Za zákaz privatizácie vody a jej predaja do zahraničia bez súhlasu občanov SR

My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky,

sme šokovaní a vážne znepokojení, že vláda Slovenskej republiky, ktorá má obhajovať a brániť záujmy občanov Slovenskej republiky, sa snaží o privatizáciu vody a o jej následný predaj a vývoz do zahraničia.

Považujeme za neakceptovateľné, že vláda Slovenskej republiky napriek odporu odbornej i laickej verejnosti s rozporom predložila do parlamentu návrh zákona, ktorým sa bez súhlasu občanov Slovenskej republiky, a najmä tých, ktorí sú zásobovaní takouto vodou alebo ktorí žijú na území obce, kde sa táto voda nachádza, plánuje vydávať povolenia na privatizáciu vody a jej predaj a vývoz do zahraničia. Pravidlá obchodovania s vodou, ktoré sú prezentované vo vládnom návrhu zákona, môžu ohroziť zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, môžu ohroziť životné prostredie a môžu spôsobiť zdraženie pitnej vody. „Vyvoleným“, ktorý dostanú povolenie od vlády Slovenskej republiky, pritom táto skrytá privatizácia vody prinesie ročne niekoľko desiatok miliónov eur.

Voda, presnejšie nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky môžu byť podľa článku 4 Ústavy Slovenskej republiky výlučne vo vlastníctve Slovenskej republiky. Právo na životné prostredie, a teda aj právo na vodu, je základným ľudským právom garantovaným v článku 44 Ústavy Slovenskej republiky. Právo Európskej únie ani žiadna medzinárodná zmluva nám neprikazuje prijať taký návrh zákona, ktorý by s vodou nakladal tak, ako sa to práve chystá urobiť vláda Slovenskej republiky. Aj rámcová smernica Európskej únie o vode vo svojom úvode uvádza, že voda nie je tovar, ale skôr dedičstvo, ktoré treba chrániť, brániť a nakladať s ním ako takým.

My si chceme tiež našu vodu chrániť a brániť, pretože sa nesmie stať, aby si niekto vodu – toto naše základné právo privlastnil a nakladal s ním bez nášho súhlasu. Voda patrí nám všetkým, voda je náš život a tento návrh vládneho zákona preto považujeme za útok proti našim životom a za vlastizradu na všetkých občanoch Slovenskej republiky!

S cieľom zabrániť vláde vykonať takúto vlastizradu sa preto touto petíciou obraciame na poslancov Národnej rady SR a žiadame ich, aby zabránili prijatiu takého návrhu zákona, na základe ktorého by bolo možné predať, vyviezť, prepraviť alebo previesť vodu z územia Slovenskej republiky, hoci aj na základe povolenia vydaného štátnym orgánom alebo so súhlasom štátneho orgánu, bez toho, aby s tým vopred v referende vyslovili súhlas obyvatelia obce, v katastrálnom území ktorej sa nachádza zdroj takejto vody, ako aj obyvatelia obce, ktorí sú takouto vodou zásobovaní.

 

Informácie o petícii: Ing. Igor Hraško, Blatnica 149, 038 15 Blatnica – poslanec NR SR za OĽaNO a osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy tel. č.: 0910 942 697; e-mail: igor_hrasko@nrsr.sk