STOP ZVYŠOVANIU DANÍ V MESTE KOMÁRNO!

My obyvatelia Komárna týmto žiadame vedenie mesta Komárno, osobitne jeho volené orgány,mestské zastupiteľstvo a primátora Béla Keszegha, aby on ako primátor a poslanci mesta Komárno neschválili návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa má zvýšiť miestna daň z nehnuteľností a poplatky za komunálny odpad.

Mi komáromiak ezennel felszólítjuk városunk vezetoségét, a polgármester urat, a városi képviseloket, hogy mint városunk vezetosege ne hagyják jóvá az ingatlan adó emelését, valamint a szemétdíj osszegének emelését.

Zvyšovanie miestnych daní a zvyšovanie poplatkov za komunály odpad by mal negatívny dopad pre obyvatelov Komárna, ktorým by sa tak zvyšili životné náklady a negativne by to ovplyvnilo ich rodinné rozpočty. Zvyšovanie daní a poplatkov nie je dobré riešenie pre metský rozpočet. Domnievame sa, že mesto Komárno  má dostatok rezerv vo svojom vlastnom hospodárení /viď. predaj mestských nehnuteľností/ a v hospodárení mestských podnikov a organizácií.

A helyi szemétdíj és az ingatlan adó osszegének emelése negatív hatással lenne a lakosságra, akiknek így megemelkednének a kiadásaik és megterhelnék a családi koltségvetést. Úgy gondoljuk, hogy a városnak van elég anyagi tartaléka /lásd ingatlanok eladása/, valamint a városi cégek is hozzájárulnak a városi koltségvetéshez.

Efektívne hospodárenie mesta Komárno transparentné nakladanie s jeho majetkom a tiež rozumný urbanistický rozvoj Komárna poskytuje dostatok príležitostí pre získanie dodatočných zdrojov na plnenie jej samosprávnych funkcií, nie na úkor obyvateľov Komárna.

A város vezetoségének feladata megtanulnia a kozvagyonnal való jobb és effektivebb gazdálkodást, az ésszeru városfeljelsztést, befektetok megkeresését, nem a lakosokat terhelni a város nem megfelelo gazdálkodása miatt.


Timea Fazekas, Ladislav Macejko, Ing. Robert Dobi    Kontaktujte autora petície
Facebook