Petícia za riešenie nelegálnych osád v Záhradkárskej lokalite Jarmočná pri Malej stanici v MČ Košice-Juh, v Záhradkárskej lokalite Pri bitúnku v MČ Košice-Juh, v Záhradkárskej lokalite Jazerná v JUH

Petícia za riešenie nelegálnych osád v Záhradkárskej lokalite Jarmočná pri Malej stanici v MČ Košice-Juh, v Záhradkárskej lokalite Pri bitúnku v MČ Košice-Juh, v Záhradkárskej lokalite Jazerná v MČ Košice-Juh a Osady pri firme Pema ulica Pri Prachárni v MČ Košice-Juh.

 

Petičný výbor predkladá obyvateľom MČ Košice-Juh v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, túto petíciu : My, dolu podpísaní občania MČ Košice-Juh sa pripájame k iniciatíve petičného výboru a žiadame Mesto Košice : O riešenie nelegálnych osád neprispôsobivých občanov v Záhradkárskej lokalite Jarmočná pri Malej stanici v MČ Košice-Juh, v Záhradkárskej lokalite Pri bitúnku v MČ Košice -Juh, v Záhradkárskej lokalite Jazerná v MČ Košice-Juh a Osady pri firme Pema ulica Pri Prachárni v MČ Košice-Juh. Riešením nelegálnych osád žiadame ochrániť majetok, zdravie a bezpečnosť občanov ako aj čistotu a poriadok v MČ Košice-Juh. Celé meno, priezvisko aj adresu trvalého pobytu napíšte čitateľne paličkovým písmom. Petičné hárky možno kopírovať a rozmnožovať iba v tejto podobe.

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov popdisom petičného hárku vyjadrujem svoj súhlas so správou, evidenciou, spracovaním a uchovávaním poskytnutých osobných údajov petičnému výboru za účelom podania tejto petície. Petičný výbor : Ing. Stanislav Tkáč - predseda, Rastislavova 38, 040 01 Košice-Juh Ing. Erich Blanár -člen, Oštepová 7, 040 01 Košice-Juh, PhDr.Mgr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH- člen, Južná trieda 15, 040 01 Košice-Juh, Ing. Ladislav Breicha - člen, Palárikova 11, 040 01 Košice-Juh Ing. Juraj Tobák - člen, Rastislavova 26, 040 01 Košice-Juh Osoba určená pre zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy: Ing. Juraj Tobák, Rastislavova 26, 040 01 Košice-Juh, +421 907460489, juraj.tobak at gmail.com,


Ing. Stanislav Tkáč - predseda, Rastislavova 38, 040 01 Košice-Juh, PhDr.Mgr. Viliam Knap, PhD., MHA    Kontaktujte autora petície

Facebook