Najobľúbenejšie petície za posledný mesiac

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia proti zámeru výstavby komerčných dvojpodlažných budov a parkovacích miest na "Zelenom páse" v lokalite IBV Mlyny, Senica.

 My, dolupodpísaní občania, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, žiadame príslušné orgány verejnej správy o nesúhlasné stanovisko k zámeru výstavby dvojpodlažných komerčných budov v lokalite  IBV Mlyny, Senica, na parcelách v lokalite IBV Mlyny, v intraviláne mesta Senica č. 3787/344, 3787/343, obe na LV č. 9161 a na LV č. 8961 parcely č. 3787/19, 3787/341 a 3787/18, ktoré boli pri prezentácii a predaji pozemkov označené maklérkou ako

Vytvorené: 2022-02-26 Štatistiky

VÝZVA na spoločný postup proti zavádzaniu diktatúry a tyranie v Slovenskej republike

  Predstavitelia politických strán, hnutí a organizácií v Slovenskej republike! Ak sa hlásite k národnoštátnym záujmom a odmietate sa nečinne prizerať na súčasné smerovanie Slovenska k totalite a tyranii, vyzývame vás a naliehavo žiadame – začnite konečne spolupracovať. Koordinujte svoju činnosť a postupujte strategicky! Už nie je čas na zbieranie politických bodov k voľbám ani vyčítanie si rôznych prehreškov z minulosti. Pretože kým si budete organizovať protesty každý na inom námestí, zlyháv

Vytvorené: 2021-12-20 Štatistiky

Petície za zachovanie CVČ v Sabinove

Vážení spoluobčania,   žiadame Vás o podporu petície smerom k vedeniu Mesta Sabinov, aby zvážili svoje rozhodnutie zrušiť Centrum voľného času v Sabinove ku dňu 30.6.2022.   CVČ je totiž inštitúcia, ktorá má pevné miesto v našom meste už viac ako polstoročie. Venuje sa vyše 500 deťom a mládeži do 30 rokov.   V našom CVČ si môže prísť na svoje každý, je synonymom zaujímavých akcií, prázdninových  činností (jarné a letné tábory), ktoré budú s určitosťou chýbať nielen deťom, ale aj rodičom.   CVČ a

Vytvorené: 2022-03-29 Štatistiky

Petícia za zrušenie povinnosti nosiť respirátory alebo rúška

Žiadame, aby kompetentné orgány na Slovensku s okamžitou platnosťou rozhodli o zrušení povinnosti používať rúška alebo respirátory, či už v exteriéri alebo interiéri. Nakoľko už boli zrušené takmer všetky ostatné protiepidemické opatrenia a v súčasnosti už ochorenie covid 19 nepredstavuje zásadné nebezpečenstvo pre ľudský život, povinnosť nosiť rúška alebo respitárory už ničím nie je odôvodnená. Prekrytie úst a nosa prináša celý rad negatív, najmä zvýšený kožný a respiračný diskomfort, nemožnosť

Vytvorené: 2022-03-30 Štatistiky

Žiadosť o zmenu prístupu sprievodkýň v Bibiane

Milé vedenie Bibiany,   rozhodli sme sa Vám napísať otvorený list (petíciu) so žiadosťou o zmenu prístupu sprievodkýň k deťom a rodinám, ktoré Bibianu radi navštevujú. Donútili nás k tomu skúsenosti, ktoré sa opakovali.   "...minule sme odtiaľ odišli vo veľmi zlej nálade. Pani sprievodkyňa doslova stála celý čas nad nami, všetko komentovala, napomínala mňa aj deti. Pritom sa len na výstave o hračkách hrali so svojim autíčkom. Na inom poschodí mi pani sprievodkyňa povedala, že moje dieťa pre

Vytvorené: 2022-04-04 Štatistiky

Peticia aby Osobna asistencia bola HPP hromadná pripomienka LP/2022/138

  Žiadame pána ministra Milana Krajniaka ,aby osobná asistencia  ďalej len OA nebola riešená príspevkom dohodou o vykonaní práce ani príjem definovaný z daňového priznania  "prijem ktorý nie je živnosťou ani podnikaním“ ako je tomu doteraz ale ako hlavný  pracovný pomer  buď zmluva s USPVAR alebo agentúrou ktorá by to zastrešovala ďakujeme za  zvyšovanie finančných príspevkov na osobnú asistenciu aj to, že sa to deje včas, ale žiadame a vyzývame zodpovedné inštitúcie, aby prehodnotili situáciu.

Vytvorené: 2021-05-05 Štatistiky

Petícia za opravu chodníkov v mestskej časti Martin - Priekopa

My, dolu podpísaní občania mestskej časti Martin - Priekopa, požadujeme, aby bol bezodkladne vyriešený havarijný stav všetkých chodníkov v našej mestskej časti, a to odborným zmapovaním a obhliadkou týchto chodníkov a ich následným zaradením do čo najskoršieho termínu plánu opráv. Zároveň žiadame, aby sa pri opravách zohľadnila bezbariérovosť týchto chodníkov a obrubníkov.

Vytvorené: 2022-04-04 Štatistiky

PETÍCIA: STOP budovaniu 5G sietí na Slovensku

Technológia 5G predpokladá podstatne vyššiu expozíciu z rádiofrekvenčných elektromagnetických polí (RF - EMP) než všetky už existujúce technológie (2G, 3G, 4G...). RF - EMP má preukázateľne škodlivé účinky na ľudí a životné prostredie. Nedávne vedecké publikácie ukázali, že EMP ovplyvňuje živé organizmy už pri oveľa nižších úrovniach intenzít.  Účinky 5G siete zahŕňajú zvýšené riziko: - vzniku rakoviny - bunkový stres - zvýšené riziko voľných radikálov - genetické poškodenia - štrukturálne a fun

Vytvorené: 2020-04-19 Štatistiky

Petícia za zrušenie povinnosti mať prekryté horné dýchacie cesty na Právnickej fakulte UK v Bratislave

       Vážené vedenie Právnickej fakulty UK v Bratislave, vážený pán dekan Burda, milé kolegyne, milí kolegovia,      prišiel čas, kedy sa celý svet a s ním aj Slovensko konečne zbavuje rúšok a respirátorov. Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest nie je vyžadovaná nikde v interiéroch (okrem, pochopiteľne, zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb). Preto je prinajmenšom zvláštne, že naša fakulta na rozdiel od iných, túto povinnosť pre svojich študentov a zamestnancov naďalej u

Vytvorené: 2022-04-23 Štatistiky

PETÍCIA Za kúpu pozemku a následnú výstavbu štátnej Materskej škôlky na Kramároch v Bratislave

Dňa 15.08.2019 F-LUXUS s.r.o., ktorú v konaní zastupuje GERGISAK s.r.o., podal návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie bytového domu s názvom „Novostavba bytového domu SO01 a SO02“ na pozemkoch parcelné č. 1940/26, 19470/29, 19470/30, 19465/43, 19465/44, 19470/375, 22306/30.   - Táto stavba má byť postavená v obytnej zóne vo vnútrobloku bytových domov Vlárska 13ABC a bytových domov Klenová 7 a Klenová 9 a Klenová 13. Žiaľ, takto navrhnutá stavba ešte viac zahustí mestskú časť Kramár

Vytvorené: 2022-02-22 Štatistiky