Otvorený list za revitalizáciu ihriska Wolkrova - Petržalka

Otvorený list starostovi Petržalky Jánovi Hrčkovi za priorizáciu revitalizácie ihriska Wolkrova V Bratislave,  12. 4. 2024    

Vážený pán starosta,

My, dolu podpísaní občania – rodičia petržalských detí, rodičia ukrajinských detí a fungujúca komunita okolo ihriska vo vnútrobloku na Wolkrovej ulici, Vás vyzývame na urgentné, neodkladné prehodnotenie revitalizácie ihriska vo vnútrobloku ulice Wolkrova 1 až 35. Vyzývame Vás, aby ste po niekoľkoročných sľuboch nielen devastovali, ale aj prioritne revitalizovali.

Naše ihrisko je neustále, niekoľko desaťročí intenzívne navštevované už minimálne dvoma generáciami detí. Je umiestnené bezpečne vo vnútrobloku, mladšie deti mali k dispozícii pieskovisko, hojdačky a donedávna aj šmykľavku, najprv kovovú, ešte z čias socializmu, neskôr drevený domček, ktorý bol dosadený ako náhrada pôvodnej kovovej šmykľavky. Deti a mládež mali k dispozícií basketbalový kôš, volejbalovú vežu, futbalovú bránku.  a Celý bohatý priestor vo vnútrobloku súčasne umožňuje bezpečné bicyklovanie a kolobežkovanie. Deti si opakovane vyhlasujú súťaže s odrážadlami, bicyklami alebo kolobežkami. Je tu široká komunita rodičov a susedov. Ihrisko je stretávacie, komunitné miesto.

Už takmer 14 rokov mestská časť odstraňuje hracie prvky a miestotvorné objekty na zmienenom ihrisku.

V priebehu rokov 2010 – 2015 boli odstránené staré kovové hojdačky a kovová preliezka. Boli nahradené 2 druhmi hojdačiek a drevenou preliezkou mimo areál pieskoviska.           

V roku 2020 boli odstránené betónové skruže. Pri odstraňovaní dvoch vysokých javorov (ktoré robili chládok počas slnečných dní) bola poškodená lavička, ktorá nebola nahradená. Skruže boli označené za nevyhovujúce. Skruže o 10 m ďalej sú stále „ bezpečne“ na mieste.  

Signatári otvoreného listu žiadali informáciu ohľadne aspoň nejakého tieniaceho prvku, pretože odstránením dvoch stromov, ktoré tienili, hlavne v čase predobednom a poobednom, je pieskovisko na priamom slnku. Zo strany Petržalky bolo oznámené, že ihrisko čaká revitalizácia, a preto žiadny tieniaci prvok aktuálne nebude osadený.

Po našich opakovaných žiadostiach o vyjadrenie a žiadosti o doplnenie hracích prvkov, nám p. Ing. Dávid Pavlík písomne prisľúbil (21. 9. 2020), že naše ihrisko je v programe revitalizácie, ale ešte nie je vypracovaný časový harmonogram.

Bol dosadený domček so šmykľavkou, deťmi veľmi obľúbený. V roku 2023 bol bez náhrady odstránený.

Na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva konaného dňa 27.6.2023 boli vyčlenené prostriedky na revitalizáciu štvorice verejných detských ihrísk, medzi ktorými bolo aj VDI Wolkrova. Predpokladaný začiatok prác bol na jeseň 2023 – túto informáciu dostala signatárka otvoreného listu z  Petržalky 10. 7. 2023. Následne v novembri bola informovaná: „Mohlo by sa stihnúť november. Neprebehlo ešte verejné obstarávanie.“

V novembri: „Dobrý deň, po preverení konštatujeme, že pre neočakávané navýšenie nákladov pri iných rekonštrukciách, sme nútení revitalizáciu ihriska Wolkrova presunúť. Ostáva však prvá v poradí pre nasledujúci rok.“ Čo sa samozrejme ani tento rok neudialo a odpoveď na revitalizáciu bola nasledovná:  „V roku 2024 sa z finančných dôvodov budú revitalizovať iba také detské ihriská, na ktorých nie je potrebné riešiť inštaláciu bezpečnostného dopadového povrchu EPDM, ktorý predstavuje vysoké finančné náklady. Keďže povrch detského ihriska na VDI Wolkrova tvorí asfalt, kompletná revitalizácia tohto detského ihriska bude navrhnutá na rok 2025.“ V prípade devastácie basketbalového, volejbalového a futbalového ihriska  a odstránenia lavičiek aj z trávnatej plochy táto argumentácia v žiadnom prípade neobstojí.

Aktuálne v týchto miestach prebieha obnova chodníka a bolo odstránené ďalších 6 lavičiek, basketbalový kôš, volejbalová veža a plot z pieskoviska (takže tam teraz chodia zvieratá), loptové 2,2 m brániace betónové múriky. Rozhorčené námietky signatárov boli zo strany mestskej časti odignorované.

Pre deti a rodičov, celú komunitu je situácia výrazne alarmujúca.

Konečný súčet starostlivosti je odstránenie 90tich percent hracích prvkov. Devastácia ihriska pokračuje. Treba pripomenúť, že podľa vyjadrenia Ing. Dávida Pavlíka zo septembra 2020, „kritický stav na Wolkrovej evidujete“, ale 4 roky sa s tým nič nespravilo a len sa „problém“ posúva.      

Preto ako komunita rodičov a obyvateľov, ktorým záleží na zdraví a prospievaní našich detí, žiadame Mestskú časť Bratislava-Petržalka o jasné a konkrétne zadefinovanie plánu revitalizácie ihriska aj s hracími prvkami, miestotvornými objektami, napr. lavičky a multifunkčným ihriskom vo vnútrobloku ulice Wolkrova 35 až Wolkrova 1, s konkrétnym zoznamom realizačných krokov a reálnym časovým harmonogramom. Dôrazne žiadame, aby sa Mestská časť Bratislava-Petržalka začala zaoberať alarmujúcou situáciou na ihrisku čo najskôr, aby sa realizácia plánu obnovy mohla začať v reálnej dohľadnej dobe roku 2024. Žiadame o skutky namiesto prázdnych sľubov, devastácie a neustáleho zavádzania.  

Ďakujeme za reálnu revitalizáciu ihriska.        

Podpísaní nespokojní návštevníci ihriska a komunita.


Ing. Barbara Hurtišová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Ing. Barbara Hurtišová bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...