stavebník - Ing. Roman Filipoiu a JUDr. Lenak Filipoiu o navýšenie počtu poschodí z pôvodného zámeru 2 nadzemných podlaží na 3 nadzemné podlažia. V zmysle schváleného územného plánu mesta je stavebník povinný okrem iného: umiestňovať zástavbu zodpovedajúcu štruktúrou, mierkou a hustotou okolitému prostrediu tak, aby sa zvyšoval štan

119 Vytvorené: 2021-11-10 Štatistiky

Vyjadrenie podpory k návrhu zvýšenia stupňa ochrany na území Devínskej Kobyly

Hromadná pripomienka - podpora k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Devínska Kobyla   My, signifikátori tejto pripomienky, si vážime zámer, ktorý bol zverejnený predbežnou informáciou pod číslom PI/2021/24. Snahu zaradiť územie Devínskej Kobyly do piateho stupňa ochrany, ktorým má byť zabezpečená ochrana siedmych prioritných biotopov európskeho významu, považujeme za správnu a nevyhnutnú. Aby sa, podľa základných práv a povinností, §3 ods. 2,

45 Vytvorené: 2021-11-09 Štatistiky

Prechod na dištančnú formu výučby

My, nižšie podpísaní študenti a zamestnanci Filozofickej fakulty Prešovskej Univerzity v Prešove (ďalej len FF UNIPO) žiadame, aby sme v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 prešli na dištančnú formu výučby. Medzi hlavné dôvody prechodu na dištančnú formu výučby na FF UNIPO patria: delenie študentov do menších skupín v rámci vyučovacej jednotky (celkový čas hodín rozdelený tak, aby sa dodržal limit počtu študentov v skupine), ktoré spôsobuje obmedzenie času vyhradeného na prebratie učiva,

264 Vytvorené: 2021-11-09 Štatistiky

PETÍCIA za zachovanie umiestnenia prevádzky Ambulancie VLD MUDr. Martiny Michalíkovej v pôvodných priestoroch Polikliniky Nemocnice Poprad a.s.

My, dolupodpísaní občania SR a pacienti ambulancie MEDIPRAX, s.r.o. MUDr. Martiny Michalíkovej nesúhlasíme s vypovedaním nájmu z priestorov a  žiadame MZSR a terajšie vedenie Nemocnice Poprad a.s. ako akciovú spoločnosť so 100 % účasťou štátu o zachovanie umiestnenia prevádzky a predĺženie nájomnej zmluvy Ambulancie praktického lekára pre dospelých MUDr. Martiny Michalíkovej v doterajších priestoroch Polikliniky Nemocnice Poprad a.s., aj s ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu v súvislosti s o

305 Vytvorené: 2021-11-08 Štatistiky

Žiadosť na odvolanie ministerky kultúry SR Natálie Milanovej z postu ministerky.

   My, dole podpísaní, ktorým dianie v kultúre nie je ľahostajné, touto petíciou žiadame odvolanie p. Natálie Milanovej z postu ministerky kultúry SR, pre jej nekompetentnosť riadiť rezort kultúry a riešiť jeho problémy. Tie sa od nástupu p. Milanovej do funkcie neustále prehlbujú a v súčasnosti je rezort kultúry v najhoršom stave za ostatných 30 rokov. Súčasná ministerka kultúry od nástupu nie je ochotná konzultovať odborné záležitosti krokov v rezorte s odborníkmi z daných odborov kultúry. Pro

415 Vytvorené: 2021-11-07 Štatistiky

Petícia za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách

My, učitelia, výskumníci, študenti, zamestnanci a zástupcovia slovenských vysokých škôl, máme záujem neustále sa zlepšovať, usilovať sa o kvalitné vzdelávanie a podporovať zmysluplné reformy. Zásadne však odmietame predložený návrh novely vysokoškolského zákona, pretože obmedzuje akademické slobody a dáva nebezpečné právomoci politickým nominantom, ktorí by tak mohli úplne ovládnuť vysoké školy, ich majetok a blokovať im všetky dôležité rozhodovacie procesy. Nechceme návrat do obdobia spred rok

20672 Vytvorené: 2021-11-05 Štatistiky