Hromadná pripomienka proti zavedeniu dane zo sladených nápojov

dan1.png

Odmietame návrh zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov (LP/2024/176), ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo dňa 17. apríla 2024 ministerstvo financií.

Návrhom zákona sa zavádza daň zo sladených nealkoholických nápojov, ktorej majú podliehať nealkoholické nápoje sladené cukrom alebo akýmikoľvek inými sladidlami.

Ministerstvo financií deklaruje dva hlavné dôvody pre zavedenie takejto dane – zdravotný a finančný. Prvým dôvodom má byť, že podľa ministerstva financií ide štandardný fiškálny nástroj, ktorým je možné regulovať spotrebu negatívnych externalít, v tomto prípade sladených nealkoholických nápojov. Druhým dôvodom má byť, že pôjde o jedno z konsolidačných oparení, ktoré zvýši príjmy do štátneho rozpočtu. Z nastavenia navrhovanej dane v návrhu zákona je však zrejmé, že skutočným dôvodom je ten druhý, teda zvýšenie príjmov štátu prostredníctvom zvyšovania daní.  

Odmietame, aby štát konsolidoval verejné financie prostredníctvom zvyšovania daňovo-odvodového zaťaženia obyvateľstva. Štát by nemal zvyšovať dane a zavádzať nové dane, ale hľadať úspory vo verejných výdavkoch. Vysoké dane brzdia rozvoj ekonomiky, obmedzujú prosperitu a znižujú životnú úroveň ľudí. Navrhovaná daň navyše nadpriemerne zasiahne skupiny obyvateľov s nižším príjmom.  

Deklarovaná snaha o zlepšenie zdravotného stavu populácie je falošným argumentom. Skúsenosti z iných krajín potvrdzujú, že sa tak nestalo ani v iných krajinách, ktoré takúto daň zaviedli. Zároveň sa javí, že spotreba sladených nápojov nie je hlavným dôvodom obezity v Slovenskej republike, keďže táto spotreba je pod priemerom EÚ, kým obezita nad priemerom EÚ. Nerozlišovanie medzi jednotlivými druhmi sladených nápojov potvrdzuje, že jediným účelom návrhu zákona je, aby štát vytiahol od ľudí viac peňazí, ktoré budú môcť politici využiť na ďalšie rozhadzovanie. 

Preto prostredníctvom tejto hromadnej pripomienky navrhujeme:

  • odmietnutie návrhu zákona ako celku a nepokračovanie v legislatívnom procese,
  • v prípade pokračovania v legislatívnom procese časovo obmedzenú účinnosť zákona s tým, že predĺženie účinnosti zákona bude podmienené vyhodnotením dopadov dane na zdravotný stav obyvateľstva.  

Obe pripomienky tejto hromadnej pripomienky sú zásadnými pripomienkami. Návrh zákona: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/176 

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr do štvrtka 9. mája 2024 do 20:00 hod.  

Sloboda a Solidarita

Ak ministerstvo financií nevyhovie ktorejkoľvek zo zásadných pripomienok obsiahnutých v tejto hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti, ktorí sú zároveň splnomocnenými zástupcami verejnosti na ďalší postup s uplatnenou hromadnou pripomienkou: 

Marián Viskupič, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Sloboda a Solidarita (SaS), marian.viskupic@nrsr.sk

Branislav Gröhling, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Sloboda a Solidarita (SaS), branislav.grohling@nrsr.sk    

Hromadná pripomienka k návrhu zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov a o zmene a doplnení niektorých zákonov(LP/2024/176) Rezortné číslo: MF/005178/2024-732  

1. Stiahnutie návrhu zákona ako celku a nepokračovanie v legislatívnom procese Navrhujeme, aby ministerstvo financií stiahlo návrh zákona z pripomienkového konania a nepokračovalo v legislatívnom procese s týmto návrhom zákona. 

Odôvodnenie: Odmietame, aby štát konsolidoval verejné financie prostredníctvom zvyšovania daňovo-odvodového zaťaženia obyvateľstva. Štát by nemal zvyšovať dane a zavádzať nové dane, ale hľadať úspory vo verejných výdavkoch. Vysoké dane brzdia rozvoj ekonomiky, obmedzujú prosperitu a znižujú životnú úroveň ľudí. Navrhovaná daň navyše nadpriemerne zasiahne skupiny obyvateľov s nižším príjmom.

Deklarovaná snaha o zlepšenie zdravotného stavu populácie je falošným argumentom. Skúsenosti z iných krajín potvrdzujú, že sa tak nestalo ani v iných krajinách, ktoré takúto daň zaviedli. Zároveň sa javí, že spotreba sladených nápojov nie je hlavným dôvodom obezity v Slovenskej republike, keďže táto spotreba je pod priemerom EÚ, kým obezita nad priemerom EÚ. Nerozlišovanie medzi jednotlivými druhmi sladených nápojov potvrdzuje, že jediným účelom návrhu zákona je, aby štát vytiahol od ľudí viac peňazí, ktoré budú môcť politici využiť na ďalšie rozhadzovanie.  Pripomienka je zásadná. 

2. Obmedzenie časovej účinnosti zákona s tým, že predĺženie účinnosti zákona bude podmienené vyhodnotením dopadov dane na zdravotný stav obyvateľstva V prípade, že ministerstvo financií nevyhovie bodu 1 hromadnej pripomienky, navrhujeme, aby bol zákon účinný do 30. júna 2027. 

Odôvodnenie: Ak má byť jedným z hlavných účelov zákona zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva prostredníctvom nižšej spotreby sladených nápojov, nemal by byť takýto zákon účinný neobmedzenú dobu, ale mala by sa najprv stanoviť jeho obmedzená účinnosť. Po stanovenom čase by sa malo vyhodnotiť, či zavedenie tejto dane naozaj prispelo k zníženiu spotreby sladených nápojov a zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva. A až v prípade, že sa podarí naplniť tieto deklarované ciele, tak následne by sa malo vyhodnotiť, či je správne uvažovať o predĺžení účinnosti zákona a pokračovaní takejto dane. Inak by zákon mal po stanovenom období automaticky stratiť účinnosť, lebo neplní svoj hlavný deklarovaný účel a je zjavné, že je len prostriedkom zvyšovania príjmov štátu.

V roku 2018 Nórsko uvalilo daň vo výške 0,49 eura na cukor na liter sladkých nápojov v rámci snahy o zlepšenie verejného zdravia a zníženie konzumácie sladkých nápojov, čo sa považuje za príspevok k boju proti obezite a ďalším zdravotným problémom spojeným s nadmerným príjmom cukru. Avšak, v roku 2021 Nórsko zrušilo túto daň z dôvodu, že sa ukázala ako neefektívna v dosahovaní svojich cieľov. Niektorí kritici tvrdili, že dané nápoje boli len zamenené za iné s vysokým obsahom cukru alebo že zdanenie nesplnilo očakávania v súvislosti so znížením spotreby sladkých nápojov. Ďalším faktorom bola aj neželaná záťaž pre spotrebiteľov a obchodníkov. V dôsledku týchto skutočností Nórsko rozhodlo zrušiť túto daň. 

Pripomienka je zásadná.  

*** 

Všetky pripomienky tejto hromadnej pripomienky sú zásadnými pripomienkami. Návrh zákona: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/176 

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr do štvrtka 9. mája 2024 do 20:00 hod.  Sloboda a Solidarita 

Ak ministerstvo financií nevyhovie ktorejkoľvek zo zásadných pripomienok obsiahnutých v tejto hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti, ktorí sú zároveň splnomocnenými zástupcami verejnosti na ďalší postup s uplatnenou hromadnou pripomienkou: 

Marián Viskupič, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Sloboda a Solidarita (SaS), marian.viskupic@nrsr.sk

Branislav Gröhling, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Sloboda a Solidarita (SaS), branislav.grohling@nrsr.sk 


Sloboda a Solidarita    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Sloboda a Solidarita bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše telefónne číslo nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...