Najpopulárnejšie petície za posledných 30 dní

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia za zachovanie nemocnice Liptovský Mikuláš a za jej kategorizáciu v II. úrovni v rámci optimalizácie siete nemocníc 

My, obyvatelia regiónu Liptov a občania Slovenskej republiky žiadame Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky: 1. Zachovať nemocnicu Liptovský Mikuláš s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci optimalizácie siete nemocníc v kategórií II. úrovne. 2. Novelizovať Zákon 540/2021, predĺžiť lehotu do 31.12.2023 paragrafu 45 odsek 7 predloženia zoznamu kategorizácie nemocníc a to z dôvodov schválenia Zákona 540/2021 bez spracovania kvalitnej analýzy ekonomických a sociálnych dopadov pripr

Vytvorené: 2022-12-02 Štatistiky

Zrušenie poplatku za používanie práčovne vo všetkých internátoch TUKE

My, podpísaní občania, podpisujeme túto petíciu o zrušenie poplatku za používanie práčovne vo všetkých internátoch TUKE, a to pre nižšie uvedené dôvody: Na príklade dohody internátu Ferka Urbánka: Porušenie dohody Prihláška do občianského združenia, z odkazu ktorej vyplýva bezplatné používanie práčok pre členov Občianskeho združenia ŠRFU* v internáte Ferka Urbánka. *dohoda je prílohou k tejto petície *podmienky používania práčovne pre členov Občianskeho združenia ŠRFU sú uvedené odkazom v doho

Vytvorené: 2022-11-06 Štatistiky

Petícia za zlepšenie železničnej osobnej dopravy na trati ŽSR č. 151 Zlaté Moravce - Vráble - Úľany nad Žitavou - Šurany.

My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, žiadame o zabezpečenie dopravy vo verejnom záujme na úseku trati ŽSR č. 151, medzi stanicami Zlaté Moravce a Úľany nad Žitavou (Šurany) a to pravidelne každý kalendárny deň v roku, tak aby vlaky vytvárali jednoduchý, časovo prijateľný prestup v stanici Úľany nad Žitavou (Šurany) na vlaky kategórie "R" zo smeru/smer Bratislava. Spojenia na tejto trati sú dlhodobo nevyhovujúce. Pritom pre značnú časť cestujúcich sú to dôležité spojenia na dochádzanie

Vytvorené: 2022-10-21 Štatistiky

Nechceme veľkokapacitnú spaľovňu odpadu v Martine!

My, dolu podpísaní obyvatelia Turca svojím podpisom vyjadrujeme nesúhlas so zámerom vybudovať v meste Martin veľkokapacitnú spaľovňu odpadu. Zároveň týmto žiadame primátora Jána Danka ako štatutára mesta Martin, ktoré je 15% akcionárom v spoločnosti Brantner Fatra, aby v prípade, ak by táto spoločnosť na tomto zámere plánovala spolupracovať, využil svoje „právo veta“ a jasne vyjadril nesúhlas s budovaním spaľovne v našom meste. Zámer budovania spaľovní odpadu je v protiklade s environmentálnymi

Vytvorené: 2020-07-14 Štatistiky

Petícia za navýšenie počtu žiakov do prvého ročníka osemročných gymnázií v Trenčianskom kraji.

      My občania Slovenskej republiky žiadame Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava, aby navýšilo počet žiakov do prvého ročníka osemročných gymnázií v Trenčianskom kraji a udelilo povolenie na otvorenie triedy osemročného gymnázia v školskom roku 2023/2024 Gymnáziu Myjava, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava.       Právo na vzdelanie, ktorého kľúčovou súčasťou je právo na prístup ku vzdelaniu, garantuje ústava SR. Preto my občania Slovenske

Vytvorené: 2022-11-15 Štatistiky

Prepracovanie projektu vybudovania cyklochodníka medzi obcou Iliašovce a mestom Spišská Nová Ves

Na základe nedávno uverejného článku, ktorý popisoval schválený projekt vybudovania cyklochodníka priamo cez les medzi obcou Iliašovce a mestom Spišská Nová Ves a na základe osobného overenia s p. starostkou obce Iliašovce týmto vyzývam ľudí, ktorým nie je ľahostajné zaobchádzanie s našimi lesmi aby podpísali túto petíciu. Následne podpisy predložím p. starostke ako aj obecnému zastupiteľstvu na prehodnotenie trasovania tejto betónovej stavby. Trasovanie je momentálne situované takto: Má sa jedn

Vytvorené: 2022-09-22 Štatistiky

Petícia za zotrvanie Mateja Drličku na poste generálneho riaditeľa SND

Vážená pani ministerka,  dianie v Slovenskom národnom divadle je a vždy bude predmetom záujmu verejnosti, kultúrnej obce obzvlášť. Citlivo vnímame všetky turbulencie, ktorými divadlo v ostatných rokoch prešlo, ako aj pozitívne zmeny, ktoré priniesol Matej Drlička a jeho tím.  Matej Drlička minulý týždeň použil formulácie, ktoré boli neadekvátne a nesprávne. Považujeme však za rozhodujúce, že sa za svoje nekorektné vyhlásenie verejne ospravedlnil a prevzal zodpovednosť ponúknutím svojej demisie. 

Vytvorené: 2022-10-24 Štatistiky

PETÍCIA za férové parkovanie v Bratislave

Keďže opatrenia orgánov mesta Bratislavy prijaté na základe VZN 8/2019, 12/2020 a9/2021 a realizované prostredníctvom spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. zasiahli dopráv väčšiny občanov, zredukovali celkový počet parkovacích miest a výrazne obmedzili činnosťmnohých živnostníkov aj právnických osôb, petičný výbor vyhlásil dňa 28.10.2022 túto petíciuadresovanú magistrátu mesta Bratislavy s nasledujúcimi požiadavkami:1. Prvé auto pre domácnosť zadarmo a parkovanie rezidentov určitý č

Vytvorené: 2022-10-30 Štatistiky

O t v o r e n ý l i s t o b č a n o v Slovenskej republiky

O t v o r e n ý   l i s t    o b č a n o v   Slovenskej republiky   vláde Slovenskej republiky a Karolovi Hirmanovi, ministrovi hospodárstva Slovenskej republiky, s výzvou občanov Slovenskej republiky na neodkladné   s y s t é m o v é  riešenie cien elektrickej energie.   My, občania Slovenskej republiky vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby neodkladne riešila umelo vyvolanú situáciu s neprimeranou cenou elektrickej energie ako pre slovenských občanov, tak aj pre fyzické osoby – podnikateľov

Vytvorené: 2022-10-05 Štatistiky

Pomoc rodinám s ťažko zdravotne postihnutým členom zmeniť nefungujúci systém a šírenie osvety v tejto oblasti.

Vážená pani prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky Ing. Eduard Heger vážený pán Mgr. Branislav Gröhling,  minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, vážený pán Mgr. Ján Horecký,  minister školstva, vedy, výskumu a športu SR od 4. 10. 2022, vážený pán Bc. Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vážený pán MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH, minister zdravotníctva SR, vážený pán Mgr. Igor Matovič, minister financií SR, v

Vytvorené: 2022-08-23 Štatistiky