Výzva zdravotníkov SR ku krokom pre zvládnutie situácie s COVID-19

AP20070547746072-scaled-e15839211009711.jpg

My, dolupodpísaní zdravotnícki pracovníci,

týmto vyzývame všetky kompetentné orgány v čase, keď je ešte možné spraviť kroky pre zvládnutie situácie so šíriacou sa infekciou COVID-19, a to prezidentku Zuzanu Čaputovú, premiéra a zastupujúceho ministra zdravotníctva Petra Pellegriniho, MZ SR, ÚVZ SR, krízový štáb SR pre koronavírus, o urýchlené prijatie ďalších opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku. Dnes sa na Slovensku objavuje trvalý prenos nového koronavírusu z človeka na človeka. Rozsah a dosah prepuknutia choroby je ťažké predvídať a bude zásadne závisieť od toho, ako politici a občania zareagujú. Závisí to najmä od toho, či existujú dostatočné finančné prostriedky a podpora zo strany štátu. V tejto situácii je najdôležitejšie efektívne riadenie narastajúceho dopytu po zdravotnej starostlivosti, na dôkazoch založené zmierňovanie verejného strachu a potrebná finančná podpora na účinnú kontrolu šírenia infekcie.Píšeme ako odborníci v oblasti verejného zdravia so skúsenosťami a poznatkami z predchádzajúcich  pandemických reakcií. Je nevyhnutné, aby sa všetky inštitúcie, verejné a súkromné, zaoberali politickými aj finančnými problémami, ktoré nás čakajú. Zmiernenie dopadu COVID-19 bude nákladné. Nerovnomerné rozdelenie zdrojov ohrozí úsilie o kolektívnu kontrolu a bude viesť k zbytočnému utrpeniu a smrti. Na epidemiologickú kontrolu musia byť vyčlenené mimoriadne rozpočtové prostriedky s rýchlym vyplatením štátnych a miestnych aktérov v boji proti infekcii. Počas tejto krízy sa musí zachovať aj zdravotná starostlivosť pre ľudí s chronickým ochorením, či už ide o dialýzu pri ochorení obličiek, chemoterapiu pri onkologických ochoreniach alebo iné. Narušenie tejto starostlivosti môže mať katastrofálne následky pre pacientov.Slovenské zdravotníctvo už roky zažíva krízový stav, naše ambulancie a nemocnice sú už za bežnej prevádzky poddimenzované.

Epidémia koronavírusu, ktorej celosvetovo čelíme, bude pre naše zdravotníctvo veľkou skúškou, ide hlavne o materiálové a personálne kapacity, ale preverí aj charakter a disciplínu obyvateľstva. Zdravotnícki pracovníci budú mať pre ďalší priebeh kritický význam. Musíme ich zabezpečiť. Zdravotnícki pracovníci musia byť primerane informovaní, mať ochranné vybavenie a musí sa im poskytnúť primeraný oddych pri práci s infikovanými pacientmi. Každé prijaté opatrenie môže ďalej prispieť k pozitívnejšiemu vývoju situácie na Slovensku a odvráteniu katastrofického scenára, aký zažívajú iné krajiny ako napr. Taliansko. Prostriedky vynaložené v tejto fáze sa vrátia v podobe včasnej identifikácie nositeľov ochorenia, zamedzení nekontrolovateľného šírenia nákazy a zvládnutej epidémie zo strany nemocníc. Hoci dôkazy sú predbežné, nedávny vývoj naznačuje, že v Číne sa tieto opatrenia mohli vyplatiť pri boji s infekciou. EÚ má však svoje špecifiká, na ktoré musia prijaté opatrenia reflektovať. Spomalenie epidémie má za primárny cieľ odľahčiť zdravotnícke zariadenia natoľko, aby sa stíhali vysporiadať s výzvami, ktoré toto ochorenie prináša.V nedávnej histórii Slovenska je epidémia COVID-19 bezprecedentná a neexistuje žiaden zažitý postup pre epidemiologickú udalosť tohto rozsahu. Ak chcete zmierniť jeho vplyv, musíte konať rýchlo, spravodlivo a účinne.

Žiadame vás, aby ste tieto odporúčania brali vážne a naliehavo konali tak, aby sme boli čo najlepšie chránení pred touto hrozbou všetci a zabránili možným škodám vyplývajúcim z neinformovanosti alebo slabo koncipovanej reakcie. 

Za nevyhnutné považujeme:

1. Zabezpečiť dostatok osobných ochranných pracovných pomôcok pre lekárov, predovšetkým pre lekárov prvého kontaktu, záchrannú službu, personál infektologických pracovísk a jednotiek intenzívnej starostlivosti (masky, rúška, respirátory, jednorázové obleky atď.), zabezpečenie dostatočného množstva dezinfekčných roztokov a mydiel.

2. Posilniť infolinky ohľadom koronavírusu. Je neprípustné, že sa rizikoví alebo chorí pacienti nevedia dovolať. Zriadiť aj elektronickú „infolinku“ napríklad formou e-mailu alebo elektronického dotazníku.

3. Vyškoliť personál na infolinke, stanoviť jednoznačné kritériá voľby ďalšieho postupu- stratifikácia pacientov s respiračným ochorením (ktorí pacienti zostávajú aj s rodinou v domácej karanténe, kto má kontaktovať obvodného lekára, pre koho bude zaslaná sanitka, kto a kedy bude testovaný). V praxi sa stretávame s prípadmi, kedy je stav nesprávne vyhodnotený a vyšetrenie odopierané, príznaky pacienta bagatelizované alebo je pacient nesprávne inštruovaný a dopravuje sa na testovanie sám.

4. Vytvoriť samostatnú infolinku pre lekárov.

5. Plošné zintenzívnenie testovania na Koronavírus COVID-19- vytvoriť v rámci Slovenska priestorové a personálne možnosti- aktuálne testovacie možnosti sú nedostatočné a situáciu nezvládajú.

6. Zabezpečiť tzv. rýchlotestovanie.

7. Vytvoriť pomocou zaškoleného zdravotníckeho personálu ev. so zapojením vojenských zložiek mobilné odberové skupiny (v sanitkách), ktoré odoberú vzorky na testovanie u karantenizovaných osôb.

8. Povinné testovanie pri návrate osôb zo zahraničia, všetkých kontaktov potvrdených pozitívnych osôb, všetkých žiadateľov o azyl.

9. Pri návrate osoby zo zahraničia (z rizikových oblastí) naďalej prikázať domácu karanténu v dobe 14 dní osobe aj jej rodinným príslušníkom.

10. Pri väčšom nápore pacientov zriadiť pred nemocnicami testovacie stany, aby pacienti nevstupovali do nemocnice, a tým ohrozovali seba aj ostatných.

11. Sanitkou a na infektologické pracovisko transportovať len vysokorizikových pacientov s ťažkým stavom- je potrebné presne definovať kritériá.

12. Vytvoriť pracovnú skupinu na MZSR, kde budú mať zastúpenie samosprávy, RÚVZ, KOS, záchranky, nemocnice a armáda pre systematickú koordináciu aktuálnej situácie.

13. Zhodnotiť a pripraviť priestorové, personálne a prístrojové vybavenie JIS v rámci Slovenska.

14. Zhodnotiť a vybrať priestor, kde bude zriadená poľná nemocnica alebo vyčleniť nemocnice výlučne pre pacientov infikovaných SARS-CoV-2. Oddeliť pozitívnych pacientov je potrebné pre zamedzenie šírenia nákazy medzi ostatných pacientov vyžadujúcich hospitalizáciu z iných príčin.15. Zabezpečiť zásoby antivirotík s účinkom na Coronavirus COVID-19.

16. Ak sa vyvinú účinnejšie terapeutiká alebo vakcíny, politici musia zabezpečiť, aby boli cenovo dostupné a k dispozícii všetkým.17. Nariadiť odloženie všetkých elektívnych operačných výkonov.

18. Zabezpečiť dostupnosť protiinfekčných ošetrovateľských bariér, rúška, respirátory, ochranné plášte v sociálnych zariadeniach, vybaviť ochrannými a dezinfekčnými prostriedkami a účinnými germicídnymi žiaričmi ošetrovateľský personál  v sociálnych zariadeniach pre ochranu seniorov, aj ostatných klientov.

19.  Zaviesť meranie teploty nariadením všetkým zamestnancom pred vstupom do práce, návštevníkom pred vstupom do úradov, do obchodu. 

20. Osveta v médiách o tom, čo obnáša domáca karanténa, kto ju má podstúpiť a ako prebieha. Osveta musí byť rozsiahla a opakovaná, vhodné by bolo použiť verejnoprávne médiá, ale aj web (je sporné, aby karantenizované osoby mohli navštíviť obchod kvôli nákupu, ako bolo vo vyhlásení hlavného hygienika).

21. Dohľad nad dodržiavaním domácej karantény. Informovať verejnosť o trestnom čine šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Zaviesť vyššie sankcie za šírenie nákazlivej choroby a porušenie stanovených nariadení. Z praxe vieme, že občania SR nedodržiavajú karanténu, zatajujú anamnestické údaje v súvislosti s možným ochorením COVID-19, čím bezprostredne ohrozujú okolie a zdravotníckych pracovníkov. 

22. Zabezpečenie pomoci pri donáške potravín a liekov karantenizovaným osobám, aby sa predišlo nespolupráci a porušovaniu karantény (je potrebné občanov o tejto službe poučiť, vyškoliť roznášajúci personál, zmobilizovať donáškové služby, v prípade potreby zapojiť dobrovoľníkov, vojsko, Červený kríž atď.)

23. Naďalej udržiavať zatvorené školy a materské školy, neorganizovať bohoslužby, neorganizovať hromadné kultúrne a športové podujatia, zvážiť uzatvorenie nákupných centier, reštaurácií a barov. Upozorňovať na riziko zhromažďovania ľudí a detí počas obdobia uzavretia škôl na verejných priestranstvách, v nákupných centrách zapojením polície.

24. Vyzvať firmy, nech opatreniami podporia ľudí, ktorí zostali v karanténe. Podľa vzoru Talianska – kampaň „JA OSTÁVAM DOMA”.

25. Informačná kampaň pre širokú verejnosť s cieľom celoplošného používania rúšok, čo sa opäť v Číne potvrdilo ako správny krok.

Ďakujeme vopred za prečítanie a reakciu na naše opodstatnené obavy.


Igor Krupa, Martin Sedmina, Majka Bohunčáková Bizeová, Veronika Kurilová, Andrej Thurzo    Kontaktujte autora petície