Nebuďme psími rasistami

Petícia proti návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z.“. My dole podpísaní sme proti tomuto návrhu zákona v jeho plnom znení, nakoľko tento návrh zákona ublíži jedine zodpovedným majiteľom, ktorí sa o svoje psy riadne starajú, majú ich prihlásených a poskytujú im adekvátnu starostlivosť. Požadujeme však mi dole podpísaní, ktorý sme proti tomuto návrhu nechať súčasný zákon v pôvodnom znení s tým aby sa dodržiaval v plnom rozsahu + prísne tresty pre majiteľov neovládateľných psov /akejkoľvek rasy/ za ublíženie iným psom, alebo ľuďom a exemplárne tresty pre majiteľov psov za týranie psov !!!

 

 

Návrh
Zákon
z ............... 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z., sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. a) šiesty bod sa na konci pripájajú tieto slová: „asistenčný, signálny,“.
2. V § 2 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) až e), ktoré znejú:
„c) nežiaducim psom je pes, ktorého plemeno nie je zapísané v plemennej knihe alebo registri vedenom organizáciou poverenou podľa § 2b ods. 1, šľachteného na zápas, prenasledovanie alebo stráženie alebo jeho kríženec; zoznam plemien nežiaducich psov je uvedený v prílohe časť A,
d) psom so sprísneným držaním je pes patriaci k plemenu, ktoré z dôvodu jeho znakov a vlastností môže pri útoku na človeka alebo spoločenské alebo hospodárske zviera (ďalej len „zviera“) ohroziť vážnym spôsobom jeho zdravie alebo život alebo jeho kríženec; zoznam plemien psov so sprísneným držaním je uvedený v prílohe časť B,
e) krížencom je pes, ktorého znaky a vlastnosti sa v podstatnej miere alebo podstatným spôsobom zhodujú so znakmi a vlastnosťami plemien psov uvedených v prílohe,“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno f).
3. V § 2 písm. f) sa za slovo „základe“ vkladá slovo „kynologického“.
4. Za § 2 sa vkladajú § 2a a 2b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠2a
Zákaz a obmedzenie držania niektorých plemien psov
(1) Zakazuje sa držanie nežiaduceho psa a jeho rozmnožovanie, ak tento zákon neustanovuje inak, a vstup s nežiaducim psom na územie Slovenskej republiky.
(2) Držiteľ nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním a ten, kto nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním vedie, musí byť odborne spôsobilý na ovládanie psa, inak nesmie psa držať alebo ho vodiť.
(3) Odborná spôsobilosť na ovládanie psa podľa odseku 2 sa preukazuje dokladom o úspešnom absolvovaní kynologického výcviku, ktorý vydá organizácia poverená podľa § 2b ods. 1.
(4) Ak držiteľ nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním nie je odborne spôsobilý na ovládanie psa podľa odseku 2, je povinný dať psa do držby osobe odborne spôsobilej na ovládanie psa.
(5) Nebezpečného psa, nežiaduceho psa a psa so sprísneným držaním možno chovať len v chovnom priestore alebo zariadení na chov a držať ho v priestore, ktorý tento pes stráži, len na základe schválenia priestoru alebo zariadenia organizáciou poverenou podľa § 2b ods. 1.
(6) Držiteľ psa, ktorý sa stal nebezpečným, je povinný získať do 30 dní od útoku psa na človeka odbornú spôsobilosť na ovládanie psa.
(7) Ak sa pes stane nebezpečným, vlastník chovného priestoru alebo zariadenia na chov psa a priestoru stráženého psom je povinný požiadať organizáciu poverenú podľa § 2b ods. 1 o schválenie priestoru alebo zariadenia do 30 dní.
(8) Ak sa nebezpečným psom stane kríženec, ktorý nemá doklady o pôvode, obec zabezpečí odobratie tohto psa držiteľovi a prostredníctvom veterinárneho lekára zabezpečí jeho utratenie. Náklady na utratenie uhrádza držiteľ nebezpečného psa; ak sa nepodarí zistiť držiteľa, náklady uhrádza obec.
§ 2b
Poverená organizácia
(1) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) poverí právnickú osobu zameranú na kynológiu a kynologický výcvik (ďalej len „poverená organizácia“), ktorá vedie plemennú knihu psov a má potrebné odborné personálne, materiálne a technické prostriedky, výkonom činností podľa odseku 2.
(2) Poverená organizácia
a) vykonáva kynologický výcvik zameraný na ovládanie nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním a vydáva doklad o jeho absolvovaní,
b) odborne posudzuje a na základe stanoviska obce a regionálnej veterinárnej a potravinovej správy schvaľuje chovný priestor alebo zariadenie na chov nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním a priestor strážený takýmto psom, ktorý spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu5a) a požiadavky na držanie psa v tomto priestore alebo zariadení,
c) spolupracuje s obcou pri schvaľovaní a výkone kontroly podľa § 3 ods. 7,
d) na svojom webovom sídle vedie verejne prístupnú databázu absolventov kynologického výcviku zameraného na ovládanie nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním a schválených chovných priestorov alebo zariadení na chov nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním a priestorov strážených takýmto psom (ďalej len „databáza“).
(3) Poverená organizácia do databázy zapisuje
a) meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt absolventa kynologického výcviku zameraného na ovládanie nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním, dátum vydania a číslo dokladu o absolvovaní kynologického výcviku,
b) adresu chovného priestoru alebo zariadenia na chov nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním a priestoru stráženého takýmto psom a meno, priezvisko a dátum narodenia osoby, pre ktorú bol priestor schválený podľa odseku 2 písm. d).
(4) Regionálna veterinárna a potravinová správa vydáva na požiadanie poverenej organizácie stanovisko, či chovný priestor alebo zariadenie na chov nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním a priestor strážený takýmto psom, spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.5a)
(5) Na konanie podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.5b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:
„5a) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.
5b) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
5. V § 3 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) plemeno psa a ak nie je známe plemeno psa, stručný opis psa,“.
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h).
6. V § 3 ods. 3 písm. f) sa za slovo „človeka“ vkladajú slová „alebo zviera“.
7. V § 3 ods. 3 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie
„g) skutočnosť, že ide o nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním,“.
Doterajšie písmená g a h) sa označujú ako písmená h) a i).
8. § 3 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Obec aspoň dvakrát ročne požiada Komoru veterinárnych lekárov o zoznam psov, ktorí sú čipovaní.
(8) Obec aspoň raz ročne v spolupráci s organizáciou poverenou podľa § 2b ods. 1 vykonáva kontrolu, či nežiaduci pes, nebezpečný pes alebo pes so sprísneným držaním, ktorý sa zdržiava v obci, je prihlásený v evidencii. Držiteľ psa je na účely kontroly povinný poskytnúť obci súčinnosť.“.
9. V § 4 odsek 2 znie:
„(2) Vodiť nebezpečného psa, nežiaduceho psa a psa so sprísneným držaním mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes, nežiaduci pes a pes so sprísneným držaním nasadený náhubok a musí byť vedený na vôdzke.“.

10. V § 4 odsek 4 znie:
„(4) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný ihneď oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol alebo ktorej zviera pes pohrýzol; ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol alebo ktorej zviera pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka alebo zviera bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,4) do dvoch dní oznámiť obci, v ktorej k pohryznutiu došlo, a obci, v ktorej je pes evidovaný.“.
11. § 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Obec všeobecne záväzným nariadením upraví postup kontroly podľa § 3 ods. 8.“.
12. V § 7 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) neohlási do dvoch dní obci, v ktorej k pohryznutiu došlo, a obci, v ktorej je pes evidovaný, že pes pohrýzol človeka alebo zviera bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,5)“.
13. V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) až k), ktoré znejú:
„g) drží nežiaduceho psa a nie je držiteľom podľa § 8a ods. 1,
h) rozmnožuje nežiaducich psov alebo dovezie nežiaduceho psa na územie Slovenskej republiky,
i) nie je odborne spôsobilý na ovládanie psa podľa § 2a ods. 3 a 6 a § 8a ods. 3,
j) chová nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním v chovnom priestore alebo zariadení na chov alebo ho drží v priestore stráženom takýmto psom, ktorý nie je schválený podľa § 2a ods. 5 a 7 a § 8a ods. 4,
k) odmietne poskytnúť obci súčinnosť pri výkone kontroly podľa § 3 ods. 8.“.
14. V § 7 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) neohlási do dvoch dní obci, v ktorej k pohryznutiu došlo a obci, v ktorej je pes evidovaný, že pes pohrýzol človeka alebo zviera bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,5)“.
15. V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g) nie je odborne spôsobilý na ovládanie psa podľa § 2a ods. 3,
h) nespĺňa podmienky vodenia nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním podľa § 4 ods. 2.“.
16. V § 7odsek 3 znie:
„(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až f) a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 400 eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 200 eur. Za priestupok podľa odseku 1 písm. g) až k) a odseku 2 písm. g) a h) možno uložiť pokutu do 1000 eur.“.
17. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Záverečné ustanovenia
Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom upraví podrobnosti o
a) spôsobe získavania odbornej spôsobilosti na ovládanie psa podľa § 2a ods. 3,
b) požiadavkách na držanie psa v chovnom priestore alebo zariadení na chov nebezpečného psa, psa so sprísneným držaním a nežiaduceho psa a priestore stráženom týmto psom podľa § 2b ods. 2 písm. d).“.
18. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2013
(1) Držiteľ nežiaduceho psa narodeného do 31. marca 2013 môže tohto nežiaduceho psa dochovať; držiteľ môže dochovať aj nežiaduceho psa, ktorého dal vykastrovať podľa odseku 2.
(2) Držiteľ nežiaduceho psa narodeného po 1. apríli 2013 je povinný dať ho vykastrovať alebo ho vyviezť z územia Slovenskej republiky do troch mesiacov odo dňa jeho narodenia.
(3) Držiteľ nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním je povinný do 31. augusta 2013 získať odbornú spôsobilosť na ovládanie psa podľa § 2a ods. 3.
(4) Držiteľ nebezpečného psa, nežiaduceho psa alebo psa so sprísneným držaním je povinný do 30. júna 2013 mať chovný priestor alebo zariadenie na chov takéhoto psa alebo priestor strážený takýmto psom schválený podľa § 2a ods. 5.
(5) Držiteľ psa je do 31. mája 2013 povinný do evidencie nahlásiť údaje podľa § 3 ods. 3 písm. c) a g).“.
19. Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha
k zákonu č. 282/2002 Z. z.
Zoznam plemien
Časť A
Nežiaducich psov
Pittbull teriér
Bandog
Časť B
Psov so sprísneným držaním
Stredoázijský ovčiak
Kaukazský ovčiak
Juhoruský ovčiak
Americký staffordshirský teriér
Šarplaninac
Tornjak
Brazílska fila
Tosa
Kangal
Americký buldog
Boerboel
Moskovský strážny pes
Saarloský vlčiak“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2013.