Petícia proti výrubu stromov na Štúrovej ulici v Piešťanoch

Ako občania Slovenskej republiky a priamo dotknutí občania mesta Piešťany, vyzývame k opätovnému pripomienkovaniu konania a prehodnoteniu projektu v rámci plánovanej rekonštrukcie na Štúrovej ulici v Piešťanoch, ktorému predchádza výrub stromov. Aj vzhľadom na to, že súhlas na výrub drevín vydaným rozhodnutím obce Borovce stratil platnosť, máme za to, že nemôže ísť len o predĺženie termínu na výrub drevín, ale musí byť vo veci vydané nové rozhodnutie (viď príloha č.1). My, nižšie podpísaní občania Piešťan, aj Slovenskej republiky, touto petíciou vyjadrujeme svoj nesúhlas s navrhovaným drastickým zásahom do životného prostredia tým, že sa vyrúbu takmer všetky stromy na Štúrovej ulici (cca 19ks drevín), nakoľko ide o zdravé košaté stromy. To nám nezávisle potvrdil aj miestny akreditovaný arborista pri dendrologickej obhliadke drevín a vypracoval k tomu stanovisko (viď príloha č.2). Tabuľka k zdravotnému stavu stromov „Dendrologický prieskum – inventarizácia drevín“ z roku 2018, ktorú nám na podnet petície poskytlo mesto, podľa nášho zistenia nebola vyhotovená spoločnosťou s dostatočnou odbornou spôsobilosťou. Pričom § 17 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. - podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín, o podmienkach na vydávanie súhlasu na výrub drevín a o vyznačovaní drevín určených na výrub, v bode 13 a) okrem iného uvádza: Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie zlého zdravotného stavu dreviny, z hľadiska ktorého má drevina malú pravdepodobnosť prežitia. Z tohto hľadiska nebol adekvátne preukázaný skutočný stav drevín akreditovaným odborníkom, ani inak použité vhodnejšie a presnejšie technické prostriedky pre zhodnotenie stavu drevín. Nesúhlasíme s navrhovanou asanáciou – výrubom zdravých košatých drevín a následnou novou výsadbou malých drevín, ktoré ani v dospelosti nedosiahnu objem korún súčasných stromov. Nová výsadba by narušila nielen pôvodný historický ráz krajiny nachádzajúci sa v pamiatkovej zóne v blízkosti centra, ale aj klimatický faktor, ktorý by značne pozmenil súčasnú vyhovujúcu klímu. Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že stromy, ktoré sa chystá mesto Piešťany dodatočne vysadiť, nie sú adekvátnou náhradou na zachovanie zdravej miestnej mestskej klímy s dôrazom na zdravie obyvateľstva. Lipy malolisté a veľkolisté, ktoré sa tu nachádzajú, majú so svojimi korunami význam v zachytávaní slnečných lúčov v horúcich letných dňoch a ochladzujú tak okolité prostredie, zachytávajú dažďovú vodu, prach, hluk a exhaláty, vytvárajú tieň, a chránia tak nielen ľudí pred úpalom, ale aj priamo vozovku pred rozpálením. V poslednej miere sú aj úkrytom pre vtáctvo a hmyz ako včely, ktoré sú dôležité v rámci opeľovania na zachovanie ekológie prostredia. Mladé vysadené stromčeky lipy veľkolistej takúto adekvátnu náhradu nemôžu splniť. Dôkazom takto drastického zásahu z minulosti zo strany mesta je vyrúbanie pôvodných drevín na uliciach Teplická a Bratislavská. Tieto ulice sa kvôli novej výsadbe nevhodným spôsobom stali veľmi teplými a prašnými. Treba brať na zreteľ aj ten fakt, že Piešťany sa ako mesto sa radia medzi najteplejšie mestá na Slovensku. Dokonca ako kúpeľné mesto by si vzhľadom na charakter mesta malo zachovať historické dedičstvo v podobe ochrany zelene. Veď mnoho v posledných rokoch takto novovysadených mladých drevín nevydržalo nápor vonkajších vplyvov a predčasne vyhynuli.   Preto dôrazne žiadame: Nový riadny dendrologický posudok, ktorý bude vykonaný odborníkom, kde sa presnejšie preukáže zdravotné a bezpečnostné hľadisko, skutočná potreba výrubu so súdnoznaleckou pečiatkou. Napríklad metódou ťahovej skúšky ktorá presnejšie stanovuje, či je potrebné, aby bol strom odstránený.    Vypracovanie analýzy vplyvu na životné prostredie miestneho obyvateľstva. Primerané posúdenie vplyvu plánovaného výrubu na sústavu Natura 2000 podľa „Metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike (ŠOP SR, 2014)” z dôvodu predpokladu, že stromy (ich koruny a dutiny) slúžia ako stanovištia pre druhy európskeho významu, hlavne netopiere, ktoré sú takmer všetky prioritné druhy, ďalej vtáky a určite aj bezstavovce. Posúdenie variantného, menej invazívneho riešenia v súvislosti s rekonštrukciou ulice, ktorému predchádza výrub drevín tak, aby sa zachovalo čo najviac drevín v súlade s tým, ako to bolo občanom deklarované pred voľbami tak, aby nezostalo len pri sľuboch a mesto opäť nepredložilo občanom pôvodný plán rekonštrukcie. Porovnanie nákladov oboch riešení s posúdením a porovnaním spoločenskej hodnoty existujúcej a plánovanej zelene. Pri kalkulácii nákladov na variantné riešenie so zachovaním existujúcej zelene žiadame naceniť postupy podľa národného štandardu Ochrana drevín pri stavebnej činnosti (Paganová, V. a kol., 2018).   Požadujeme, aby sme sa mohli stať účastníkmi konania pri rozhodovaní pri výrubovom konaní, pri stavebnom konaní a prípadnej novej výsadbe. Dovoľujeme si tvrdiť a máme obavy, že pôvodné navrhované riešenie zo strany mesta narušuje dôraz na potrebu chrániť, zachovávať a zlepšovať stav životného prostredia. Súčasne je povinnosťou každého, jednotlivo aj spoločne s inými, chrániť a zlepšovať životné prostredie v prospech súčasných i budúcich generácií. Toto právo zaručuje Aarhuský dohovor, aj právo Ústavy Slovenskej republiky v čl. 44. V neposlednom rade si mesto Piešťany so svojím charakterom kúpeľného mesta a turizmu, podľa nášho názoru, vyžaduje tento charakter zachovať a zároveň s rešpektom prihliadať na históriu dotknutej krajiny, do ktorej patria aj súčasné dreviny.  sturova6.jpgsturova21.jpgsturova_3.jpg


Bc.Martin Dinga, trvale bytom Štúrova 4, 921 01 Piešťany    Kontaktujte autora petície
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )