Najpopulárnejšie petície v roku 2017 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia za zvýšenie bezpečnosti občanov Svätý Jur

Petícia. Za zvýšenie bezpečnosti občanov pri prejazde svetelnej križovatky II/502, výjazd Svätý Jur, smer Pezinok.   Doterajší stav: Napriek tomu, že hore uvedená križovatka je riadená dopytovou svetelnou signalizáciou, dochádza v uvedenej križovatke a jej okolí veľmi často ku kolíznym a potencionálne kolíznym situáciám vzhľadom na prejazd vozidiel idúcich po hlavnej ceste, nerešpektujúcich svetelný signál „STOJ“ v smere Pezinok-Svätý Jur a Svätý Jur-Pezinok. Veľmi zreteľné je to najmä v skorých

Vytvorené: 2017-04-11

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 72 72
2017 72 72

Petícia za zrušenie vlakov zadarmo

My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, vyslovujeme nesúhlas s populistickým a nezodpovedným návrhom vlády Roberta Fica o vlakoch zadarmo. Vieme, že nič nie je zadarmo a všetky náklady budú hradené z daní nás, daňovníkov. Vyzývame vládu Roberta Fica, aby peniaze radšej použila na modernizáciu Slovenska, aby investovala do vedy a výskumu a vzdelania mladých, ktoré Slovensku prinesie násobne vyšší prínos, ako vlaky kvázi zadarmo. Vyzývame Vládu SR, aby mladým ľudom a študentom pomáhala v

Vytvorené: 2014-11-04

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 30416 29988
2017 71 68

SPOLOČNÁ VÝZVA ZA MIER všetkým svetovým lídrom a nielen im

Toto je výzva adresovaná všetkým lídrom, politikom, diplomatom, poradcom, funkcionárom bezpečnostných zložiek atď, aby v sebe našli dostatok vnútornej pokory, súcitu, rešpektu a odhodlania, urobiť pre dosiahnutie mieru a obnovenie medzinárodnej spolupráce všetko, čo je v ich silách. História nám totiž pripomína, že práve politici a lídri stáli za rozhorením väčšiny krvavých konfliktov, v ktorých proti sebe v nezmyselných bojoch stáli cudzí ľudia z rozličných kultúr, inokedy zase brat proti brato

Vytvorené: 2015-03-18

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 190 159
2017 67 58

Pohotovosť v Šamoríne

PETÍCIA Za zachovanie lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) v meste Šamorín, ktorá je spádovou pre celý región Horného Žitného ostrova.     My, dole podpísaní občania v zmysle petičného práva požadujeme, aby sa kompetentní predstavitelia samosprávy mesta Šamorín ako aj samosprávy obcí Horného Žitného ostrova a všetky orgány územnej samosprávy a štátnej správy príslušné vo veci rozhodnúť zaoberali problémom zachovania dostupnosti lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) v meste Šamorín, ktorá je spádo

Vytvorené: 2016-11-22

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 574 571
2017 66 66

Petícia za dostavbu telocvične ZŠ na Školskej ulici v Chor. Grobe

My nižšie podpísaní občania obce Chorvátsky Grob, ako aj vlastníci nehnuteľností v obci Chorvátsky Grob,poukazujeme na urgentnosť a potrebu dostavby "telocvične" pre školu na ul. Školská, ktorá z dôvodu neexistencie telocvične nemá ani schválený prevádzkový poriadok, pričom bez telocvične je priamo ohrozená budúcnosť školy. Rovnako pre deti a obyvateľov v obci nie sú k dispozícii žiadne verejné priestory pre športové a kultúrne vyžitie a preto požadujeme:= aby starosta obce Chorvátsky Grob pres

Vytvorené: 2017-01-30

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 64 63
2017 64 63

Petícia proti živelnej výstavbe v Kráľovej pri Senci

My, obyvatelia a priatelia obce Kráľová pri Senci, sa touto petíciou obraciame na obecné zastupiteľstvo a žiadame nasledovné: 1.: ZASTAVENIE VÝRUBU STROMOV Stromy pri Čiernej vode tvoria nenahraditeľnú úlohu vetrolamov a pomáhajú tlmiť hluk z vyťaženej štátnej cesty č. 62. Pokračovanie vo výrube by spôsobilo nenahraditeľnú škodu, ktorú nie je možné jednoducho nahradiť zasadením nových stromov. 2.: NAVÝŠENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ A MATERSKEJ ŠKOLY Už terajšia kapacita školy a škôlky je nepostačujúca

Vytvorené: 2017-08-16

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 66 65
2017 63 62

Potravinová sebestačnosť Slovenska.

      Slovensko nie je potravinovo sebestačné a od tohto cieľa ho delí ešte poriadny kus cesty. Zastúpenie domácich potravín na pultoch obchodných reťazcoch je stále veľmi mizivé. Dve tretiny našej krajiny tvoria horské a podhorské oblasti, štyridsať percent územia je zalesneného a máme dva a štvrť milióna hektárov ornej pôdy, lúk a pasienkov, ( veľká časť je v rukách zahraničných investorov) čo je takmer polovica nášho územia. A nedokážeme s tohto množstva nasýtiť našich ľudí?„Napriek tomu pä

Vytvorené: 2017-09-08

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 185 182
2017 60 60

Žiadame potrestať Jána Benčíka za ohováranie

Podľa Ústavy SR, článok 26, má každý právo na slobodu prejavu.  Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.  OBMEDZENIA A POVINNOSTI Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť ZÁKONOM, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejné

Vytvorené: 2017-01-30

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 76 70
2017 60 56

Petícia za sfunkčnenie parkového osvetlenia v parku na Rešetkova/Laskomerského

V mene viacerých rodín s deťmi v okolí parkuRešetkova/Laskomerského, prosím o podporu za sfunkčnenie osvetlenia v parku, do ktorého sa investovali tisícky EUR a zatiaľ zbytočne.

Vytvorené: 2017-11-13

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 59 59
2017 59 59

PETÍCIA Zámok Hlohovec

My, podpísaní obyvatelia mesta Hlohovec, žiadame poslancov mestského zastupiteľstva v Hlohovci, aby nevypovedali platnú nájomnú zmluvu uzavretú medzi Občianskym združením Zámok Hlohovec a Mestom Hlohovec, ale aby táto zmluva zostala v platnosti a aby Občianske združenie Zámok Hlohovec mohlo naďalej vykonávať pozitívnu dobrovoľnícku činnosť na hlohovskom zámku v prospech všetkých občanov.

Vytvorené: 2017-05-12

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 59 58
2017 59 58