PETÍCIA ZA ZAPOJENIE MESTA LEVICE DO PROJEKTU ODKAZ PRE STAROSTU

Týmto žiadame primátora a poslancov mestského zastupiteľstva v Leviciach, aby v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve vzali pri rozhodovaní ohľadne projektu „Odkaz pre starostu“ túto petíciu do úvahy.

Petíciu zostavila a podáva: Petra Števková, Kvetná 1540/56, 93401 Levice

Osoba určená pre styk s orgánom verejnej správy: Petra Števková, Kvetná 1540/56, 93401 Levice

Podporovatelia petície sú oboznámení s tým, že: Svojim podpisom v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve podporujem petíciu za zapojenie mesta Levice do projektu „Odkaz pre starostu“ a žiadam, aby primátor mesta Levice, súčasne ako aj poslanci mestského zastupiteľstva v Leviciach vzali pri rozhodovaní v predmetnej veci túto petíciu do úvahy.


Petra Števková    Kontaktujte autora petície