Petícia za zrušenie Štátnej školskej inšpekcie

My podpísaní,

sme za bezpečné prostredie na vzdelávanie a dostupnosť pomoci pre všetkých aktérov vo vzdelávaní a Štátnu školskú inšpekciu (ŠŠI) v tomto považujeme: 

 • za nástroj administratívneho šikanovania,

 • za nástroj na tvorenie nezmyselných rebríčkov škôl a vytvárania nepravdivého obrazu o školách,

 • za úrad, ktorý skôr škodí, ako pomáha,

 • za „strašiaka“, ktorý nepriamo brzdí zavádzanie inovácií a aj inkluzívnemu prístupu vo vzdelávaní.

Preto žiadame:

 1. okamžité umožnenie odvolacieho konania voči rozhodnutiam školskej inšpekcie, pokým nebude splnená druhá požiadavka,

 2. zrušenie štátnej školskej inšpekcie minimálne v podobe, ako funguje teraz, no vzhľadom na jej preukázateľné nefungovanie, by sme chceli, aby sme si kontrolu mohli vykonávať na regionálnej úrovni prostredníctvom už existujúcich orgánov, ktorým je potrebné rozšíriť kompetencie, v zmysle nasledujúcich odporúčaní 

Zároveň odporúčame:

 • zriadenie prevenčného programu, účinnej intervencie a pomoci školám, ktoré to potrebujú, alebo o to požiadajú so zameraním na proaktívnu pomoc v rôznych oblastiach ako riadenie školy, mentoring a tutoring odborného personálu škôl, šikanovanie, budovanie komunít a pod., ktorú by mohli zastrešovať organizácie, ktorých vznik môže štát podporiť dopytovými výzvami cez EU fondy - v oblasti ľudských zdrojov sme nevyčerpali takmer nič, 

 • zriadiť školského ombudsmana pre riešenie podnetov od žiakov, rodičov a učiteľov

 • sfunkčniť rady školy prijatím opatrení na zabezpečenie transparentných volieb, verejným predstavením kandidátov a transparentných volieb a rozšíriť jej právomoci,

 • sfunkčniť a podporiť žiacke školské rady a podporiť zaangažovanie žiakov do chodu školy,

 • kontrolu výchovno vzdelávacieho procesu zabezpečovať vzájomnou kontrolou škôl s podobnými podmienkami vyučovania zameranú na účinnú pomoc a intervenciu

 • pri poskytnutí pomoci zverejňovať správy na internete, v ktorej bude uvedené, ako sa škole pomohlo aj s reakciou školy, každé školenie a poradenstvo musí byť so spätnou väzbou, aby si učitelia vedeli vybrať odborníkov, ktorí sú schopní pomôcť.

 

Vedie nás k tomu nasledujúce:

Úlohou inšpekcie z pohľadu štátu je pomocou poskytovania objektívnej spätnej väzby jednotlivým aktérom vo vzdelávani dosiahnuť zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania. Inšpekcia má však medzi pedagógmi povesť inkvizičného orgánu. Potvrdila to aj hlavná školská inšpektorka pani Viera Kalmárová a pri nástupe do funkcie tvrdila, že bude viesť inšpekciu tak, aby ju učitelia vnímali skôr ako pomoc, čím sa verejne prezentovala aj v médiách.

 

Tvrdila o sebe, že bude skôr pomáhať a šíriť príklady dobrej praxe. Po niekoľkých rokoch jej pôsobenia v úrade na stránke ŠŠI v sekcii príklady dobrej praxe nebolo uverejnené nič. Neskôr sa tam objavilo zopár príkladov.

 

Podľa našej mienky sa školy nestali hodnými dobrej praxe vďaka pomoci školskej inšpekcie. V príkladoch dobrej praxe sú uvedení skôr jednotlivci ako školy. Potrebujeme taký úrad, ktorý naozaj pomôže nastaviť procesy správne. Keby bola inšpekcia účinná, myslíme si, že by tých škôl hodných nasledovania malo byť podstatne viac. Namiesto príkladov dobrej praxe však počúvame o školách, kde sa rozmáha šikanovanie, a to nielen v radoch žiakov, ale aj medzi vedením a učiteľmi. Toto považujeme za zlyhanie nášho školského systému a zlého nastavenia funkcie Štátnej školskej inšpekcie.

 

To, čo si hlavná školská inšpektorka myslí o fungovaní škôl, najlepšie vystihuje veta: „Keby na škole fungovalo všetko tak, ako má, dostala by od nás hodnotenie „veľmi dobrý“. Na takú školu sa však veru nepamätám.", ktorú uviedla v článku.

 

My však nepotrebujeme, aby nás stále niekto hodnotil a stál nám za chrbtom, ale aby nám niekto pomohol.

 

Prístup školskej inšpekcie, ktorý na školách zažívame s hodnotením procesov podľa tabuľky - len aby boli naplnené chlieviky na stránke http://skoly.ineko.sk/, nepovažujeme za metódu, ktorá by nás učiteľov posunula niekam vpred. Posadnutosť kompetentných vo vytváraní rebríčkov škôl považujeme za prístup škodiaci klíme na škole.

 

Zhodnotenie „Používa IKT Áno/Nie“ nás nikam neposunie a nie je podľa nás ani kritériom kvality vyučovania.

 

Postupy inšpektorov za nevhodné správanie kritizoval aj absolvent mentoringu neziskovej organizácie a člen Slovenskej komory učiteľov Viktor Križo.

 

Ako reakciu na tento prípad sama hlavná školská inšpektorka hovorí:"Je potrebné uvedomiť si, že vždy v prípadoch, keď pracujú ľudia v kontakte s inými ľuďmi, môže dôjsť k individuálnym zlyhaniam, pričom zlyhanie by malo byť skôr výnimkou, nie pravidlom. Ak by som mala odpovedať na otázku, či sú školskí inšpektori vo svojej profesii dobrí, tak pokojne odpoviem, že väčšinovo áno, ale rovnako nezastieram skutočnosť, že kvalita učiteľského stavu sa výrazným spôsobom podpísala aj na kvalite časti inšpektorov."

 

Škola, ktorá vzdeláva žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, dostala hodnotenie 6 za riadenie školy a 0 za výchovno-vzdelávací proces. Pričom ide o jednu školu, jednu spomedzi dvoch škôl, kde sa deti učia rómsky jazyk a kde vďaka prístupu učiteľov úspešne zmaturovali. Toto skôr pedagógov urazí, ako posunie niekam vpred. Nepotrebujeme inštitúciu, ktorá nás bude urážať, naopak boli by sme radi, aby nám niekto ukázal, ako rómske deti doviesť k maturite jednoduchšie.

 

Za závažné pochybenia považujeme aj správanie inšpekcie vo vzťahu k vhodnosti intervenčných krokov. Tam, kde by sme očakávali, že inšpekcia bude konať na podnet, nezistí závažné nedostatky, až pokým sa nestane niečo závažné, ako v prípade riaditeľa, ktorý brutálne zbil svojho žiaka. Až potom koná pod tlakom verejnosti a médií.

 

Výsledok šetrení v prípadoch, kedy učitelia cítili neprávosť zo strany vedenia, inšpekcia nedokáže pomôcť, ako sama uvádza vo svojej správe.

 

No my od inšpekcie, ktorá dostane niekoľko podnetov na školu, očakávame, že bude konať proaktívnejšie a pomôže nastaviť procesy v škole tak, aby nedochádzalo k šikanovaniu medzi učiteľmi a vedením (bossing, mobing a staffing), aby sa klíma školy zlepšila.

 

Naopak tam, kde riaditeľ vyjadrí svoj negatívny postoj k testovaniu, tam na základe dotazníka od detí, ktorý nikto nevidel, vyvodí porušenie zákona a ide sa v konaní pretrhnúť, aby potrestala riaditeľa, ktorý svojou občianskou neposlušnosťou chcel poukázať na dlhodobé zlyhávanie štátnych orgánov pri príprave testovania.

 

V tomto prípade sa riaditeľ cíti byť inšpekciou poškodený, no nemá žiadne nástroje na to, aby sa mohol brániť, pretože škola síce môže dať svoje pripomienky do správy, no tie posudzuje opäť len ŠŠI a voči rozhodnutiam inšpekcie sa nie je možné odvolať. Vo svojej odpovedi rodičom, ktorí žiadali prehodnotenie rozhodnutia, hlavná školská inšpektorka sama uvádza, že inšpekcia nemá legislatívny rámec na to, aby mohla zmeniť vlastné rozhodnutie, a preto musí trvať pod hrozbou sankcie zriaďovateľovi na odvolaní z funkcie riaditeľa. Zmena školskej inšpekcie na niečo iné je preto aj v záujme ochrany demokratických práv učiteľov, riaditeľov aj zriaďovateľov.

 

V poslednom prípade považujeme konanie inšpekcie za prekročenie hranice totalitného správania. Inšpekcia si vydobyla moc postihovať zriaďovateľov, ktorí v záujme detí chcú ignorovať jej nezmyselné nariadenia, požaduje poslušnosť samospráv. Očakávali sme od inšpekcie, že bude pomáhať a chrániť a nie prenasledovať a bezdôvodne trestať. Chceli by sme aby pre úradníkov mala žiadosť vyše 1000 ľudí väčšiu váhu ako potreba prezentovať odstrašujúci prípad za nevyzbieranie údajov z testovania 12 žiakov. Odmietame inšpekciu ako nástroj administratívneho šikanovania učiteľov.

 

Jediné pozitívum, ktoré na ŠŠI vidíme, je kontakt so školami a odmeranie rôznych úkazov ako príklon k rasistickému zmýšľaniu, nacionalizmu, mieru inklúzie, finančnej gramotnosti a podobne a poskytovanie spätnej väzby pri zavádzaní vzdelávacích politík. My si však myslíme, že na meranie týchto vecí tu máme inú inštitúciu, a ako sa uvádza v správe Slovenskej komory učiteľov, vláda nekoná ani v tých veciach, ktoré ŠŠI skonštatuje. Navyše sa zdá že nezávislé občianske zruženie aj túto funkciu dokáže zvládnuť lepšie aj bez inšpekčných kontrol.

 

Najväčší problém však vidíme v tom, že pohľad učiteľov na školskú inšpekciu sa nezmenil a je ťažké odstrániť prekážku v myslení učiteľov pri zavádzaní inovatívnych metód, individuálneho prístupu k žiakom a vlastne celého inklúzívneho prístupu, ak dostávame jasné signály v štýle „skús neposlúchnuť to, čo je predpísané a uvidíš". Naopak, pre tvorbu a zavádzanie inovácii potrebujeme dôveru a bezpečné prostredie zrušením inšpekcie tak, ako to urobili vo Fínsku, ktoré považujeme dlhodobo za náš vzor. Minimálne od roku 2013 sa na tento problém poukazuje, no nikto nie je ochotný tento krok zrealizovať.

 

Máme za to, že škola je už pod dostatočným dozorom najrôznejších inštitúcií: polícia, úrady, Ministerstvo školstva, Úrad na ochranu osobných údajov, NKÚ, Úrad práce, Rada školy, starosta a odbor školstva na obecnom úrade, ktorí vedia zabezpečiť dostatočné dozorovanie a postihovanie porušení zákona, a najmä si myslíme, že v každej triede je 20 až 30 „dozorcov“, ktorí sú najkompetentnejší do toho niečo povedať a nikto im slovo neudelí.

 

Naše argumenty možno nie sú podopreté štúdiami a meraniami, no vychádzajú z nášho presvedčenia, preto by sme chceli, aby to neskončilo tým, že naše tvrdenia bude niekto vyvracať, ale očakávame, že sa spoločne zamyslíme nad tým, ako by sa to dalo urobiť lepšie. My si myslíme, že úlohou šéfa nie je stáť zamestnancom za chrbtom a pozerať im na prsty, tak sa veľmi zle pracuje, za dobrého šéfa považujeme toho, kto vytvorí dobré podmienky na prácu a dá zamestnancom dôveru a pomôže, keď treba. A od štátu ako najvyššieho šéfa žiadame to isté.


Petičný výbor: Mgr. Peter Mráz, Mgr. Lucie Hončová, Ing. Kvetka Jonasova    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Petičný výbor: Mgr. Peter Mráz, Mgr. Lucie Hončová, Ing. Kvetka Jonasova bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše telefónne číslo nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...