PETÍCIA ZA PRELOŽENIE ŽIARSKEHO JARMOKU DO INEJ ČASTI MESTA

My obyvatelia mesta Žiar nad Hronom, nesúhlasíme s umiestnením „Žiarskeho jarmoku“ v zastavanej časti mesta (konkrétne ulice Hviezdoslavova, Š. Moyzesa a Ul. A.Kmeťa). Poukazujeme na zvýšený hluk už cez pracovné dni (vo štvrtok do 22.00 hod. hudobná produkcia v časti Svätokrížske námestie), ale aj počas ostatných dní konania jarmoku (kolotoče), ktorý podľa nášho názoru prekračuje povolené normy, dopravné obmedzenia (nezabezpečená plocha pre náhradné parkovanie vozidiel, absolútna nemožnosť príjazdu záchranárskych vozidiel v prípade požiaru alebo vozidiel rýchlej zdravotnej pomoci), zvýšenú kriminalitu (drobné krádeže, vandalizmus- poškodené fasády bytových domov, autá a pod.), neschválený odber elektrickej energie pre kolotoče z fasád bytových domov a výrazné znečistenie dotknutých ulíc (exkrementy, plastové fľaše a pod. nielen po hlavných uliciach, ale aj na dvoroch a zadných traktoch bytových domov) a to najmä v časti mesta „Centrum II“. Domnievame sa, že konaním jarmoku v husto zastavanej časti mesta, ktorá ani zďaleka nie je historickou časťou, dochádza nielen k významnému zníženiu kvality života tam žijúcich obyvateľov mesta (minimálne po dobu 7 kalendárnych dní) ohrozeniu ich bezpečnosti a zdravia, ale aj k obmedzeniu ich vlastníckych práv.                        

Nie sme proti ďalšej existencii jarmoku, len žiadame o jeho premiestnenie do menej frekventovanej časti mesta (napr. park Štefana Moyzesa, ulica SNP, alebo voľné priestranstvo pod obchodným domom „PRIOR“ smerom k Lutilskému potoku.).    

Petíciou podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení, sa my obyvatelia mesta Žiar nad Hronom s touto petíciou obraciame na mesto Žiar nad Hronom, ako samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky a organizátora podujatia „Žiarsky jarmok“ a žiadame, aby bolo na vyššie uvedené dôvody v budúcnosti prihliadané a toto podanie riadne prerokované príslušnými orgánmi mesta.


JUDr. Rastislav Kravár    Kontaktujte autora petície