STARÁ: Petícia za zachovanie stromového porastu na Štúrovej ulici v Piešťanoch

TÁTO PETÍCIA UŽ NIE JE AKTUÁLNA A ÚDAJE V NEJ NIE SÚ DOSTATOČNÉ, PRETO VÁS PROSÍME ABY STE PODPISOVALI PETÍCIU NA NASLEDOVNOM LINKU:

https://www.peticie.com/peticiaproti_vyrubu_stromov_na_turovej_ulici_v_pieanoch

 

podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve

Osoby podpísané na petičnom hárku svojim podpisom vyjadrujú svoj súhlas s textom petície za zachovanie stromového porastu na Štúrovej ulici v Piešťanoch a prehlasujú, že sú si vedomí obsahu uvedenej petície.

Prosím ľudia pomôžte, chcú nám tu vypíliť naše národne stromy, 60-80ročné zdravé lipy kvôli novej cestnej komunikácii, veríme, že sa to dá urobiť aj tak, že sa stromy obídu. Vo svete v iných mestách si ľudia stromy vážia, vážme si aj my a skúsme ich zachrániť!

Ide nám o stromy na južnej strane ulice, to jest pozdĺž parku.


TEXT PETÍCIE:

My dole podpísaní občania Slovenskej republiky touto petíciou vyjadrujeme svoj nesúhlas s výrubom stromového porastu na Štúrovej ulici v Piešťanoch a žiadame príslušné orgány verejnej moci, a to najmä:
- Mesto Piešťany,
- Okresný úrad Piešťany – odbor starostlivosti o životné prostredie,
aby zachovali súčasný stav stromového porastu na ulici Štúrova v Piešťanoch.
Odôvodnenie stanoviska:
Nesúhlasíme s odstránením súčasných porastov zo Štúrovej ulice a s ich výrubom. Máme za to, že súčasný stav zelene nám zabezpečuje adekvátne podmienky na život v zdravom životnom prostredí, v ktorom máme ako ľudia právo žiť, čo nám zaručuje aj čl. 44 Ústavy Slovenskej republiky. Tvrdíme, že plánovaná rekonštrukcia na Štúrovej ulici v Piešťanoch bude mať negatívny vplyv na životné prostredie a upozorňujeme, že uvedenú rekonštrukciu je možné uskutočniť aj menej invazívnym spôsobom, pri ktorom by nedošlo k výrubu takmer všetkých stromov nachádzajúcich sa na Štúrovej
ulici. Prostredníctvom tejto petície sa domáhame zachovania a zákazu výrubu najmä prvých štyroch stromov nachádzajúcich sa na južnej strane ulice Štúrova – v smere z centra mesta Piešťany, ktoré sú označené na výrub (v poradí 2. až 5. strom), nachádzajúcich sa liste vlastníctva č. 5700 na parcele č. 6330, a parcele č. 6462/1, vedenom  Okresným úradom Piešťany – katastrálny odbor, pre katastrálne územie Piešťany, obec Piešťany, okres Piešťany (ďalej len ako „ označené stromy“). Stavebník Mesto Piešťany, Námestie SNP č. 3, 921 01 Piešťany podal dňa 12.07.2018 na špeciálny stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu s označením „Rekonštrukcia MK Štúrova v Piešťanoch“. Žiadame, aby v predmetnom stavebnom konaní bola rekonštrukcia na Štúrovej ulici v Piešťanoch posúdená predovšetkým z hľadiska požiadavky týkajúcej sa verejných záujmov, a to najmä ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí. Pretože uskutočnením stavby môžu byť ohrozené verejné záujmy chránené zákonom a neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov, žiadame Mesto Piešťany, ako príslušný špeciálny stavebný úrad, aby v zmysle ustanovenia § 62 ods. 4 Stavebného zákona zamietol žiadosť o stavebné povolenie. Alternatívne žiadame, aby špeciálny stavebný úrad nevydal stavebné povolenie, súčasťou ktorého bude výrub označených stromov.

Tvrdíme, že v zmysle čl. 45 Ústavy Slovenskej republiky sme neboli dostatočným spôsobom informovaní o dôvodoch výrubu označených stromov na Štúrovej ulici v Piešťanoch. Podľa dostupných informácii sa možno domnievať, že dôvodom výrubu stromov je reštrukturalizácia cestnej komunikácie v Piešťanoch. Uvedený dôvod považujeme za neopodstatnený, pretože výrub označených stromov žiadnym spôsobom neprispeje k zlepšeniu cestnej komunikácie na uvedenej
ulici. Označené stromy nezasahujú na chodník, ani na cestu a neprekážajú tak cestnej premávke, a už vôbec nie pohybu ľudí po pešom chodníku. Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že stromy, ktoré budú dodatočne vysadené nie sú adekvátnou náhradou označených stromov. Nemenej významnou je aj skutočnosť, že pri prebiehajúcej rekonštrukcii cestnej premávky na ulici Pod Párovcami v Piešťanoch
boli zachované všetky stromové porasty, avšak pri rekonštrukcii na Štúrovej ulici v Piešťanoch je naplánovaný výrub takmer všetkých stromov nachádzajúcich sa na ulici.
Apelujeme na príslušné orgány verejnej moci, aby podnikli v rámci svojej právomoci všetky úkony potrebné k tomu, aby mohol byť stromový porast zachovaný. Príslušné orgány verejnej moci si dovoľujeme požiadať, aby vzali plný zreteľ na spoločenskú a ekologickú hodnotu uvedených porastov, a to nie len pre bezprostredných obyvateľov ulice Štúrova v Piešťanoch, ale aj pre celú mikroklímu Piešťan.
Touto petíciou zároveň žiadame, aby bol v zmysle ustanovenia § 66 ods. 4 písm. c)Stavebného zákona za účelom posúdenia nevyhnutnosti výrubu označených stromov vypracovaný a predložený deondrologický posudok. Príslušné orgány si dovoľujeme požiadať aj o predloženie súhlasu orgánu ochrany prírody na výrub drevín v zmysle ustanovenia § 47 ods. 3 Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Zástupca pre styk s orgánmi verejnej moci:
Ing. Peter Ličko, trvale bytom Štúrova 1148/1, Piešťany 921 01

sturova.jpgsturova2.jpgsturova3.pngsturova4.png

TÁTO PETÍCIA UŽ NIE JE AKTUÁLNA A ÚDAJE V NEJ NIE SÚ DOSTATOČNÉ, PRETO VÁS PROSÍME ABY STE PODPISOVALI PETÍCIU NA NASLEDOVNOM LINKU:

https://www.peticie.com/peticiaproti_vyrubu_stromov_na_turovej_ulici_v_pieanoch

 


Petra Pašmíková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Petra Pašmíková na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...