Park Pod Záhradami

Kontaktujte autora petície

Predmetom petície je:

2013-06-11 10:08:39

Žiadame zachovanie parku a zelene na pozemkoch vymedzených ulicou Pod Záhradami a obytným domom Koprivnica na pozemkoch Hlavného mesta SR Bratislavy. Žiadame okamžité zastavenie prevodu týchto pozemkov z majetku Hlavného mesta SR Bratislavy a pozastavenie vydávania rozhodnutí o umiestnení stavby na týchto pozemkoch. Žiadame MÚ Dúbravka o zabezpečenie vykonanie  zmeny funkčného využitia pozemkov č.881/9, 882/17, 882/1 a 882/2 na LV č. 847 a LV č. 1381, vedených Správou katastra pre Hl. mesto SR Bratislavu v katastrálnom území Dúbravka na:  Parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy /kód 1110 v územnom pláne Hlavného mesta SR Bratislavy.

Dôvodová správa:

Občianska iniciatíva

za zachovanie Dúbravky ako najzelenšej bratislavskej mestskej časti.

 

Starosta našej mestskej časti v roku 2011 povedal „Principiálne sa držíme línie nezahusťovať a len dokončiť to, čo bolo začaté. Schválený územný plán ráta s výstavbou v okrajových častiach. ... Rešpektujeme názor Dúbravčanov, aby sme sídlisko nezahusťovali.“
(zdroj www. living.sk článok zo dňa 29.6.2011)

 

Chceme Vás informovať, že v rozpore s vyššie uvedeným, investorské skupiny a komunálni politici pripravujú predaj/zámenu zelených pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta Bratislavy práve uprostred centra Dúbravky a následné vybudovanie ďalšieho bytového komplexu v tejto oblasti. Je vecou nás, občanov, aby sme dali svojim komunálnym politikom jasne vedieť, aký máme názor na roky ladom ležiaci, dnes ešte zelený pozemok medzi ulicami Pod záhradami, bytovým domom Koprivnica, Koprivnickou ulicou, Považanovou ulicou a kostolom Ducha svätého. Práve tieto pozemky chce Hlavné mesto SR Bratislava vymeniť s developerskou skupinou ako náhradu za parčík Belopotockého v Starom meste, ktorý od zastavania zachránila len silná občianska iniciatíva.

Zabráňme, prosím, spoločnými silami,
aby sa problém jednej mestskej časti riešil
vytvorením rovnakého problému v inej!

 

Súčasný obyvateľ sídiel si veľmi váži zelené plochy a parky uprostred svojej obce alebo sídla, ktoré mu poskytujú dotyk s prírodou a miesto na oddych a relaxáciu. Zároveň však tieto voľné plochy uprostred zástavby lákajú investorov na ich zastavanie a tým vyťaženie čo najväčšieho prospechu z centrálne lokalizovaných pozemkov v strede obcí alebo miest.

 

Zachovajme posledné miesto v centre Dúbravky
na sánkovanie, venčenie psov a oddych aj pre našich potomkov.

Za týmto účelom zakladáme občianske združenie "Združenie za vytvorenie parku Pod Záhradami". Naším cieľom je zastaviť predaj resp. výmenu mestských pozemkov v tejto lokalite, preklasifikovanie tejto zóny v územnom pláne hl. mesta SR Bratislavy na funkciu parku, a pomôcť všetkým občanom, ktorých sa to týka, aby v tejto časti vznikol centrálny park na úžitok všetkých obyvateľov Dúbravky.

 

Podporte, prosím, našu iniciatívu a podpíšte priloženú petíciu.

S pozdravom

Petičný výbor: Združenie za vytvorenie parku Pod Záhradami, Koprivnická 9/F, Bratislava, 841 01

Bližsie informácie a petičné hárky môžete získať aj v reštaurácii: DANTO café & brasserie Koprivnická 9D, 841 01 Bratislava v bytovom dome Koprivnica, alebo u jednotlivých členov petičného výboru:

Mgr. Lucia Toperczerová: toperczerova@gmail.com

Ing. Libor Gula: lgula@centrum.sk

Ing. Martin Golian: mgolian@yahoo.com

Alebo na stránke: http://www.peticie.com/park_pod_zahradami

 


Združenie za vytvorenie parku Pod ZáhradamiZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook