Petícia za odklad zavedenia rezidenčného parkovania v mestskej časti Banská Bystrica - Podlavice

My, dolu podpísaní občania, ktorí sme sa starostlivo a so všetkou zodpovednosťou oboznámili so zámerom mesta Banská Bystrica zaviesť reguláciu parkovania v mestskej časti Podlavice, sa obraciame na primátora mesta MUDr. Jána Noska so žiadosťou o odklad zavedenia tejto regulácie, tak ako je uvedené v tejto petícii. Navrhovaná regulácia počíta so zavedením systému rezidenčného parkovania v mestskej časti Podlavice. Sme presvedčení, že základným predpokladom pre zavedenie takéhoto systému je dostatok existujúcich parkovacích miest pre všetkých oprávnených záujemcov o parkovanie v tejto mestskej časti. Je nepochybné, že v súčasnosti parkuje v tejto mestskej časti významne viac vozidiel, než je počet parkovacích miest, ktoré spĺňajú podmienky všeobecne záväzných predpisov a technických noriem. Sme presvedčení, že unáhlené zavedenie systému rezidenčného parkovania, skôr než bude zriadený dostatočný počet parkovacích miest, neumožní vydať mestu dostatočný počet oprávnení pre parkovanie, čo bude zjavne diskriminačné pre oprávnených záujemcov, ktorým nebude vyhovené a spôsobí väčšie obmedzenia pre občanov Podlavíc. Na základe vyššie uvedených argumentov, žiadame primátora mesta Banská Bystrica, aby:

  1. odložil zavedenie systému regulovaného parkovania v mestskej časti Podlavice až do doby, kedy bude v mestskej časti zriadený dostatočný počet parkovacích miest, ktoré budú zriadené v súlade s platnou legislatívou a technickými normami,
  2. zabezpečil prípravu a následnú výstavbu parkovacích miest v mestskej časti Podlavice a v primeranom okolí tak, aby zavedenie systému regulácie parkovania mohlo byť efektívne zavedené na prospech všetkých občanov, ktorí vlastnia alebo užívajú nehnuteľnosť v mestskej časti Podlavice.

Marián Adamják, Limbová 23, Banská Bystrica    Kontaktujte autora petície