Petícia proti pestovaniu GM cukrovej repy v Slovenskej republike

 

Ministerstvo životného prostredia

Slovenskej republiky

 

Pán minister

Ing. Peter Žiga, PhD.

 

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

 

V Nitre 5.2.2013

 

Tento list považujte za petíciu v zmysle Zákona č. 242/1998 Z.z., 85/1990 Z.z. o petičnom práve.

 

Petícia proti zavedeniu geneticky modifikovanej cukrovej repy H7-1 do životného prostredia

 

Vážený pán minister,

 

s veľkým znepokojením sme si prečítali správu o žiadosti Centra výskumu rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany o vydanie súhlasu na prvé a každé ďalšie zavedenie geneticky modifikovanej cukrovej repy H7-1 do životného prostredia.

Pestovanie geneticky modifikovaných (GM) plodín prináša veľké riziká pre zdravie ľudí aj zvierat a pre životné prostredie:

-genetickí vedci z londýnskej Kings College uverejnili správu, v ktorej vyhlasujú, že GM produkty sú škodlivé a predstavujú vedecky preukázateľné riziko pre zdravie ľudí a zvierat. Správa „GMO pravdy a mýty“ skúma výsledky rozsiahleho súboru recenzovaných štúdií o bezpečnosti GMO a porovnáva ich tvrdeniami zo štúdií výrobcov GM technológií.

Správa „GMO pravdy a mýty“ sa nachádza na tomto odkaze:

http://earthopensource.org/files/pdfs/GMO_Myths_and_Truths/GMO_Myths_and_Truths_1.3.pdf

 

-pre herbicídne tolerantné GM plodiny je známe riziko vytvárania rezistentných burín, odolných na daný herbicid – tzv. superburiny, ako aj postupné zvyšovanie dávky herbicídov práve kvôli zvyšovaniu odolnosti burín na takúto účinnú látku – je nezmyselné testovať takúto plodinu v podmienkach SR, kde je voda strategická surovina a pestovanie takejto plodiny je dlhodobo neperspektívne

-GM priemysel bol nútený vyvinúť ešte toxickejšie herbicídy na ničenie nových rezistentných burín

-toxikologické štúdie na laboratórnych zvieratách a hospodárskych zvieratách odhalili škodlivé účinky stravy obsahujúcej GM plodiny

-štúdie sledujúce vplyv GM plodín na zdravie zvierat sú väčšinou krátkodobé - sú potrebné dlhodobé a viacgeneračné štúdie na to, aby sa zistilo, či sa z toxicity pozorovanej v krátkodobých štúdiách vyvinú vážne choroby

-nedá sa zabrániť prenosu peľu GM plodiny na druhovo kompatibilné divo rastúce plodiny, resp. rovnaké hospodárske plodiny pestované ako NE-GMO

-geneticky modifikované organizmy (GMO) môžu byť rozšírené do prírody a krížiť sa s prirodzenými organizmami a tak nepredvídateľným a nekontrolovateľným spôsobom kontaminovať životné prostredie a budúce generácie

-neexistuje adekvátna vedecká vedomosť o ich dopadoch na životné prostredie a ľudské zdravie.

 

Okrem vyššie uvedených skutočností, viaceré európske a svetové krajiny majú veľmi zlé skúsenosti s pestovaním geneticky modifikovaných plodín a nepovolili ich pestovanie vo svojich krajinách. V roku 2009 sa Nemecko pripojilo k Francúzsku, Maďarsku, Taliansku, Grécku, Rakúsku, Poľsku a Rumunsku a zakázalo pestovanie GM kukurice Mon 810 od spoločnosti Monsanto. Krajiny ako Austrália, Nový Zéland, Brazília, Venezuela, Zambia, Sudán, Angola a iní, chcú byť zbavený GMO.

 

V roku 2007 vyše 3 milióny Talianov podpísalo petíciu za vyhnanie GMO z ich krajiny. V Európe, 175 regiónov a vyše 4 500 obcí sa deklarovalo ako oblasti bez GMO. Švajčiarsko, Luxembursko, Bulharsko, Írsko, Japonsko či Madeira v Portugalsku zakázali GMO. Po zlých skúsenostiach plánuje India zakázať GMO na 10 rokov. Tento krok už urobilo Peru, ktoré zakázalo GMO na 10 rokov.

 

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam a aj vzhľadom k tomu, že neexistuje žiaden vedecký dôkaz o bezpečnosti geneticky modifikovaných plodín, považujeme pestovanie a používanie GM plodín na akékoľvek účely za nezodpovednosť a hazard so životným prostredím a zdravím obyvateľstva.

 

Preto Vás my, dolu podpísaní, týmto žiadame, aby ste nevydali súhlas na zavedenie geneticky modifikovanej cukrovej repy H7-1 do životného prostredia na území Slovenska.

 

Súčasne Vás žiadame, aby ste podnikli kroky na zrušenie už vydaných povolení na pestovanie geneticky modifikovaných plodín na Slovensku až do chvíle, kým sa vedecky nepotvrdí ich bezpečnosť pre ľudí a životné prostredie.

 

Ďakujeme.

 

 

Autor petície:

Martin Chudý

Partizánska 1105/25

017 01 Považská Bystrica

 

Email: zdravie@martinchudy.sk