Žiadosť o zachovanie doterajších kompetencií lekárov špecialistov

                                                                                                                           MUDr. Viliam Čislák, MPH, MBA

                                                                                                                            Minister zdravotníctva SR

                                                                                                                            Ministerstvo zdravotníctva SR

                                                                                                                            Limbova 2

                                                                                                                            837 52 Bratislava

Vec:

Žiadosť o zastavenie prerokovávania  dokumentu č. S10109-OL-2014 z 21.1.2015 v stálych pracovných komisiách LRV SR a zrušenie v dokumente deklarovanej platnosti od1.3.2015

 

Vážený pán minister,

týmto listom Vás ako ministra zdravotníctva Slovenskej republiky a zároveň aj ako lekára, žiadam o zváženie negatívnych dôsledkov, ktoré zvýšenie právomocí všeobecných lekárov na liečbu ochorení doteraz  liečených lekármi špecialistami, môže priniesť pre pacientov, ktorí by mali od 1.3.2015 (kedy dokument S10109-OL-2014 nadobúda  účinnosť) prejsť zo staroslivosti lekárov špecialistov do starostlivosti všeobecných lekárov.

Nemám nič proti všeobecným lekárom, no ako dlhoročný diabetik, ktorý vďaka starostlivosti lekárov špecialistov z odboru Diabetológia, poruchy látkovejpremeny a výživy môže žiť plnohodnotný život bez vážnych chronických komplikácií diabetu, sa musím postaviť proti vyhláške umožňujúcej všeobecným lekárom liečiť diabetes a ďalšie ochorenia, ktoré doteraz patrili do odbornej starostlivosti lekárov špecialistov.

Za pacientov s diabetom Vás pán minister týmto žiadam o zrušenie platnosti tejto vyhlášky a o jej stiahnutie, prehodnotenie a úpravenie takým spôsobom, aby starostlivosť o liečbu diabetu, bez rozdielu typov a podtypov diabetu, bola ponechaná naďalej výlučne do kompetencie lekárov so špecializáciou Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, resp. pri detských diabetikoch na lekárov so špecializáciou Detská endokrinológia, ktorej súčasťou je aj detská diabetológia. A rovnaké prehodnotenie žiadam aj za pacientov s ďalšími diagnózami ktoré doteraz patrili dovýlučnej zdravotnej starostlivosti lekárov špecialistov s požadovanou atestáciou príslušného medicínskeho odboru.

 

Zdôvodnenie žiadosti:

Diabetes mellitus je zložité metabolické ochorenie, ktoré zasahuje do viacerých medicínskych odborov, predovšetkým do kardiovaskulárneho, nefrologického, neurologického a oftamologického odboru medicíny.

Nechcem nijakým spôsobom pochybovať o tom, že by sa niektorý lekár s atestáciou Všeobecné lekárstvo po medicínskej stránke dokázal postarať o diabetického pacienta nastaveného na štandardnej liečbe perorálnymi antidiabetikami, alebo na konvenčnej, či intenzifikovanej inzulínovej liečbe. Rovnako nespochybňujem ani to, že viacerí vodiči s vodičským oprávnením typu B na motorové vozidlá do 3,5 tony, by bez problémov dokázali šoférovať autobus, alebo tirák s prívesom.

Rovnako ako vodič s vodičským oprávnením typu B zo zákona nesmie šoférovať motorové vozidlo nad 3,5 tony, pokým si absolvovaním doplnkového kurzu v autoškole a urobením teoretickej a praktickej skúšky nezvýši svoju kvalifikáciu na vodičské oprávnenie typu C, D, alebo E, tak Ministerstvo zdravotníctva nemôže vydaním nejakej vyhlášky automaticky zvýšiť kvalifikáciu stovkám lekárov s atestáciou Všeobecné lekárstvo na atestáciu Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy bez toho, aby títo lekári absolvovali akreditačnou komisiou MZ SR predpísané teoretické štúdium,  prax a aby neurobili záverečnú komisionálnu skúšku z odboru Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, resp. z odboru Detská edokrinológia, ktorého súčasťou je aj detská diabetológia.

Príprava na atestáciu Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy je pomerne náročná o čom sa môžete presvedčiť na webovskej stránke Katedry diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave:  http://new.szu.sk/index.php?id=100&menu=56&kgid=35&idpart=4&iddp=2

Samotná príprava trvá 5 rokov, pričom, citujem z vyššie uvedeného internetového odkazu:

V rámci špecializačného odboru diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy musí uchádzač prakticky vykonať nasledujúci minimálny počet výkonov, ktoré sa uvádzajú v záznamníku:

  • prijatie, vyšetrenie, liečenie a prepustenie 200 pacientov s diabetes mellitus 2. typu a 50 pacientov s diabetes mellitus 1. typu,
  • ambulantné vyšetrenie 300 pacientov s diabetes mellitus 2. typu a 50 pacientov s diabetes mellitus 1. typu,
  • komplexný manažment 200 pacientov s dyslipidémiou a metabolickým syndrómom,
  • ambulantné nastavenie na konvenčnú inzulínovú liečbu u 100 pacientov a na intenzifikované inzulínovú liečbu u 50 pacientov, vrátane práce s glukomerom a aplikátormi inzulínu u 50 pacientov,
  • liečba 10 pacientov s akútnymi hyperglykemickými komplikáciami a 10 pacientov s hypoglykémiou,
  • vykonanie kontinuálneho monitoringu glykémií u 5 pacientov,
  • vypracovanie jedálneho lístku u 20 pacientov s diabetes mellitus, dyslipidémiou alebo obezitou,
  • individuálna edukácia 50 pacientov s diabetes mellitus, dyslipidémiou alebo obezitou a 10 skupinových edukácií v tejto problematike,
  • orientačné neurologické vyšetrenie zamerané na diagnostiku diabetickej neuropatie (dotyk, bolesť, chlad, vibrácie) u 50 pacientov,
  • asistencia pri 30 oftalmologických vyšetreniach diabetikov a 30 dopplerových vyšetreniach artérií dolných končatín.“

 

Tento minimálny počet výkonov bol schválený akreditačnou komisiou Vášho ministerstva v roku 2005 a v materiáli č. S10109-OL-2014 z 21.1.2015, ktorý umožňuje všeobecným lekárom liečiť diabetes bez ohľadu na typ diabetu od 1. marca 2015, sa ani len čiarkou neupravujú vyššie citované nároky na uchádzača o atestáciu v odbore Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy.

Slovenská republika má vzhľadom na počet diabetikov žijúcich v nej pomerný nedostatok kvalifikovaných diabetológov, to je fakt, ktorý priznávajú aj samotní diabetológovia. Preto by Ministerstvo zdravotníctva SR malo podporovať štúdium lekárov potrebné pre získanie teoretických a praktických vedomostí a zručností potrebných pre dobrú a správnu liečbu diabetických pacientov. A tiež by malo podporovať vytváranie diabetologických ambulancií v tých regiónoch, kde ich je nedostatok a na jedného diabetológa pripadá nadmerný počet diabetických pacientov.

Ovšem vydaním jednej vyhlášky presúvajúcej kompetencie diabetológov na lekárov s atestáciou Všeobecné lekárstvo Ministerstvo zdravotníctva SR zo všeobecného lekára nijakým spôsobom neurobí skutočného odborníka pre liečbu ochorenia Diabetes Mellitus vo všetkých jeho typoch a podtypoch.

Možno si pracovníci ministerstva pripravujúci túto vyhlášku mysleli, tak ako si to myslí väčšina laickej verejnosti kŕmená nepravdami o diabete článkami v bulvárnej tlači a susedskou šuškandou, že diabetes typu 1 je „ťažký typ diabetu“, ktorý majú liečiť špecialisti diabetológovia a diabetes typu 2 je „ľahký“ typ diabetu, ktorý by mali liečiť všeobecný lekári.

Lenže takto to v skutočnosti nie je, pretože len samotný vznik diabetu typu 2 má až 24 doteraz známych príčin vzniku, z čoho je medzi laickou verejnosťou a aj medzi medicínsky vzdelanými ľuďmi z iných oblastí ako je diabetológia, všeobecne známa iba jedna jediná príčina – obezita, spôsobujúca inzulínovú rezistanciu, tú však spôsobujú aj zmeny v génoch typu: PPARG, IRS1, ADAMTS9, GCKR a KLF14 a o tom už laici a väčšina všeobecných lekárov ani netuší, pokiaľ neabsolvovali doplnkové štúdium  v oblasti diabetu.

Pán minister, zamyslite sa prosím Vás aj nad tým, že prevedením právomocí lekárov špecialistov na lekárov so špecializáciou Všeobecné lekárstvo vytvoríte na Slovensku nebezpečný precedens na základe ktorého si občania Slovenskej republiky budú môcť nárokovať také kompetencie, na ktoré z hľadiska dosiahnutého teoretického a praktického vzdelania, v súčasnej dobe nemajú nárok.

Precedens vytvorený vyhláškou Ministerstva zdravotníctva o zmene kompetencií všeobecných lekárov, bude potom zárukou úspechu žiadateľov ktorí sa bez absolvovania potrebného štúdia budú súdnou cestou dožadovať kompetencií o ktoré majú záujem a na ktoré za súčasného právneho stavu nemajú nárok.

Uvediem niekoľko absurdných príkladov, ktoré však na základe tohto precedensu vzniknutom vstúpením vyhlášky MZ SR zvyšujúcej kompetencie všeobecných lekárov do platnosti, budú právne obhájiteľné:

-        -  možnosť šoférovania nákladných vozidiel nad 3,5 tony, autobusov, ťahačov návesov a jazdných súprav s hmotnosťou nad 7,5 tony vodičmi s vodičským oprávnením typu B povoľujúcim vedenie motorového vozidla, resp. jazdnej súpravy s hmotnosťou do max. 3,5 tony.

-         -  vydanie licencie farmaceuta hociktorému občanovi SR s ukončeným stredoškolským vzdelaním, pretože ako na základnej, tak aj na strednej škole absolvovali štúdium ako anorganickej, tak aj organickej chémie, ktoré bolo určite dlhšie, ako doba počas ktorej sa všeobecní lekári oboznamovali s každým jedným ochorením, vrátane diabetu, ktoré im nová vyhláška Ministerstva zdravotníctva dáva do kompetencie.

-        -  možnosť zamestnať sa ako sudca na hociktorom súde v Slovenskej republike bez nutnosti absolvovania niektorej právnickej fakulty a získania právnického titulu, veď predsa každý občan SR má nejaký svoj právny názor.

-        -  možnosť liečiť ochorenie Diabetes Mellitus u iných diabetikov pacientmi s diabetom, ktorí žijú s týmto ochorením viac rokov, bez potreby absolvovania štúdia na akreditovanej lekárskej fakulte a bez absolvovania a špecializovaného nádstavbového štúdia v odbore Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy. Títo diabetici majú predsa v liečbe svojho typu diabetu prax 24 hodín denne,  365, resp. 366 dní v roku počas celého svojho života s diabetom a takúto prax nemá žiaden všeobecný lekár, ktorý nie je sám viacročným diabetikom...

......... a takýchto príkladov sa dá napísať viac.  

Všeobecným lekárom predsa existujúci štúdijný systém medicíny na Slovensku doteraz tiež umožňoval liečiť diabetikov a  iné ochorenia, ktoré vyhláškou č. S10109-OL-2014 z 21.1.2015 majú prejsť z kompetencie leárov špecialistov do kompetencie všeobecných lekárov. Bolo to ovšem za predpokladu, že všeobecní lekári absolvujú rovnaké nádstavbové štúdium, splnia akreditačnou komisiou MZ SR predpísanú prax a urobia atestačné skúšky rovnakým spôsobom, ako lekári tej špecialiácie o ktorú má konkrétny všeobecný lekár záujem.

Z vyššie uvedených dôvodov Vás pán minister žiadam o stiahnutie tohto materiálu a o zrušenie jeho platnosti deklarovanej v dokumentoch uverejnených na Portáli právnych predpisov Ministerstva spravodlivosti na dátum 1.3.2015

 

Ďakujem za porozumenie.

  

V Bratislave  12.3.2015                                                                        Ing. Ivan Studenič


Ing. Ivan Studenič    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ing. Ivan Studenič na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...