Petícia proti zavedeniu plateného parkovania na sídlisku Solinky

Kontaktujte autora petície

Komunálne voľby 10.11.2018

2018-11-02 20:22:45

 

Vážení podporovatelia petície PROTI spoplatneniu parkovania na sídlisku Solinky.

Od posledných komunálnych volieb uplynuli štyri roky a ak sa pozrieme na výsledky práce súčasného primátora a mestských poslancov, okrem iného v oblasti parkovania a dopravy, situácia sa nezlepšila, skôr zhoršila. Pre riešenie aj problému parkovania je dôležité, aby v Mestskom zastupiteľstve boli poslanci, ktorí túto problematiku chcú riešiť k našej spokojnosti. Taktiež je potrebné, aby v prípade návrhu vedenia mesta na spoplatnenie parkovania na sídlisku, takýto návrh poslanci zamietli už v Mestskom zastupiteľstve, aby nebolo nutné organizovať proti tomu ďalšiu petíciu.

 

Do tohtoročných komunálnych volieb kandiduje za Solinky aj môj syn Ing. Slavo Fačkovec (číslo 6 na kandidátnej listine), ktorý bol spoluorganizátorom tejto petície. Okrem tejto petície vyvíjal aj iné aktivity, napríklad sa snažil zastaviť výstavbu na pozemku medzi Solinkami a Hlinami VI (Rudiny II), ostro kritizoval neprimerané zvýšenie odmien mestských poslancov, oslovoval mailami všetkých poslancov mesta s riešením niektorých problémov a pravidelne sa aktívne zúčastňuje stretnutí s poslancami za Solinky.

 

Preto by ste mohli v týchto komunálnych voľbách zvážiť jeho podporu.

S jeho volebným programom sa bližšie môžete oboznámiť na linke:

https://slavofackovec.webnode.sk

 

 V Mestskom zastupiteľstve je potrebné mať pre podporu dobrých návrhov (prípadne zablokovanie nevýhodných návrhov) aj ďalších zodpovedných poslancov. Takýmto vhodným kandidátom je aj súčasný mestský poslanec za Solinky Mgr. Peter Cibulka (číslo 2 na kandidátnej listine), ktorého aktivity poznám a jeho kandidatúru na poslanca podporujem.

 

Okrem kandidatúry na primátora mesta Žilina, Ing. Martin Kapitulík kandiduje aj na poslanca Mestského zastupiteľstva za obvod Solinky, pričom na Solinkách ani nebýva (na stránke mesta má uvedenú adresu Brodno) a ani sa nezúčastňuje stretnutí poslancov s občanmi Soliniek (na stretnutí bol za 4 roky 2 krát !). Asi všetko nestíha, pretože je zároveň aj poslancom žilinského VÚC. Pre mňa osobne to nie je dobrý kandidát.

 

Na záver Vám prajem šťastnú ruku v komunálnych voľbách.

 

 


Slavomír Fačkovec

parkovanie, volby do VUC

2017-11-03 13:38:33

 

Vážení občania, chcem využiť tento priestor na informáciu o parkovaní a voľbách do VÚC.

 

Poslanec mestského zastupiteľstva za Solinky Peter Cibulka v tomto roku presadil v mestskom zastupiteľstve návrh zmeny Územného plánu, aby sa na nevyužívanom pozemku pri Bille na Platanovej ulici mohol vybudovať parkovací dom. Zároveň predložil mestskému zastupiteľstvu návrh na odkúpenie uvedeného pozemku, čo mestské zastupiteľstvo zamietlo. Napriek tomu bude v budúcom roku znovu predkladať návrh, aby mesto tento pozemok odkúpilo zo súkromného vlastníctva za cenu, za ktorú ju súčasný majiteľ kúpil v roku 2008 a aby tam mesto vybudovalo parkovací dom so 180 miestami.

Poslanec Cibulka presadzuje takúto variantu parkovacej politiky namiesto plošného spoplatnenia.

 

Vo voľbách do VÚC kandiduje Mgr. Peter Cibulka na predsedu a poslanca (č.8) Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sú túto sobotu (4.11.2017).

Ak by sa mu podarilo byť aspoň poslancom Žilinského samosprávneho kraja, určite by to pomohlo aj v našej veci presadzovania tvorby nových parkovacích miest, kde by mohol tiež hľadať možnosti ako pomôcť v tejto oblasti nielen na Solinkách ale aj v meste Žilina.

 

Vo voľbách kandiduje za poslankyňu aj mestská poslankyňa Mgr. Iveta Martinková (č.51), ktorá sa okrem iného tiež angažuje v riešení parkovania. Pred niekoľkými dňami mi predstavila svoj projekt riešenia parkovania na Vlčincoch, ktorý by sa po úspešnej realizácie na Vlčincoch, mohol uplatniť aj na našom sídlisku. V prípade jej zvolenia by taktiež mohla z úrovne VÚC napomôcť v riešení našich problémov s parkovaním vozidiel.

 

Do VÚC kandiduje aj poslanec mestského zastupiteľstva Ing. Martin Kapitulík, ktorý sa neustále prezentuje ako rieši parkovanie na sídliskách ale v skutočnosti zatiaľ nič konkrétne v tejto veci neurobil, lebo jeho návrh riešenia parkovania spočíva v zastavaní vnútroblokov parkovacími domami so zelenou trávnatou strechou, pričom s takýmto riešením by podľa môjho názoru občania nesúhlasili.

Dokonca bol v mestskom zastupiteľstve aj proti odkúpeniu pozemku pri Bille, ako je uvedené v predošlom Ozname.

Taktiež v ničom nepomohol v našej petícii a nechodí ani na stretnutia s občanmi Soliniek.

 

Na záver dodávam, treba voliť kandidátov, ktorých poznáte a ktorí pre nás občanov aj niečo užitočné robia.

 


Slavomír Fačkovec

Hlasovanie o odkúpení pozemku na Solinkách

2017-06-27 18:43:47

Ako som písal v minulom Ozname, dňa 26.6.2017 sa konalo Mestské zastupiteľstvo, kde jedným z bodov programu bol návrh na odkúpenie pozemku na Solinkách, ktorý by sa mal využiť na výstavbu parkovacieho domu.

Tento návrh NEBOL schválený.

ZA                  5

PROTI             5

ZDRŽAL SA    10

 

Poslanci za obvod Solinky hlasovali nasledovne:

ZA                    Mgr. Peter Cibulka, Ing. Ľubomír Bechný

PROTI              Ing. Martin Kapitulík, Jozef Badžgoň

Neprítomný      Ing. Miroslav Sokol

 

Kto má záujem pozrieť si ako vyzerala rozprava k tomuto bodu programu, môže si pozrieť záznam Mestského zastupiteľstva na priloženej linke (od 10:32:35 do 11:03:00)

https://www.youtube.com/watch?v=7IEeUv662-E

 

Po hlasovaní, v ktorom nebolo schválené odkúpenie pozemku, primátor Ing. Choma opäť spomína zámer spoplatniť parkovanie na Solinkách (ako pilotný projekt) proti čomu bola aj táto petícia, pričom hlavný problém rezidentských kariet je v spoplatnení parkovania návštev. Rezidentské karty tento problém neriešia!

 

 

 

 


Slavomír Fačkovec

Informácia k riešeniu parkovania

2017-06-23 16:54:26

V pondelok 26.6.2017 sa bude konať Mestské zastupiteľstvo, na ktorom bude jeden z bodov programu návrh na odkúpenie pozemku na Solinkách so zámerom vybudovania parkovacieho domu na tomto pozemku.

K riešeniu parkovania takýmto spôsobom mi poslanec za Solinky Mgr. Peter Cibulka dnes poslal mail, s nasledovným znením:

 

 Na Solinkách chceme vybudovať nové parkovacie miesta

Ako občania a poslanci za Solinky sa pokúšame riešiť katastrofálnu situáciu s parkovaním. To bol aj jeden z najdôležitejších dôvodov, prečo sme sa rozhodli kandidovať. Sme presvedčení, že riešením nie je plošné spoplatnenie parkovania, ale vybudovanie väčšieho počtu parkovacích miest. Preto v pondelok 26.6. na mestskom zastupiteľstve predkladáme návrh na odkúpenie pozemku pri Bille na Platanovej ulici do vlastníctva mesta, ktoré by potom malo na danom pozemku vybudovať nové parkovacie miesta.

Predmetný pozemok predstavuje najväčšiu takmer nevyužívanú a neudržiavanú plochu na sídlisku Solinky. Odkúpenie tohto pozemku a vybudovanie parkovacích miest by bolo výrazným krokom k riešeniu parkovania na tomto sídlisku. V súlade s týmto návrhom dáva mesto Žilina podnet na zmenu územného plánu v tejto lokalite, aby bolo možné umiestnenie parkovacieho domu vo funkčnej ploche 4-16-OV/03. V súčasnosti pozemok patrí spoločnosti TATRA REAL. Náš návrh na odkúpenie tohto pozemku je výsledkom niekoľkých aktivít. Najprv sme uznesením poverili prednostu mesta Žilina rokovať o odkúpení predmetného pozemku a sami sme tiež rokovali so zástupcom firmy tak, aby sme dosiahli cenu najvýhodnejšiu pre mesto. Na pozemok bol na základe nášho uznesenia urobený znalecký posudok. Ten určil jeho všeobecnú hodnotu na 340 000 eur. Súčasťou tohto dlhodobého procesu rokovania bol aj list konateľovi spoločnosti TATRA REAL, v ktorom sme ako občania a poslanci za Solinky komunikovali skutočnosť, že daný pozemok je z dôvodu zahustenia výstavby v danej lokalite nevyužiteľný na komerčné účely súvisiace s výstavbou bytov a obchodov. Cieľom tohto listu bol tlak na zníženie ceny pozemku a podpísalo sa pod ním 25 poslancov mestského zastupiteľstva v Žiline. Na základe všetkých rokovaní majiteľ určil cenu, ktorá je stále o dosť vyššia než znalecký posudok, ale podľa jeho tvrdenia je rovnaká, za akú ju v roku 2008 odkúpil od iného súkromného vlastníka. To si žiaľ overiť nemôžeme, keďže informácie tohto typu nie sú verejne prístupné. Cena pozemku je teda 531 000,- EUR bez DPH. Keďže je tu relevantný predpoklad, že daný pozemok už nikdy nebude lacnejší a zároveň v danej lokalite nie je iný priestor vhodný na vybudovanie nových parkovacích miest, vzhľadom na krízový stav ohľadom parkovania na sídlisku Solinky predkladáme tento návrh na odkúpenie predmetného pozemku za účelom vybudovania nových parkovacích miest za takýchto podmienok.

Máme vytypované ďalšie tri miesta v rôznych častiach Soliniek, kde by sa dali kombináciou poschodových parkovacích domov a záchytných parkovísk vytvoriť ďalšie parkovacie miesta a dosiahnuť vyrovnaný stav medzi počtom áut a voľných parkovacích miest. Je však dôležité, aby sa nám podarilo posunúť tento konkrétny projekt, a potom pôjdeme ďalej.

Ak by daný návrh nebol schválený a súhlasíte s jeho obsahom a kontextom takéhoto vytvárania nových parkovacích miest, veľmi vás prosíme o podporu.

V takom prípade by sme radi s vami zostavili memorandum o parkovaní, ktoré by načrtlo požiadavky nás Solinkárov ohľadom tvorby nových parkovacích miest a mohlo by byť základom pre petíciu rovnakého znenia.

S pozdravom poslanci za Solinky Peter Cibulka a Ľubomír Bechný

 

 

 

S takýmto riešením súhlasím aj ja a podporujem ho.

 

Prikladám linku na presné znenie návrhu na odkúpenie pozemku, o ktorom bude Mestské zastupiteľstvo hlasovať 26.6.2017

http://www.zilina.sk/dokumenty/DokumentyProgramyMZ_20170620140552.pdf

 

Linka na Facebook poslanca Mgr. Petra Cibulku

https://www.facebook.com/cibulka.p/posts/1370120033037144?notif_t=like&notif_id=1498228534490422

 

 

O výsledku hlasovania Mestského zastupiteľstva vás budem informovať.

 

 


Slavomír Fačkovec

nová petícia: Petícia proti zastavaniu lúky pod lesoparkom Chrasť v Žiline

2016-04-13 16:44:43

Vážení spoluobčania, využívam možnosť osloviť vás cez oznam v tejto petícii, aby som vás upozornil na najnovšiu petíciu, ktorá je smerovaná na zastavenie plánovanej výstavby na pozemku medzi sídliskom Solinky a lesoparkom Chrasť.
Petíciu dnes vyhlásil poslanec za Solinky Mgr. Peter Cibulka a v prípade, že súhlasíte s petíciou, tak ju môžete podpísať na nasledovnej linke:
http://www.peticie.com/peticia_proti_zastavaniu_luky_pod_lesoparkom_chras_v_iline

 

 


Slavomír Fačkovec

webstránka pre občanov Soliniek

2016-04-06 14:29:02

Vážení spoluobčania, týmto vás chcem informovať, že náš aktívny občan Soliniek, pán Matej Čiernik vytvoril stránku pre obyvateľov sídliska Solinky, kde budú uverejňované rôzne oznamy, dokumenty a iné informácie. Stránka bude slúžiť aj na diskusiu občanov Soliniek.
linka na stránku:
http://solinky.webnode.sk/

Na uvedenej stránke môžete k téme parkovania prispieť aj vašimi návrhmi na konkrétne umiestnenie parkoviska.


Slavomír Fačkovec

Ešte nie je definitívne rozhodnuté o platení za parkovanie

2015-12-09 16:28:55

Dnes bol uverejnený článok na webe vas.cas.sk V Petržalke to vypískali, Žilinčania sa musia zmieriť s krutou realitou: Budete platiť!
Nie je to celkom pravda, pretože 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - 07. 12. 2015 rozhodlo nasledovne

linka na video zo zasadania
https://www.youtube.com/watch?v=f90sPq1ZFQA&index=19&list=PLGc603m6qyL63DURN1jr39XydoPqKxh1J

Parkovanie na sídliskách bol bod programu číslo 11 - Aktualizácia koncepcie riešenia statickej dopravy na sídliskách v meste Žilina, a keďže na zastupiteľstve bolo k tomuto programu viacej návrhov, tak hlasovanie bolo nasledovné:

Hlasovanie číslo 28 (videozáznam, čas 4:52:20)
o návrhu poslanca Ing.Arch. Dušana Maňáka: navrhuje prijať uznesenie „Aktualizáciu koncepcie ...“ vziať na vedomie a ďalej dopracovať po prerokovaní s dotknutou odbornou a laickou verejnosťou mesta
Výsledok hlasovania
ZA:            24
PROTI:         1
ZDRŽAL SA:  3
Návrh  SCHVÁLENÝ

Hlasovanie číslo 29
o návrhu poslanca Ing. Martina Kapitulíka na stiahnutie materiálu „Aktualizácia koncepcie ...“ a jeho dopracovanie v súčinnosti s poslancami
ZA :             7
PROTI :       13
ZDRŽAL SA :  8
Návrh  NESCHVÁLENÝ

Hlasovanie číslo 30
o pôvodnom návrhu „Aktualizácia koncepcie ...“ vrátane pozmeňovacieho návrhu pána poslanca Ing.Arch. Dušana Maňáka
ZA:             21
PROTI:          7
ZDRŽAL SA:   0
Návrh  SCHVÁLENÝ

 

Ako je vyššie uvedené, ešte nie je definitívne rozhodnuté, keďže o tejto otázke budú diskusie s odbornou a laickou verejnosťou.
Dopĺňam, že už včera (8.12.2015) som na túto tému hovoril so zástupcom primátora Mgr. Antonom Trnovcom. Taktiež ma oslovili poslanci - konkrétne poslanec za Hájik Ing. Ľuboš Plešinger (vyjadril sa, že na prediskutovanie tejto témy sa pokúsi zorganizovať strenutie poslancov klubu NEKA-nezávislí kandidáti s odborníkmi, ktorého by som sa mal zúčastniť aj ja) a poslanec Mgr. Peter Fiabáne, s ktorým si máme taktiež vysvetliť svoje názorové postoje. Na túto tému komunikujem aj s poslancom Ing.Arch. Dušanom Maňákom. Samozrejme, že o parkovaní budem hovoriť aj s poslancami za Solinky na stretnutí poslancov s občanmi.

Ospravedlňujem sa, že som nedal výsledok zasadania ihneď po skončení zasadania, ale na tému parkovania bolo viacero hlasovaní, a tak som počkal až na zverejnenie videa zo zasadania, aby boli informácie presné a nie zavádzajúce.

 


Slavomír Fačkovec

Dôležitý oznam

2015-12-06 20:15:13

Zajtra 7.12.2015 je na programe Mestského zastupiteľstva opäť hlasovanie o podmienkach parkovania na sídliskách v Žiline.
Je to bod programu číslo 11 - Aktualizácia koncepcie riešenia statickej dopravy na sídliskách v meste Žilina.
Aj v tejto koncepcii sa uvažuje s reguláciou parkovania - to znamená spoplatnenie a následný problém s parkovaním návštev - platené parkovanie od 16:00 do 8:00.

Linka na program Mestského zastupiteľstva dňa 7.12.2015
http://www.zilina.sk/dokumenty/ProgramyMZ_20151202122510.pdf

Linka na materiál parkovania na sídliskách:
http://www.zilina.sk/dokumenty/DokumentyProgramyMZ_20151202123436.pdf

Z dôvodu nesúhlasu s takýmto riešení som dnes poslal všetkým poslancom nasledujúci mail:

Vážená pani poslankyňa/vážený pán poslanec,
nakoľko je jedným z bodov programu 10. Mestského zastupiteľstva bod č. 11 Aktualizácia koncepcie riešenia statickej dopravy na sídliskách v meste Žilina – mat.číslo 187/2015, obraciam sa na Vás ako zástupcov občanov, aby ste hlasovali PROTI tomuto návrhu. Dôvody pre ktoré je tento návrh koncepcie škodlivý sú nasledovné:
- problém s návštevami
- petícia občanov
- Žilinská parkovacia spoločnosť
- sledovanie občanov

Problém s návštevami
Ak by sa zaviedol spôsob regulácie podľa navrhovanej koncepcie, spôsobilo by to problém s návštevami. Koncepcia počíta s tým, že návštevník by museli platiť za parkovanie od 16:00 do 8:00, pričom maximálna doba plateného parkovania návštevníka je stanovená na 3 hodiny! Po 3 hodinách by si musel návštevník dokonca zaplatit celodenný SMS lístok! Takouto reguláciou vytvoríme zo sídlisk rezervácie, kde návštevy z uvedeného dôvodu už prestanú chodiť. Navyše, takéto spoplatenie sa má týkať periférie – sidlisk Solinky, Vlčince, Hájik. Naproti tomu v centre mesta je možné na platených miestach zaparkovať v pondelok až piatok od 18:00 – 7:00 zadarmo a v sobotu od 12:00 je možné bezplatne zaparkovať až do 7:00 v pondelok! A na periférií mesta má návštevník platiť od 16:00 do 8:00, pričom parkovanie pre návštevnika zadarmo má byť od 8:00 do 16:00, kedy sú bežní občania v práci (žeby výhoda parkovania pre zlodejov?).
Pani poslankyňa/pán poslanec, uvedomte si, že aj Vás, ktorá/ý  nebývate v týchto lokalitách, by táto regulácia postihla, nakoľko aj Vy budete musieť platiť, ak pôjdete vozidlom na návštevu na „regulovanú“ perifériu.
(„Aktualizácia...“ strana 16)

Petícia občanov
Súčasná Aktualizácia koncepcie riešenia statickej dopravy na sídliskách v meste Žilina vychádza z materiálu, o ktorom vedenie mesta uvažovalo pred dvoma rokmi, proti ktorému vznikla na sídlisku Solinky petícia a táto časť koncepcie je aj v súčasnej verzii „Aktualizácie koncepcie...“
Vtedajšia petícia bola mimoriadne úspešná, keď za veľmi krátky čas (1 mesiac) ju podpísalo 3.681 občanov sídliska Solinky (2.027podpisov listinná petícia a 1.654 podpisov internetová petícia) a bola odovzdaná 4.10.2013 (list v prílohe mailu). Táto petícia bola realizovaná IBA na sídlisku Solinky. Občania Soliniek sa postavili PROTI tomuto návrhu z dôvodu, že tento regulačný systém mal byť pilotne odskúšaný na tomto sídlisku (Solinky maju byť touto regulaciou postihnuté ako prvé sídlisko aj v tejto „Aktualizácií...“, o ktorej budete v pondelok hlasovať). Ak počítame s tým, že na sídlisku Solinky žíje približne 10.000 občanov, ktorí túto petíciu mohli podpísať (podpisovať ju mohli iba občania s vekom mimimálne 18 rokov), tak táto petícia za svoj krátky čas získala významný počet podpisov občanov! A toto sa NESMIE prehliadať! Hlavný problém, ktorý petícia namietala - problém s návštevami, v súčasnej „Aktualizácií...“ o ktorej budete hlasovať NEBOL vyriešený. To znamená, že táto petícia je aj PROTI súčasnému návrhu koncepcie v časti týkajúcej sa regulácie.

Žilinská parkovacia spoločnosť
Súčasná aktualizovaná koncepcia (rovnako ako predchádzajúci starý materál) počíta s tým, že regulačný systém bude vytvorený prostredníctvom PPP projektu. To znamená, že regulačný systém bude spravovať SÚKROMNÁ firma. Súčasná zmluva medzi mestom Žilina a Žilinskou parkovacou spoločnosťou je postavená tak, že ak by regulačný systém spravovala iná spoločnosť ako Žilinská parkovacia spoločnosť, tak Žilinská parkovacia spoločnosť môže žalovať mesto o náhradu škody!

Sledovanie občanov
Podľa návrhu by mal byť regulačný systém spravovaný tak, že systém bude sledovať evidenčné čísla áut (systém bude vedieť kto a kedy do regulovaného systému vstúpil/vystúpil, prípadne v zóne zostal).
Strana 19 materiálu „Aktualizácia...“:
„Nadstavbou nad konvenčné dopravno-technologické riešenia je globálny monitorovací dopravný systém ...“
Týmto je ale narušené súkromie všetkých vodičov, ktorí do regulačného systému vstupujú! Je to obrovský zasah do ich súkromia! Občania v dnešných časoch sú už aj tak príliš sledovaní (archivácia telefonátov, SMS správ, emailovej komunikácie, kamerové systémy,...) a mesto (presnejšie súkromná firma) chce občanov sledovať ešte viac? Z môjho pohľadu je neprípustné, aby bezúhonní občania boli týmto regulačným systémom špehovaní!

Pred niekolkými týždňami zarezonovalo aj v médiách, že takýto regulačný systém, ako dnes opäť zamýšla príjať mesto Žilina, bol odmietnutý v Bratislavskej mestskej časti Petržalka. Bol odmietnutý práve z dôvodu obmedzovania návštev.

Podľa môjho názoru, chýbajú v tejto koncepcii rôzne alternatívy riešnia statickej dopravy na sídliskách s uvedením ich kladov a záporov ako aj príklady riešenia parkovania v iných mestách na Slovensku spolu s názormi občanov na dané riešenia.
Tiež by ma zaujímalo (a to by malo zaujímať aj vás poslancov), či takýto systém regulácie parkovania ako je uvedený v „Aktualizácia...“ je už niekde na Slovensku zavedený (o čom silne pochybujem!!!) a v prípade, že je, tak aké sú naň názory dotknutých občanov (nie vedenia mesta).

Myslím, že mesto by malo slúžiť svojim občanom a rešpektovať ich názory. Preto sa pýtam, prečo vedenie mesta opäť predkladá regulačný systém, ktorý občania odmietli a prečo ho má spravovať súkromná firma. Toto vyvoláva vo mne podozrenie o kšefte na úkor občanov.


Aby ma niekto neobviňoval, že iba kritizujem a neponúkam žiadne riešenia, tak ak je pri budovaní parkovacích miest problém s nedostatkom financií, tak toto je možné riešiť nasledovne:
V meste Žilina by sa zaviedol poplatok za zaberanie verejnej plochy vozidlom. Tento poplatok by platili všetci vlastnící motrových vozidiel zo Žiliny, okrem tých vlastníkov motorových vozidiel, ktorí majú vlastné garáže (kedže platia dane za garáže) a tých, ktorí parkujú v už regulovaných zónach (teda už platia). Takto vybrané peniaze by sa účelovo viazali na výstavbu nových parkovacích plôch. Jednoducho by platili všetci majitelia vozidiel v Žiline, nevydávali by sa žiadne parkovacia karty (obdobne ako poplatok za komunálny odpad), čím by sa ušetrili náklady na vydávanie kariet a kontrolnú činnosť.
Takýmto riešením by NEBOLI OBMEDZOVANÉ NÁVŠTEVY!

Na záver mám ešte jednu dôležitú poznámku:
Každé dlhodobé a významné riešenie pre občanov, má byť s nimi dopredu prediskutované pred hlasovaním v Mestskom zastupiteľstve.

Prajem pekný deň

S pozdravom
Ing. Slavomír Fačkovec, občan-volič

 

linka na internetovú petíciu:
http://www.peticie.com/peticia_proti_zavedeniu_plateneho_parkovania_na_sidlisku_solinky

linka na vyjadrenie mesta k petícií
Parkovanie na žilinských sídliskách nebude spoplatnené, zverejnené 16.01.2014
http://www.zilina.sk/index.php?page=ukazspravu&id=12818

 


Slavomír Fačkovec

poďakovanie

2014-03-04 15:29:05


Slavomír Fačkovec

Stanovisko Mestského úradu k petícii

2014-02-12 22:11:21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K vyššie uvedenému dopĺňam, že pracovných stretnutí na mestskom úrade sa za petičný výbor zúčastňovali

Ing. Slavomír Fačkovec  a  Anton Gajdošík.

 Slavomír FačkovecZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.