Verejná výzva Univerzite na odblokovanie dostavby cyklotrasy

Súčasne s dostavbou protipovodňového múra pod botanickou záhradou a lodenicami mala byť zrealizovaná aj dostavba cyklotrasy popri Dunaji. Stavba sa však napriek pripraveným prostriedkom a plánom zastavila. Hlavným dôvodom je požiadavka Univerzity Komenského, ktorá žiada náhradu za zabraté pozemky.

Už 4 roky sú tak cyklisti ale aj obyčajní občania a návštevníci rukojemníkmi štátno-štátnych "záujmov"
. Ak si aj vy myslíte, že pozemky darované grófom Lanfranconi nemajú byť predmetom špekulácie, má sa naďalej plniť jeho voľa a UK má slúžiť verejnosti ako je aj v jej štatúte, pozrite si prosím znenie petície a podľa vášho uváženia ju podpíšte a požiadajte aj vašich priateľov aby si výzvu pozreli. Ďakujeme!

 

Verejná výzva Univerzite na odblokovanie dostavby cyklotrasy v Karloveskom ramene

My signatári, vyzývame Univerzitu Komenského v Bratislave aby neodkladne odblokovala prekážky k dostavbe plánovanej cyklotrasy prepojujúcej most Lafranconi a Karloveské rameno a aby bezodplatne poskytla súhlas s dostavbou cyklotrasy.

 

Univerzita Komenského je verejnoprávna inštitúcia a preto je povinná plniť záujmy verejnosti a musí strpieť na svojich pozemkoch dobudovanie cyklotrasy a to bez nároku na náhradu.

 

Univerzita nemá morálne právo požadovať výmenu „zabratých“ pozemkov. Bráni tomu spoločenské hľadisko i morálna stránka nadobudnutia predmetných pozemkov od grófa Lanfranconiho.

 

Dobudovaním cyklotrasy sa rozumie vyasfaltovanie a úprava už existujúceho chodníka vybudovaného z násypových materiálov ktorý tak či tak vedie cez pozemky univerzity a ktorý je verejne dostupný, univerzita tým neutrpí žiadnu ujmu a nevzniká jej žiadna vyvolaná investícia, stavba je financovaná z rozpočtu mesta a správou cyklo-chodníkov je poverená mestská organizácia STARZ.

 

Z Materiálu na rokovanie Mestského zastupitelstva hlavného mesta SR Bratislavy dna 25.10. 2012 citujeme zo strany 5, bod 3.7. :
„Napojenie mostu Lafranconi na existujúcu cyklotrasu pri Karloveskom ramene je podmienené súhlasom, resp. zámenou pozemkov s Univerzitou Komenského s hlavným mestom. Ak bude zámena schválená Mestským zastupitelstvom, môže sa zacat územné a stavebné konanie.“

 

Z ďalšieho zdroja dopĺňame, že „Univerzita Komenského oznámila hlavnému mestu, že pozemky v k.ú. Karlova Ves, ktoré mesto potrebuje  na cyklotrasu, by zamenila za časť pozemku v k.ú. Staré Mesto (ide o časť pozemku pod parkoviskom na Gondovej) a za pozemok v k.ú. Karlova Ves pri Botanickej záhrade. Následne boli spracované majetkovoprávne informácie k daným pozemkom. Podľa majetkovoprávnej informácie k pozemku v k.ú. Staré Mesto, sa tento pozemok javil ako problematický (nájomná zmluva pre BPS, príp. súdny spor), preto sa oddelenie správy nehnuteľností najprv obrátilo písomne na mestskú časť Bratislava - Staré Mesto, aby sa vyjadrilo, či je tento pozemok vhodný na zámenu.“

 

Univerzita Komenského v Bratislave je verejnoprávna inštitúcia. V štatúte univerzity sa okrem iného uvádza aj nasledovné:
„Univerzita Komenského v Bratislave ako najstaršia, najväčšia a najvýznamnejšia NÁRODNÁ UNIVERZITA Slovenskej republiky:
• zdôrazňuje svoj vzťah k Slovenskej republike, v ktorej má svoje korene a ktorá tvorí jej základy umožňujúce vzhliadať k najširším medzinárodným horizontom, prinášajúc všestranný osoh nielen sebe ale i Slovensku;
• majúc ambíciu byť popredným centrom európskej vzdelanosti a univerzitou s medzinárodnou orientáciou definuje svoje strategické ciele:“
„ - zlepšovať vedecké a kultúrne výhľady spoločnosti a jej hospodársku prosperitu.

 

http://www.lanfranconi.sk/pix/bikepathbotanicka.png

Chýbajúci úsek cyklotrasy (označený v mapke červenou čiarou) je v dĺžke približne 350 metrov. Obchádzka okolo Botanickej záhrady najmenej 1x križuje cestu s autami, naviac je dlhšia najmenej o 600 metrov a vedie pri hlavnej ceste.


Projekt Lanfranconi    Kontaktujte autora petície