Zvieratá potrebujú silnejšiu ochranu pred množiarmi, ako navrhuje EÚ

PRIPOMIENKY K NÁVRHU NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
o dobrých životných podmienkach psov a mačiek a ich vysledovateľnosti

COM(2023)769
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/845

Predkladaný návrh má za cieľ riešiť problém s množením spoločenských zvierat, psov a mačiek, ktoré sa stávajú predmetom obchodu na úkor ich životných podmienok. Problematika množiarní sa týka najmä územia Slovenska, ktoré je považované za poprednú množiteľskú krajinu EÚ.

Z toho dôvodu dlhodobo upozorňujeme na potrebu prijať právnu úpravu, ktorá dokáže zvieratám chovaných v množiarňach poskytnúť efektívnu a účinnú právnu ochranu a tým zabráni zlému zaobchádzaniu s nimi. 

Vychádzajúc z našich poznatkov, dlhoročných skúseností a praxe získanej pri ich záchrane, nachádzame v predkladanom návrhu určité nedostatky. 

Touto hromadnou pripomienkou požadujeme najmä:

Schvaľovanie/ registrácia/ kontrola chovných zariadení

- Zaviesť povinnosť orgánom veterinárnej správy pred schválením zariadenie skontrolovať a reálne zistiť podmienky na mieste; v súčasnosti táto povinnosť chýba a veterinárne správy kontrolu nevykonávajú, čím dávajú oprávnenie množiteľom predávať a vyvážať zvieratá do zahraničia bez toho, aby videli z akých podmienok zvieratá pochádzajú; v čase nášho výskumu z 26 opýtaných RVPS, v ktorých bolo v tom čase zaregistrovaných 972 chovných zariadení, vykonali kontrolu iba 105 chovných zariadeniach; v zvyšných sa spoliehali na informácie uvedené v žiadosti o registráciu.

- Zaviesť povinnosť orgánov veterinárnej správy, kontrolovať a hodnotiť stav pohody a zdravia spoločenských zvierat na základe aktuálnych poznatkov vedy o welfare, kontrolné zistenia podrobne zaznamenať a na ich základe uložiť opatrenia; doteraz veterinárni inšpektori nekontrolovali welfare zvierat, iba formálne splnenie podmienok, ktoré právna úprava stanovuje, hodnotenie je príliš subjektívne a vzhľadom na preukázateľne zvýšené nároky v komerčnom chove, absolútne nedostačujúce; najzásadnejším nedostatkom súčasnej úpravy, je že umožňuje chov psov a mačiek v akomkoľvek počte, čo ma za následok, že veľké podnikateľské subjekty s cieľom vyššieho zárobku chovajú psov a mačky vo veľkých počtoch, podľa našich zistení v mnohých prípadoch aj v počte nad 100 kusov; pritom za súčasnej úpravy, aj v prípade, ak veterinárna správa v zariadení formálne vykonala kontrolu, ani v jednom z nami skúmaných prípadov pred registráciou nekontrolovali a nehodnotili stav individuálnych zvierat; jedným z takýchto príkladov bolo niekoľko množiarní v okrese Zvolen, ktoré sme navštívili (1. chov 130 dospelých psov v hospodárskej budove/ 2. chov 130 dospelých psov chovaných v bývalej veľkovýkrmni ošípaných). 

- Zaviesť povinnosť orgánov veterinárnej správy chovné zariadenia neschváliť a nariadiť opatrenia na ochranu zvierat v prípade, ak požiadavky na ochranu zvierat nie sú splnené alebo aj stav pohody a zdravia zvierat nie je dostatočný. 

- Vytvoriť metodiku hodnotenia stavu welfare zvierat, ktorá by tvorila prílohu nariadenia, alebo v ustanovení nariadenia splnomocní Európsku komisiu na prijatie vykonávacieho nariadenia obsahujúceho aspoň minimálne požiadavky na postup veterinárnych inšpektorov pri hodnotení stavu welfare zvierat v chovných zariadeniach, aby boli kontrola a hodnotenie stavu welfare zvierat vykonávané jednotne, naprieč všetkými štátmi EÚ.

- Zaviesť povinnosť orgánom veterinárnej správy vykonať kontrolu v chovnom zariadení aj na podnet a zároveň stanoviť lehotu na jej vykonanie; v súčasnosti orgány veterinárnej správy vykonávajú kontroly na podnet nekonzistentne, často aj v lehote po niekoľkých mesiacoch od podania podnetu na týranie zvierat alebo zanedbávanie starostlivosti, v rátane tých, ktoré sa týkajú množiarní; v rámci nášho výskumu sme zistili, že v niekoľkých prípadoch bola kontrola vykonaná tak oneskorene, že zviera bolo nájdené mŕtve, alebo sa  na mieste už nenachádzalo.

 

Ponuky na predaj zvierat prostredníctvom online platforiem

- Zaviesť inštitút, ktorý by oprávnil orgány veterinárnej správy vykonať kontrolu u chovateľov, ktorí predávajú spoločenské zvieratá online, využitím oprávnenia „predstierať záujem o kúpu“.

- Zaviesť všeobecný zákaz uvádzania ponúk na predaj alebo iný prevod spoločenských zvierat prostredníctvom online s výnimkou, ak:

  • zvieratá pochádzajú zo schváleného chovného zariadenia,  
  • ponuka obsahuje povinné údaje (ktoré je potrebné aspoň v základnej rovine vymedziť v nariadení), ktoré sú zhodné a porovnateľné s údajmi uvedenými vo verejnej časti centrálneho registra spoločenských zvierat, aby mal kupujúci možnosť overenia.

 

Identifikácia a registrácia zvierat – čipovanie

- Zaviesť povinnú identifikáciu psov a mačiek, avšak lehota v ktorej by mal túto povinnosť chovateľ splniť by mala byť kratšia ako 3 mesiace, čo by malo predchádzať obchádzaniu právnej úpravy.

- Lepšie upraviť povinnosť súkromných veterinárnych lekárov "čipovať" iba psy, ktoré pochádzajú z chovných zariadení/ útulkov, informáciu o tom, z akého zariadenia zviera pochádza by bol veterinárny lekár povinný uviesť v registrácii zvieraťa do CRSP; to znamená, že v príde ak by navštívila veterinárneho lekára osoba, ktorá nadobudla psa bez čipu, veterinárny lekár by mal povinnosť túto skutočnosť zaevidovať do centrálneho registra spoločenských zvierat a zároveň ju oznámiť orgánu veterinárnej správy.

Chov psov a mačiek vo „veľkochovoch"

- Zaviesť podrobnejšiu úpravu týkajúcu sa zariadení, v ktorých je chovaný veľký počet psov a mačiek za komerčným účelom; podrobná úprava požiadaviek na ochranu takto chovaných a držaných zvierat by sa mala vzťahovať aj na zhromaždovacie strediská, v ktorých sa nachádza vysoký počet psov a mačiek z rôznych chovných zariadení, pričom práve v týchto zariadeniach je zvýšená miera rizika nákazy ako aj negatívneho vplyvu cudzieho prostredia na stav welfare zvierat.

-Zaviesť maximálny počet, koľko psov a mačiek je možné chovať na rozmnožovanie za komerčným účelom; zariadenia s veľkým počtom psov nesledujú žiadny verejný záujem, ktorý by odôvodňoval potrebu veľkochovov spoločenských zvierat; pričom práve v týchto chovoch hrozí, že chovateľ z kapacitných a personálnych dôvodov nedokáže zabezpečiť ich fyziologické a behaviorálne potreby ako spoločenských zvierat; dôraz by mal byť osobitne kladený na zabezpečenie dobrého emočného stavu chovaných zvierat a na ich socializáciu s ľuďmi a s inými zvieratami. 

Iné povinnosti chovateľov

- Zaviesť povinnosť chovateľa bezodkladne oznámiť orgánom veterinárnej správy každú zmenu v činnosti chovu, vrátane ukončenia chovu a každú zmenu v druhu a počte zvierat držaných v chovnom zariadení, spolu s údajmi o ich identifikácii, ako aj každú zmenu v počte zvierat držaných v chovnom zariadení, z dôvodu narodenia mláďat pred ich uvedením do ponuky na predaj alebo iný prevod.

- Vytvoriť podrobnejšiu úpravu požiadaviek na vzdelávanie zamestnancov chovných zariadení, s osobitným zameraním na mačky a psy, ich potreby, sledovanie zdravotného stavu a stavu ich welfare.

ĎAKUJEME ZA PODPORU!

Iniciatíva Zvierací ombudsman a Sloboda Zvierat 


Zvierací ombudsman    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Zvierací ombudsman bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...