PETÍCIA PROTI VÝSTAVBE OBCHVATU OBCE STARÝ SMOKOVEC A ZA UDRŽATEĽNÚ EKOLOGICKÚ DOPRAVU VO VYSOKÝCH TATRÁCH

My, dolu podpísaní, na základe článku 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, žiadame o:

a) Zastavenie prípravy projektu „II/537 Obchvat obce Starý Smokovec“, s vyústením na nové veľkokapacitné parkovisko v k.ú. Starý Smokovec. Realizáciou tohto zámeru dôjde k zásadnému zhoršeniu životného prostredia, kvality života obyvateľov a klimatických pomerov, nehospodárnemu nakladaniu s verejnými zdrojmi na podporu tranzitnej dopravy, čo nie je v súlade s cieľmi Plánu udržateľnej mobility PSK regiónu Vysokých Tatier. Navrhovateľom projektu je Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, podľa návrhu doručeného Mestu Vysoké Tatry, ktoré listom č. 827/2024 dňa 20.03.2024 informovalo verejnosť, že uvedený zámer je posudzovaný podľa § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

b) Intenzívnu prípravu opatrení na plnenie Plánu udržateľnej mobility regiónu Vysokých Tatier, kde hlavným cieľom je posilnenie verejnej hromadnej dopravy, cyklodopravy a budovanie záchytných parkovísk mimo územia TANAPu.

 b2_mapa_2_ortofotomapa1.jpg


OZ Žijem v Tatrách!, OZ TATRY 22 a SPOZNÁVAJME TATRY, o.z.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že OZ Žijem v Tatrách!, OZ TATRY 22 a SPOZNÁVAJME TATRY, o.z. bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...