Petícia za vydanie povolenia na vybudovanie bezbariérového prístupu do Polikliniky Bezručova

PETÍCIA za vydanie povolenia na vybudovanie bezbariérového prístupu do Polikliniky Bezručova  

My, dolupodpísaní občania, žiadame Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, aby náležite a bez zbytočných prieťahov rozhodol a vydal povolenie na vybudovanie bezbariérového prístupu do zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Bezručova. 

Poliklinika Bezručova je zdravotnícke zariadenie v srdci Starého Mesta, ktoré nadväzuje na lekársku tradíciu Nemocnice na Bezručovej ulici, siahajúcu do 30 rokov minulého storočia.

Facility MS, s.r.o, ktorá si prenajala na 30 rokov priestor na Bezručovej ulici a po 17 rokoch od zatvorenia objektu, v roku 2022 po rozsiahlej rekonštrukcii otvorila nové, moderné zdravotnícke zariadenie pod názvom Poliklinika Bezručova, ktoré sa stará o viac ako 25 tisíc pacientov z Bratislavy a okolia. Týždenne navštívi Polikliniku Bezručova viac ako 2000 pacientov a ďalších niekoľko sto blízkych príbuzných, ktorí sprevádzajú pacientov na vyšetrenia.

Bezbariérový prístup do zdravotníckych zariadení by mal byť v súčasnosti samozrejmosťou. Pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, seniorov či rodičov s malými deťmi je bezbariérový prístup nevyhnutným vybavením budov, táto potreba je o to viac naliehavejšia, ak ide o zdravotnícke zariadenia.

V súčasnosti možno konštatovať, že budova nemá funkčný bezbariérový prístup, hoci tento bol pri prenájme deklarovaný a prisľúbený. Aj preto sa spoločnosť Facility MS s.r.o., ktorá si priestor na Bezručovej ulici prenajíma, rozhodla na vlastné náklady takýto bezbariérový prístup vybudovať. V tejto súvislosti bola naprojektovaná dokumentácia k výstavbe bezbariérového prístupu a v septembri 2023 požiadala spoločnosť Facility MS s.r.o. Stavebný úrad Bratislava Staré mesto o vydanie stavebného povolenia. Príslušný Stavebný úrad vydal dňa 25. 3. 2024 Rozhodnutie o povolení stavby a to aj na základe kladných stanovísk všetkých dotknutých orgánov štátnej správy.

Do tohto konania však vstúpila spoločnosť Bezručova Invest s.r.o., ktorej konečným užívateľom výhod je Juraj Široký. Spoločnosť vzniesla proti Rozhodnutiu Stavebného úradu Bratislava – Staré mesto účelové námietky, ktoré bude musieť posúdiť odvolací orgán. Bezbariérový prístup tak nie je možné kvôli námietkam firmy Bezručova Invest s.r.o.  vybudovať a to ani takmer po roku od podania návrhu na vydanie stavebného povolenia.

Máme za to, že Bezručova Invest, s.r.o. svojim konaním významným spôsobom zasahuje do práv zdravotne znevýhodnených ľudí, pacientov, ako aj tých, ktorí sú imobilní alebo majú sťaženú mobilitu. Takéto konanie je zároveň v rozpore s Európskou chartou práv pacientov, ktorá definuje ich práva na prístup k zdravotníckym službám, ako aj práva pacientov na bezpečnosť.

Vzhľadom na vyššie uvedené, žiadame kompetentný Úrad pre územné plánovanie a výstavu SR, aby vo veci náležite a bez zbytočných prieťahov rozhodol a vydal povolenie na vybudovanie bezbariérového prístupu do zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Bezručova.

Za petičný výbor:

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD., Bezručova 5, 811 09 Bratislava Mgr. Veronika Ivančíková, Jasovská 4, 851 07 Bratislava MUDr. Anna Gojdičová, Dlhá 12, 900 32 Borinka  


jakubcova@polibez.sk    Kontaktujte autora petície