Najobľúbenejšie petície za posledný mesiac

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia za trvalé vyňatie vozidiel kategórie L1e z povinnosti prihlásenia do evidencie vozidiel.

My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky a občania krajín Európskej únie, žiadame Vládu Slovenskej republiky, ako aj poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby došlo k udeleniu trvalej výnimky, respektíve trvalému vyňatiu vozidiel kategórie L1e z povinnosti prihlásenia do evidencie vozidiel. Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, v znení neskorších predpisov, stanovil, že všetky vozidlá katégorie L (a teda aj vrátane všetkých

Vytvorené: 2021-02-11 Štatistiky

Petícia za dodržiavanie ústavy a práv občanov Slovenskej republiky.

My podpísany občania Slovenskej republiky sme za to aby sa dodržiavala ústava Slovenskej republiky a práva občanov  Slovenskej republiky. Nedodržiavanie a porušovanie ústavy a práv budeme upozroňovať  spôsobom ako nám to ústava umožňuje a informovať o tom ktorú koľvek vládu  ktorá bude porušovať ústavu a práva občanov Slovenskej republiky.

Vytvorené: 2021-09-16 Štatistiky

LEX PČOLINSKÝ - návrh na úpravu právomocí Generálneho prokurátora

Vzhľadom k dnešnej situácii s opäť výrazne pochybným prepúšťaním mnohých obvinených z korupcie, s kontatkmi na najvyššie politické špičky, je zjavné, že slovenský právny poriadok, špeciálne Trestný poriadok, vyžaduje ďalšie úpravy, aby neslúžil len ako nástroj na ochranu "našich ľudí" pred trestným stíhaním.   Preto navrhujeme LEX PČOLINSKÝ:   Lex Pčolinský je návrh na úpravu Tresného poriadku a Zákona o prokuratúre tak, aby GP (Generálny prokurátor) nemal možnosť sťahovať trestné oznámenia v

Vytvorené: 2021-08-31 Štatistiky

Petícia za zrušenie alebo zníženie dane z kryptomien a zrušenie 14% zdravotné odvody

 My, podpísaní občania touto petíciou žiadame zrušenie alebo zníženie dane z kryptomien a zrušenie 14% zdravotné odvody POZOR! PRI PODPISE ELEKTRONICKEJ PETÍCIE UVEĎTE NIELEN MESTO, ALE CELÚ ADRESU TRVALÉHO POBYTU! INAK JE PODPIS NEPLATNÝ! Príjem z kryptomeny fyzické osoby zdaňujú sadzbou 19% alebo 25%, v závislosti od výšky základu dane daňovníka. Taktiež je potrebné dať do popredia aj informáciu, že tento druh príjmu podlieha aj zdravotnému poisteniu vo výške 14%. Zdravotné poistenie sa

Vytvorené: 2021-08-17 Štatistiky

obyvateľov mestskej časti Bratislava- Petržalka za intenzívne riešenie problematiky neprispôsobivých občanov zdržujúcich sa na terase a pod terasou pred bytovými domami Beňadická 9-19, Bratislava, Pe

My, obyvatelia bytových domov Beňadická 9-19, mestská časť Bratislava- Petržalka a priľahlého okolia vnadväznosti na zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve , žiadame, starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka,miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka, Miestny úrad Petržalka, Políciu Slovenskej republikyako aj Mestskú políciu Hlavného mesta SR Bratislavy, aby začali intenzívne riešiť neudržateľnú situáciuobyvateľov ohľadom neprispôsobivých občanov , zdržujúcich sa na predmetnej

Vytvorené: 2021-08-27 Štatistiky

Petícia za odvolanie správkyne Karanténnej stanice Stará Ľubovňa

My, dolupodpísaní občania SR žiadame touto petíciou mesto Stará Ľubovňa o ukončenie spolupráce s Kynologickým klubom a karanténnou stanicou Stará Ľubovňa a odvolanie Lenky Vaškovej z postu správkyne Karanténnej stanice Stará Ľubovňa. V tejto KS sa podľa uverejnených dôkazných materiálov, fotografií, videí a konverzácií malo opakovať kruté zaobchádzanie so zvieratami. Podľa uverejneného žili dlhodobo v nedôstojných podmienkach a mnoho zvierat v týchto podmienkach uhynulo, alebo boli dokonca utrác

Vytvorené: 2021-07-26 Štatistiky

Zrušenie maturitnej skúšky 2021

Vážený Pán minister školstva,Formou tejto petície Vás opäť žiadame v mene žiakov 4. ročníka stredných škôl a písomne prosím a zároveň žiadam, aby ste zvážili zrušenie maturít (tak ako aj v roku 2020).Už teraz v momentálnej situácii si logicky myslíme, že prichádza do úvahy táto možnosť maturít, formou priemeru známok za uplynulé štyri roky štúdia. V tejto momentálne situácií by to bolo pre nás najideálnejšie spraviť aritmetický priemer. Zároveň nám to príde veľmi fér voči nám, keďže minuloroční

Vytvorené: 2020-04-27 Štatistiky

Peticia za zrušenie zavážania závalového pásma Poráč popolčekom a inými odpadmi

My občania obce Poráč máme podozrenie na neoprávnené nakladanie s nebezpečnými odpadmi a následné poškodzovanie životného prostredia.  Popolček a ďalšie odpady sú pri suchom a veternom počasí rozfúkavané do širokého okolia. Nie sú ani prekrývané materiálom zabraňujúcim úletu prachových častíc. Navyše zavážaný materiál v niektorých miestach už presahuje výšku pôvodného terénu. Preto žiadame Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie o zabezpečenie okamžitého ukončenia zavážani

Vytvorené: 2021-08-25 Štatistiky

Som proti nosenia rušok v školách.

Žiadame vládu SR aby deti mohli ísť do školy bez ruška keďže  dýchať niekoľko  hodín v rušku je zaťažujúce pre imunitu dieťaťa a ruško je potrebné meniť každé 2 hodiny kvôli vlhkosti. Podľa môjho názoru keď sa ruško bude meniť  každé 2 hodiny vtedy Covid bude mať prestávku alebo keď sa dieťa bude chcieť napiť alebo najesť. Na kúpalískach je denne x ľudí tam covid nema úradné hodiny alebo ma vyhradený čas? Rozhodne nesúhlasim nosením rušok v škole 

Vytvorené: 2020-08-18 Štatistiky

Kamerový systém pre Čistotu a poriadok v mieste Rádiová obratisko, monitorovanie asociálov - Čistota okolia Rapošovho parku základnej školy a kultúrneho domu .

 My občania Bratislavy Trnávky požadujeme kamerový systém v informačnej tabule MHD umiestnenej v obratisku Rádiová a v parkoch. Monitorovanie kamerami na zastávku i v parkoch v okolí školy, aby nedochádzalo k opakovanému obsadzovaniu a znečisťovaniu ako i nástupištia tak i lavičky asociálmi k ich stretu pri venčení zvierat a tým požadujeme viac PMH kontroly MP územia Trnávky   pred tými, ktorý narušujú pokojný pohyb v tejto lokalite parkoch čo znečisťujú okolie kultúrneho domu Trnávka ich vlastn

Vytvorené: 2021-08-09 Štatistiky