Najpopulárnejšie petície v roku 2015 - Slovensko

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia proti pestovaniu GM cukrovej repy v Slovenskej republike

  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky   Pán minister Ing. Peter Žiga, PhD.   Nám. Ľ. Štúra 1 812 35 Bratislava   V Nitre 5.2.2013   Tento list považujte za petíciu v zmysle Zákona č. 242/1998 Z.z., 85/1990 Z.z. o petičnom práve.   Petícia proti zavedeniu geneticky modifikovanej cukrovej repy H7-1 do životného prostredia   Vážený pán minister,   s veľkým znepokojením sme si prečítali správu o žiadosti Centra výskumu rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany o

Vytvorené: 2013-02-05 Štatistiky

Zákaz zvieracích cirkusov v SR

Dobrý deň, chcel by som Vás, občanov Slovenskej republiky poprosiť o váš podpis v petícii proti zvieracím cirkusom. Zvieracie cirkusy zakázali už v:Belgicku, Bulharsku Estónsku, Grécku,Chorvátsku, Lotyšsku, Rakúsku, Anglicku Číne. V USA a Kanade majú cirkusy nastarosti miestne zákony. Cirkusy ubližujú zvieratám. Diváci vidia iba zábavné predstavenie, nevidia však, že slony sú po celý život spútané a oddeľované od svojich rodín. Zvieratá v cirkusoch nemôžu urobiť ani jedno svoje rozhodnutie. Poča

Vytvorené: 2014-06-23 Štatistiky

Žiadosť o okamžité odvolanie Ľ. Chripka z Kontrolnej komisie SŠZ

Obraciame sa týmto na Radu SŠZ, aby odvolal Ľubomíra Chripka z členstva v Kontrolnej komisii SŠZ v zmysle §9 bod 8 Stanov SŠZ. Člen Kontrolnej komisie musí byť všeobecne akceptovanou autoritou, ktorá požíva vysoký stupeň dôveryhodnosti a nestrannosti. V opačnom prípade nie je možné považovať výstupy a činnosť Kontrolnej komisie o riadení SŠZ za objektívne. Ľubomír Chripko bol niekoľkokrát usvedčený zo šírenia klamstiev vo veci povinnosti vypracovať Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

Vytvorené: 2015-09-26 Štatistiky

peticia za Kolmanovu Zahradu

My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, týmto žiadame na území Kolmanovej záhrady v Prešove o zachovanie chránenej krajinnej zelene, urbanistickej zelene a realizáciu iniciatívnych krokov zo strany mesta na navrátenie územia Kolmanovej záhrady do kategórie chráneného krajinného územia a navrátenie klasifikácie „Chráneného areálu Holá hora“.   Túto žiadosť podávame v mene občianskeho združenia OZ Kolmanova záhrada, ako aj v mene občanov mesta Prešov.

Vytvorené: 2015-05-05 Štatistiky

Proti vybudovaniu miestneho rozhlasu za 70 000 € BA4

Proti vybudovaniu miestneho rozhlasu v Hlavnom meste Bratislava 4 Lamač. V 21. storočí budujeme za 70 000 € miestny rozhlas. Údajne kôli hláseniu prípadnej havárie kamiónu na diaľnici D1 naloženého nebezpečným odpadom.Argument:"Sme v susedstve diaľnice D1, kde môže prísť k havárii kamióna prevážajúceho nebezpečný náklad," Ing. Peter Šramko "starosta"Naozaj chýbajú mediá na prenos informácií! Prosím nepodpisujte petiu duplicitne web/papierová forma...Za každý podpis Ďakujeme.

Vytvorené: 2015-04-07 Štatistiky

Severná Tribúna patrí fanúšikom!

My, dolu podpísaní priaznivci futbalového klubu MŠK Žilina, obraciame sa na majiteľa a manažment klubu MŠK Žilina, aby konečne začali robiť kroky v prospech fanúšikov klubu a nie proti nim. Žiadame presunutie sektoru hostí zo Severnej Tribúny (ST) späť na Južnú Tribúnu, znovuotvorenie ST na všetky domáce zápasy a zrušenie povinných klubových kariet.

Vytvorené: 2014-10-30 Štatistiky

Súhlasím s vybudovaním základne NATO

- Súhlasím s vybudovaním základne Organizácie Severoatlantickej zmluvy (ďalej len NATO), ktorá by mala údaje sídliť v Poprade na území Slovenskej republiky a má slúžiť na logistické účely NATO. - Súhlasím s prehlbovaním kooperácie s členmi NATO, budovaním základní, objektov, zariadení a iných potrieb pre úlohy NATO na územií Slovenskej republiky. - Súhlasím s tým aby Slovenská republika bola rovnocenný európsky partner, plniaci si svoje povinnosti, ktorými je štát zaviazaný. - Súhlasím, aby bola

Vytvorené: 2014-09-07 Štatistiky

PETÍCIA ZA PRELOŽENIE ŽIARSKEHO JARMOKU DO INEJ ČASTI MESTA

My obyvatelia mesta Žiar nad Hronom, nesúhlasíme s umiestnením „Žiarskeho jarmoku“ v zastavanej časti mesta (konkrétne ulice Hviezdoslavova, Š. Moyzesa a Ul. A.Kmeťa). Poukazujeme na zvýšený hluk už cez pracovné dni (vo štvrtok do 22.00 hod. hudobná produkcia v časti Svätokrížske námestie), ale aj počas ostatných dní konania jarmoku (kolotoče), ktorý podľa nášho názoru prekračuje povolené normy, dopravné obmedzenia (nezabezpečená plocha pre náhradné parkovanie vozidiel, absolútna nemožnosť príja

Vytvorené: 2015-10-15 Štatistiky

Petícia proti zavedeniu daňových licencií, tzv. „dane zo straty“

My, dole podpísaní, sme proti tomuto návrhu, nakoľko tento návrh zhorší nezamestnanosť na Slovensku a poškodí množstvu podnikateľov. Podľa zverejnených informácií má predstavovať daň/licencia od 480 € do 2.800 € ročne, čo bude pre mnohé firmy likvidačné a pre veľkú časť firiem to bude znamenať zbytočné dodatočné odčerpávanie prostriedkov, ktoré by mohli použiť na podnikanie a rozvoj. Zavedenie takejto „dane zo straty“ situáciu ďalej zhorší, čo sa prejaví aj v náraste už aj tak vysokej nezamestna

Vytvorené: 2013-11-22 Štatistiky

Petícia voči výstavbe spaľovne odpadu v Šamoríne časť Šámot

Stanovisko verejnosti k predloženému zámeru „Zariadenie na vysokoteplotné spracovanie komunálneho odpadu plazmovou technológiou“  v zmysle § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mesto Šamorín zahájil  stavebné konanie  vo veci výstavby zariadenia na vysokoteplotné spracovanie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v kat. území Šámot. Jedná sa o zariadenie, ktoré bude slúžiť na tepeln

Vytvorené: 2014-08-16 Štatistiky

* * * VÝCHOD SR NECHCE UTEČENCOV ! * * *

               My, obyvatelia obcí a miest z okresov Humenné, Vranov nad Topľou, Michalovce, Trebišov, aj obyvatelia ostatných okresov PSK a KSK, ako aj ostatní obyvatelia SR                                                                                                                    ž i a d a m e   Ministerstvo vnútra SR, vládu SR, Národnú radu SR, VÚC, obce a mestá, poslancov EP, aby rešpektovali a brali na vedomie túto petíciu, že nechceme v našej blízkosti žiadných utečencov a migranto

Vytvorené: 2015-09-06 Štatistiky

* * * OBNOVA KONTROLY ŠTÁTNYCH HRANÍC SR. * * *

Žiadame vládu SR o obnovu, zavretie a kontrolu štátnych hraníc SR zo susednými štátmi.       DÔVODY: - OBAVY S IMIGRANTOV, - HROZBA TERORIZMU, - VÝVOJ NA UKRAJINE - HROZBA ISLAMSKÉHO ŠTÁTU.       Aj v ČR rokujú prezident ČR z ministerstvom obrany ČR o posilnení štátnych hranic 2600 vojakmi.            Podporte aj :            www.peticie.com/vychod_sr_nechce_utecencov                                                                                                                                  

Vytvorené: 2015-08-01 Štatistiky

VEREJNÁ VÝZVA ZA ZASTAVENIE VÝRUBU STROMOV V MESTE BYTČA

VEREJNÁ VÝZVA ZA ZASTAVENIE VÝRUBU STROMOV V MESTE AŽ DO SCHVÁLENIA PLÁNU REVITALIZÁCIE VEREJNEJ ZELENE   Vážený pán primátor Bc. Miroslav Minárčik, vážená pani prednostka mestského úradu Ing. Alžbeta Kramárová!     My, dolupodpísaní poslanci mestského zastupiteľstva v Bytči a občania Mesta Bytča, vás žiadame, aby ste zabránili ďalšiemu výrubu stromov v Meste Bytča až do doby, kým nebude vypracovaný a schválený Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bytča, ktorého súčasťou bude aj revital

Vytvorené: 2015-03-05 Štatistiky

Za dobro šalianskeho futbalu!

Milí hráči, fanúšikovia, členovia FK Slovan Duslo Šaľa. V poslednom období sa vo futbalovom klube udiali veci, ktoré nemajú nič spoločné s etikou a slušným správaním vo futbalových kruhoch. Na post prezidenta sa bez zvolania konferencie/valného zhromaždenia všetkých členov, teda aj vás, nominoval Miroslav Wöllner, ktorý vymenoval nových zamestnancov a nezákonne odstavil čelných predstaviteľov klubu Tibora Takácsa a Jána Valenta, ktorí vybudovali klub na súčasnú úroveň, kde Šaľa bude bojovať v ja

Vytvorené: 2015-01-22 Štatistiky

Podporte udelenie výnimky pre prípravok KENTAUR 5 G

Vážený pestovateľ,  Na Slovensku po zákaze troch účinných látok zo skupiny neonikotinoidov (clothianidin, thiamethoxam a imidacloprid) od roku 2013 chýbajú autorizované prípravky na ochranu rastlín pre kontrolu pôdnych škodcov ako sú drôtovce (larvy kováčikov), pandravy (larvy chrústov), prípadne iných pôdnych škodcov v plodinách ako sú kukurica, slnečnica, zemiaky a v mnohých druhoch zeleniny.    Spoločnosť Arysta LifeScience sa vždy snaží vychádzať v ústrety požiadavkám pestovateľov na kvalitn

Vytvorené: 2015-11-04 Štatistiky

Nebuďme psími rasistami

Petícia proti návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z.“. My dole podpísaní sme proti tomuto návrhu zákona v jeho plnom znení, nakoľko tento návrh zákona ublíži jedine zodpovedným majiteľom, ktorí sa o svoje psy riadne starajú, majú ich prihlásených a poskytujú im adekvátnu starostlivosť. Požadujeme však mi dole podpísaní, ktorý sme proti to

Vytvorené: 2012-09-21 Štatistiky

Petícia ZA ZACHOVANIE ÚTULKU ZVIERAT AOZ na Rebarborovej ul. v BA

                            My, podpísaní občania sme za zachovanie prevádzky útulku pre zvieratá AOZ, umiestneného na Rebarborovej ulici 17 v Bratislave. Petíciu organizuje Aliancia na Ochranu Zvierat (AOZ), Grosslingova 49, ičo: 30779693 Zodpovedná osoba: Mgr. Ieta Havranová, Grosslingova 49, 811 09 Bratislava   Ako pán NESROVNAL ZROVNAL po 20. rokoch 1. bratislavský útulok pre opustené zvieratá  Pán Nesrovnal je asi jediný primátor európskeho veľkomesta, ktorý spochybnil nevyhnutnosť útulku

Vytvorené: 2015-10-05 Štatistiky

Odmietnutie kvóty pre migrantov

My, občania Slovenskej republiky svojim podpisom petície potvrdzujeme, že žiadame vládu tejto krajiny, aby rázne odmietla všetky návrhy Európskej komisie a Európskeho parlamentu na zavádzanie povinných kvót pre utečencov. Sme presvedčení, že udeľovanie azylu by malo zostať čisto v kompetencii národných štátov.

Vytvorené: 2015-06-18 Štatistiky

Za zákaz privatizácie vody a jej predaja do zahraničia bez súhlasu občanov SR

My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, sme šokovaní a vážne znepokojení, že vláda Slovenskej republiky, ktorá má obhajovať a brániť záujmy občanov Slovenskej republiky, sa snaží o privatizáciu vody a o jej následný predaj a vývoz do zahraničia. Považujeme za neakceptovateľné, že vláda Slovenskej republiky napriek odporu odbornej i laickej verejnosti s rozporom predložila do parlamentu návrh zákona, ktorým sa bez súhlasu občanov Slovenskej republiky, a najmä tých, ktorí sú zásobovaní tak

Vytvorené: 2014-06-17 Štatistiky

Oprava cesty k domovej vystavbe červeny jarok

Peticia za vybudovanie cesty alebo aspon oprava na červeny jarok nova  domova výstauba bez príjazdovej cesty v meste Spišská Nová Ves.

Vytvorené: 2015-10-15 Štatistiky