Petícia proti integrovanému povoleniu prevádzky „Farma ošípaných Palárikovo - Šándor“

Protest proti farme v Palárikove sa uskutoční dňa 13.5.2019 o 10:30 hod. pred budovou Ministerstva životného prostredia Bratislava (Nám. Ľ. Štúra). Viac info: https://www.facebook.com/events/313167489361372/ 

na stretnutí v Dome kultúry v Palárikove dňa 15. apríla 2019

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) svojím Rozhodnutím č. 1968-7477/2019/Kap/371060115 zo dňa 28.2.2019 (ďalej len „Rozhodnutie“) vydala integrované povolenie, ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke „Farma ošípaných Palárikovo - Šándor“ pre prevádzkovateľa AGROVÝKRM a. s., Jablonická cesta 2/2686, 905 01 Senica , IČO: 31 421 814 a súčasne v integrovanom povolení:
a) v oblasti ochrany ovzdušia udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Farma
ošípaných Palárikovo - Šándor“ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia,
b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd vydáva povolenie na vypúšťanie vôd z
povrchového odtoku nepriamo do podzemných vôd, vydáva povolenie na uskutočnenie
vodnej stavby „Farma ošípaných Palárikovo - Šándor, Obnova chovu“, vydáva súhlas na
uskutočnenie stavby „Farmy ošípaných Palárikovo - Šandor, Obnova chovu“, na ktorú nie
je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových
vôd a podzemných vôd, určuje ochranné pásmo vodárenského zdroja HGO-1 v zmysle
záverečnej geologickej správy „Farma ošípaných Palárikovo – Šandor, Obnova chovu,
Revízia ochranného zdroja.“ ,
c) v oblasti ochrany prírody a krajiny vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na
stavbu „Farma ošípaných Palárikovo - Šandor, Obnova chovu“,
d) v oblasti stavebného poriadku vydáva stavebné povolenie na stavbu „Farma ošípaných
Palárikovo - Šándor, Obnova chovu“.

Žiadame Inšpekciu zrušiť Rozhodnutie v plnom rozsahu

na základe dôsledného preskúmania odvolaní sa účastníkov konania nielen proti
Rozhodnutiu, ale i všetkých stanovísk či námietok predložených v konaní vo veci
integrovaného povolenia:
- na ústnom pojednávaní zvolanom Inšpekciou dňa 11.8.2017 v Dome kultúry Palárikovo.,
- petíciou proti povoleniu prevádzky „Farma ošípaných Palárikovo - Šándor“, ktorým by
došlo k výraznému zhoršeniu pohody a kvality života a zdravých životných podmienok
dotknutých obyvateľov podpísanou 4840 občanov v prevažnej väčšine z obcí Palárikovo,
Selice, Neded, Vlčany, Zemné, Tvrdošovce.,
- na verejnom zhromaždení občanov dňa 06.10.2017 v Dome kultúry proti povoleniu
prevádzky, za aktívnej účasti štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR MVDr. Gabriela Csicsaia, PhD., podpredsedu NSK Ing. Ladislava Marenčáka;
poslankyne zastupiteľstva NSK Ing. Heleny Bohátovej, PhD., starostov ôsmich susedných
obcí a predstaviteľov samospráv Ipeľský Sokolec, Veľký Cetín , Svodín, v ktorých už
podobné farmy sú v prevádzke.,

- stanovísk Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV zo dňa 23.10.2017, Katedry zoológie,
Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 23.10.2017 a Slovenskej botanickej
spoločnosti pri SAV zo dňa 16.11.2017.,

- Uznesením Obecného zastupiteľstva Palárikovo č. 30 zo dňa 26.10.2017 o jednoznačnom
nesúhlase poslancov s vydaním súhlasných stanovísk obce Palárikovo, ktoré starosta obce
vydal prevádzkovateľovi k povoleniu stavby a s vydaním integrovaného povolenie pre
povolenie prevádzky.,
- odvolaní účastníkov konania podanými proti Rozhodnutiu Slovenskej inšpekcie životného
prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor
integrovaného povoľovania a kontroly č. 2447-11832/2018/Rus/371060115S zo dňa
10.04.2018.,
- Rozhodnutím SIŽP, ústredie - útvar integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova č.
17D, Bratislava č. 5894-32742/27/2018/Šim zo dňa 26.9.2018, ktorého právny názor
Inšpekcia Rozhodnutím nerešpektovala,
pretože:
Inšpekcia ako povoľujúci orgán pre vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku
„Farma ošípaných Palárikovo - Šándor“ konala v príkrom rozpore zo zásadami správneho
poriadku, keď nevychádzala zo spoľahlivo zisteného stavu veci, nevysporiadala sa
s námietkami účastníkov konania, nevyhodnotila všetky v konaní predložené dôkazy
a Rozhodnutie náležite neodôvodnila, keď rozhodla v rozpore s dôkaznou situáciou.
Týmto postupom porušila aj ustanovenia zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole znečisťovania životného prostredia (ďalej len „zákon o IPKZ“), keď vydala
zmätočné a nevykonateľné rozhodnutie, ktoré neposkytne účinnú integrovanú ochranu
zložiek životného prostredia a neudrží mieru znečistenia životného prostredia v normách
kvality životného prostredia ako to vyžaduje § 3 ods. 1 zákona o IPKZ.
Rozhodnutie považujeme za nezákonné, pretože bez náležitého posúdenia negatívneho
vplyvu prevádzky s produkciou emisií 95 ton čpavku ročne; 35 tisíc ton hnojovice na zdravie
a pohodu občanov Palárikova a všetkých okolitých obcí aj nezaradených medzi účastníkov
konania, bez posúdenia vplyvu prevádzky na kvalitu vôd a ovzdušia a bez bližšieho určenia
podmienok nakladania s hnojovicou a vyriešenia dopravnej situácie, nie je možné splniť účel
integrovaného povoľovania, ktorým je zaručiť účinnú integrovanú ochranu zložiek
životného prostredia a udržať mieru znečistenia životného prostredia v normách kvality
životného prostredia.
Povolením prevádzky „Farmy ošípaných Palárikovo – Šándor“ v rozsahu predloženej
Žiadosti o vydanie integrovaného povolenia žiadateľa Agrovýkrm, a. s., z novembra 2016,
aktualizovanej v apríli 2017, by prišlo k ohrozeniu zdravia, pohody, kvality, atraktivity
života, k znehodnoteniu majetku obyvateľov Palárikova a okolitých obcí, nevynímajúc obce
dotknutých vývozom hnojovice t. j. Boleráz, Dedinka a Tvrdošovce.
Zároveň by prišlo k nenapraviteľným škodám na životnom prostredí Chráneného vtáčieho
územia Dolné Považie a možnej kontaminácii povrchových a spodných vôd regiónu dolných
tokov významných riek Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Vydaným rozhodnutím sa prevádzkovateľ zbavuje zodpovednosti za nakladanie
s hnojovicou, jej dopravou a aplikáciou.
Všetci zúčastnení vyjadrujú svoj nesúhlas s vydaným integrovaným povolením, a tento
nesúhlas reprezentuje názor obyvateľov regiónu.
Zároveň žiadame nepovoliť výstavbu iných megafariem ošípaných, najmä zahraničných
investorov v ostatných lokalitách Slovenska.

Žiadame podporiť výstavbu lokálnych fariem neohrozujúcich životné prostredie.


Obec Palárikovo    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Obec Palárikovo na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...