Hromadná pripomienka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch. Legislatívny proces č. LP/2024/114

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predložilo návrh zákona, ktorým by sa malo zakázať pestovanie konopy za účelom výroby CBD výťažkov. V praxi by to znamenalo zamedzenie výroby prírodných výťažkov na území Slovenskej republiky priamo z konopy a mohli by sa vyrábať len izoláty jednotlivých kanabinoidov. Tento návrh zákona by teda znamenal koniec prírodnému a slovenskému CBD.

 

K čl. 1  - k § 15 ods. 4

Návrh zákona má do praxe zaviesť zákaz pestovania rastlín konopy za účelom výroby výťažkov, ktoré by mohli obsahovať aj zákonom regulované látky. Keďže považujeme takúto reguláciu za absurdnú a ničím nepodloženú (osobitná časť dôvodovej správy sa o žiadne relevantné fakty neopiera) touto hromadnou pripomienkou žiadame o úplné vypustenie odseku 4 v § 15 (bod 16 predloženého návrhu zákona) alebo explicitné vymedzenie v navrhovanom § 15 ods. 4, že sa tento zákaz nebude týkať odrôd konopy zo Spoločného katalógu odrôd. Samotný zákon č. 139/1998 Z. z. síce uvádza konopu s viacerými prívlastkami ako napr. konopa na priemyselné účely alebo odrody konopy v Spoločnom katalógu odrôd či odrody konopy uvedené v osobitnom predpise, ale definíciu „technická konopa“ zákon nepozná. Vyvstáva teda domnienka, že v návrhu zákona by sa § 15 ods. 4 mal týkať všetkých odrôd konopy, keďže nie je explicitne uvedená výnimka, že toto ustanovenie sa nemá týkať zákazu pestovania odrôd konopy podľa osobitného predpisu t. j. odrôd, ktoré sú uvedené v Spoločnom katalógu odrôd schváleného Európskou úniou.

Hromadnú pripomienku podávame okrem vyššie uvedených skutočností aj z týchto dôvodov:

  1. Farmári pestujúci legálne odrody Cannabis sativa L., ktoré sú Európskou úniou schválené a zaradené do Spoločného katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov, so zameraním na výrobu celostných výťažkov (označovaných ako CBD extrakty) z kvetov, by tak nemohli ďalej vykonávať ekonomickú činnosť čím by boli ohrozené nielen ich rodiny, ale aj rodiny ich zamestnancov, nakoľko by došlo k hromadnému prepúšťaniu, a zároveň aj k výpadku príjmov do štátneho rozpočtu.

  2. Preferovaním iba izolátových foriem, vyrobených či už izoláciou z rastlinného materiálu alebo synteticky, môže dôjsť k poškodeniu verejného zdravia nakoľko tieto formy sú, narozdiel od naturálnych[1], škodlivé v rôznom[2] rozsahu, od poškodenia pečene[3] či imunitného systému,  až po prípadnú smrť[4]. Čo by sa prejavilo aj v nutnom navýšení výdavkov na zdravotnú starostlivosť zo štátneho rozpočtu.

  3. Veľká časť pestovateľov by len presunula svoje aktivity do okolitých krajín z ktorých by následne importovali svoje produkty naspäť do Slovenskej republiky (čím by sa naplnili štátne pokladnice okolitých krajín), do svojich predajných miest. A ak by následne príslušné úrady Slovenskej republiky obmedzovali či postihovali, dovoz a predaj týchto produktov, museli by výrobcom zaplatiť milióny eur v odškodnom, vzhľadom na porušenie zákonov, a to čl. 34 a 36 ZFEU (viď. rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci C-663/18), čím by došlo k opätovným výdavkom zo štátneho rozpočtu.

  4. Mohol vzniknúť rozpor s medzinárodným právom, keďže Slovenská republika je viazaná Jednotným dohovorom OSN o omamných látkach z roku 1961, ktorý je u nás prijatý ako vyhláška ministra zahraničných vecí č. 47/1965 Zb. Rozpor by mohol vzniknúť konkrétne s článkom 28 Jednotného dohovoru OSN o omamných látkach z roku 1961, čím by vznikla podobná situácia ako keď mala Slovenská republika ako jediná členská krajina Európskej únie bez relevantných podkladov a bez opory v dohovoroch OSN zaradené CBD na zozname omamných a psychotropných látok, konkrétne v prílohe č. 1 v II. skupine medzi psychotropnými látkami aj napriek skutočnosti, že CBD nespadalo medzi psychotropné látky v zmysle dohovorov a obmedzenie pestovania odrôd konopy zo Spoločného katalógu odrôd by mohlo spôsobiť žalobu proti Slovenskej republike.

 

Či už ide o konopu pre technické, potravinárske alebo medicínske účely, sme svedkami zjednodušovania zákonov a prístupu k všetkým jej oblastiam využitia, nielen v Európe ale aj vo svete. Nemecko od 1.4. 2024 legalizuje konopu s vysokým obsahom THC na rekreačné účely a zjednodušuje aj jej používanie na liečebné účely, čím sa stane „Európskou Kaliforniou“. Česká republika pracuje na podobnom návrhu, ktorý mal platiť už od 1.1. 2024 no jeho schválenie bolo posunuté ku koncu tohto roka. V Európskej únii sa môže konopa používať na liečebné účely už v 20 krajinách (no v 2 je jej použitie ťažko dostupné). V Poľsku a v Nemecku je konopa, rozhodnutím najvyššieho súdu, uznaná ako „stará/klasická“ potravina, na základe historických písomností a archeologických dôkazov (najstarší dôkaz preukazujúci že, konopa bola základnou zložkou ľudskej stravy je približne z r. 10 000 p.n.l., a podobné, aj keď o trocha mladšie dôkazy sa nachádzajú po celom svete).

V roku 2018 Európsky parlament vydal uznesenie č. 2018/2775 (RSP) o používaní konope na liečebné účely. V tomto uznesení, sa okrem iného konštatovalo že, je potrebné aby členské štáty, ak nemajú, vytvorili pre svojich občanov prístup ku konope pre liečebné účely. A taktiež sa naliehalo na zadefinovanie liečebnej konope a vzdelávaniu lekárov v tejto oblasti. Slovenskej republike bolo na tento účel poskytnutých 5 miliónov eur. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vtedy vytvorilo pracovnú skupinu, ktorá mala vytvoriť osnovy pre vzdelávanie lekárov a zmenu legislatívy, no táto skupina bola počas tzv. úradníckej vlády rozpustená. Za daný čas Ministerstvo zdravotníctva nespravilo ani jedno vzdelávanie a nepredložilo ani jeden návrh zákona ktorý by umožnil pacientom prístup ku konopnej liečbe a to napriek uzneseniu Európskeho parlamentu a Charty práv pacienta. Charta práv pacienta jednoznačne konštatuje, že má byť poskytnutý prístup k takému štandardu zdravotnej starostlivosti, ktorý je v súlade so súčasným stavom lekárskej vedy. A od 1.7. 2024 bude platiť v celej Európskej únii nariadenie EMA (Európskej liekovej agentúry), ktoré uvádza že, CBD ako aj kvety konopy sú liekom, keďže Európsky liekopis sa má dodatkom č. 11.5 o tieto kapitoly doplniť. Všetky členské krajiny Európskej únie, vrátane Slovenskej republiky, budú musieť CBD aj kvety konopy zaradiť do svojich národných liekopisov a uznať ich ako liečivo.

 

Podľa rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci C-663/18 samotné CBD a ani CBD extrakt/výťažok z rastlín konopy nie je omamnou ani psychotropnou látkou, ktorá spadá pod Jednotný dohovor OSN z roku 1961. Súdny dvor EÚ v tomto rozhodnutí tiež konštatuje, že výraz „konope“ podľa čl. 1 ods. 1 písm. b) Jednotného dohovoru nie je možné aplikovať na kvitnúce alebo plodonosné vrcholce rastlín konopy uvedených v Spoločnom katalógu, keďže tieto rastliny resp. vrcholce obsahujú iba úplne zanedbateľné množstvo psychoaktívnej látky. Na základe týchto ako aj vyššie uvedených skutočností žiadame z návrhu zákona vypustiť § 15 ods. 4 alebo toto navrhované ustanovenie upraviť tak, že bude explicitne vyjadrené, že zákaz pestovania sa nebude týkať odrôd konopy uvedených v Spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov.

 

Pripomienka je zásadná.

Podpisom splnomocňujeme tieto osoby k zastupovaniu v rozporovom konaní:

JUDr. Tomáš Zábrenszki, tzabrenszki@student.umb.sk

 


JUDr. Tomáš Zábrenszki    Kontaktujte autora petície