STOP veterným elektrárňam v katastri mesta Skalica a širšom okolí

PETÍCIA: 

STOP Veterným elektrárňam Veterný park Skalica- východ a Veterný park Skalica- západ v katastri mesta Skalica a jeho širšom okolí, v blízkosti CHKO Biele Karpaty, povodia Moravy a Baťovho kanálu, hromadná pripomienka

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve žiadame:

 1. odmietnutie zámeru na vybudovanie Veterných elektrární - Veterný park Skalica- východ a Veterný park Skalica- západ, v  širšom okolí mesta Skalica, v blízkosti CHKO Biele Karpaty, povodia Moravy a Baťovho kanálu
 2. záchranu prírodných a kultúrno-historických hodnôt starobylého mesta a jeho širšieho okolia
 3. ochranu prírody a krajinného rázu CHKO Biele Karpaty, Chvojnickej pahorkatiny, povodia rieky Morava a Baťovho kanálu a ich širšieho okolia
 4. ochranu zdravia obyvateľov mesta Skalice, priľahlých obcí, chatovej oblasti a priľahlých regiónov

 

Petícia je adresovaná pre:

Samospráva Mesta Skalica https://www.skalica.sk/samosprava/

Mestský úrad Skalica, Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica
Slovenská republika

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika

 

Informácie z médií o zámere výstavby veterných elektrární/turbín:

"Veterný park - východ

Účelom navrhovanej činnosti je výstavba veterného parku v katastri mesta Skalica, okres Skalica, ktorý počíta s výstavbou 7 veterných turbín, s celkovým inštalovaným výkonom do 46,2 MW a pripojením do elektrizačnej sústavy SR.

Veterný park - západ

Účelom navrhovanej činnosti je výstavba veterného parku v katastrálnom území mesta Skalica, ktorý počíta s výstavbou 10 veterných turbín, s celkovým inštalovaným výkonom do 66 MW a pripojením do elektrizačnej sústavy SR."
https://www.nazahori.sk/v-okoli-skalice-by-malo-vyrast-17-veternych-turbin/?fbclid=IwAR24hxyH9aIJnwVZqHM7NmmbFc4AhmPprfGkVNeLXH9_uZnoaXjT5j9qf-4

 

"Slovenský plynárenský priemysel (SPP) plánuje vybudovať v Skalici vlastný zdroj elektrickej energie získavanej z vetra. V lokalite Skalica – východ ráta s výstavbou siedmich veterných turbín s celkovým výkonom do 46,2 MW.

Investičné náklady odhaduje na 71,6 milióna eur, so začiatkom výstavby veterného parku ráta v roku 2026 a začiatkom prevádzky o rok neskôr."

https://www.energia.sk/spp-planuje-postavit-v-katastri-skalice-veterny-park-so-siedmimi-turbinami/

https://www.energy-hub.cz/cs/articles/881348/v-skalici-maju-vyrast-veterne-elektrarne-za-miliony-eur-ochranari-vidia-rizika

 

My, podpísaní občania, sme presvedčení, že zámer výstavby veterných elektrární v okolí mesta Skalica (nielen vzhľadom na svoj rozmer) by zásadným spôsobom negatívne ovplyvnil okolitú krajinu, jej ráz, prírodu v CHKO Biele Karpaty, povodie Moravy a Baťovho kanála, ako aj dotknuté obyvateľstvo.
Vzhľadom na výšku veterných elektrární a ich umiestnenie, by tieto negatívnym a rušivým spôsobom zásadne ovplyvnili celé široké okolie mesta Skalica, CHKO Biele Karpaty, Povodie Moravy a priľahlé obce v SR aj ČR.

 

 

Medzi najzávažnejšie negatívne vplyvy zámeru považujeme:

 • dlhodobý a výrazný vplyv na scenériu a krajinný ráz CHKO Biele Karpaty a okolia
 • hluk a vibrácie vplývajúce na zdravie obyvateľstva
 • vplyv na faunu: rušenie hlukom, mortalita vtákov a netopierov spôsobená kolíziami s rotujúcimi časťami a stožiarmi, strata biotopov živočíchov vyskytujúcich sa v dotknutej oblasti, nebezpečný bariérový efekt pre migrujúce druhy vtákov, strata hniezdnych, potravných a lovných teritórií
 • zníženie prírodnej rozmanitosti a kvality životného prostredia v už aj tak dosť poľnohospodárstvom a priemyslom ovplyvnenej krajine
 • ohrozenie vzácnych druhov živočíchov
 • elektromagnetický smog a možný vplyv na hmyz a včelstvá
 • dočasný a trvalý záber pôdy
 • lokálny vplyv na klímu
 • stroboskopický efekt: vrhanie tieňov a slnečných odleskov
 • odhadzovanie ľadu z lopatiek rotora počas námraz a ohrozovanie obyvateľov
 • vizuálny vplyv na kultúrne a historické pamiatky
 • vplyv na chránené územia
 • vplyv na archeologické náleziská
 • vplyv na cestovný ruch
 • nedostatočná príprava a informácie o zámere a hodnotenie jeho dopadov na krajinu a obyvateľstvo

 

Ďalšie argumenty proti výstavbe Veterných elektrární (VE) v okolí mesta Skalica, CHKO Biele Karpaty, Povodia Moravy a Baťovho kanála:

 

Umiestnenie veterných elektrární mimo chránených území:
„Optimálny variant by nemal umiestnením veterných elektrární (VE) zasahovať do národných ani medzinárodných veľkoplošných alebo maloplošných chránených území a ich ochranných pásiem. Taktiež by VE nemali zasahovať do jednotlivých prvkov ÚSES. Od všetkých takýchto území by mal tiež dodržiavať dostatočný odstup.“

Pripomienky:
Medializované plány výstavby sa nachádzajú v blízkosti: CHKO Biele Karpaty, CHKO Záhorie, CHKO Malé Karpaty, územia NATURA 2000, Území Európskeho významu Havran, Uchánok, Javorec, prírodných rezervácií Veterník, Šmatlavé uhlisko, prírodných pamiatok Chvojnica, Žalostiná, Chropovská strž, Raková, Ivanské rameno, Kátovské rameno, Šifflovské, chráneného areálu Štepnické rameno a ďalších...

Čo sa týka nezasahovania do ÚSES a dodržania dostatočného odstupu, zámer sa nachádza priamo v  navrhovanom ÚSES- biokoridor nadregionálneho významu- terestrický. Zároveň sú v lokalite a bezprostrednom okolí  navrhované ekostabilizačné opatrenia: E2- zvýšenie podielu nelesnej drevinovej vegetácie, E10- celoplošné vylúčenia používania chemických prípravkov, minerálnych hnojív a hnojovice, E22- zabezpečenie výsadby izolačnej hygienickej vegetácie, a protierózne a protipovodňové opatrenia: P2- zamedzenie vytvárania nepriepustných plôch.  

 

Odstup od obytných domov „Optimálny variant by mal dodržať minimálny odporúčaný odstup (600 m) a všetky bezpečnostné a hygienické normy s dôrazom na hluk“.

Pripomienky:
VE sa v medializovanom návrhu nachádzajú v bezprostrednej blízkosti obytných budov a chatovej oblasti. Minimálny odstup 600 m je minimálna vzdialenosť na dosiahnutie bezpečných a hygienických  noriem, nie však dostatočná pri rozmerných stavbách.

Umiestnenie a veľkosť elektrární bude u dotknutého obyvateľstva zvyšovať obťažovanie mechanickým a aerodynamickým hlukom spôsobeným strojovňou a prúdením vzduchu okolo listov vrtúľ. Zvýšené hladiny zvuku vedú k poruchám spánku. Pri dlhodobom trvaní môžu viesť k vážnym zdravotným dôsledkom. Podľa WHO by nočná hladina akustického tlaku nemala prekročiť 45 dB. Zároveň bude spôsobovať zrakové obťažovanie vrhaním tieňov a odleskov a vibráciami. Osoby citlivé k poruchám rovnováhy, závratiam a kinetóze môžu podľa RUVZ pociťovať nauzeu a poruchy rovnováhy. Dlhodobé vystavenie vyšším hladinám hluku spôsobuje kardiovaskulárne riziká, poškodenie sluchu, bolesti hlavy, stres, úzkosť, depresie, vyčerpanosť, nevoľnosť, závrate, hučanie v ušiach..

V zmysle čl. 44 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky „každý má právo na priaznivé životné prostredie!  

 

Umiestnenie veterných elektrární z pohľadu letovej prevádzky „Optimálny variant by mal rešpektovať platné normy v oblasti letovej prevádzky“

Pripomienky:
Stavba v navrhovaných výškach vyžaduje súhlas civilného letectva v zmysle § 28 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Navrhované lolaity umiestnenia sa nachádzajú v obľúbenej oblasti preletu športových lietadiel a v blízkosti letiska Holíč.

 

Vplyv na faunu (najmä vtáky a netopiere) „Optimálny variant by mal mať minimálny vplyv na faunu, mal by znižovať všetky známe riziká v oblasti ochrany fauny s dôrazom na vtáky a netopiere (napr. zamedzenie bariérového efektu, odstupy od prípadných habitatov atď.)“.

Pripomienky:
Žiadny optimálny variant stavby v takomto rozsahu neznižuje riziká v oblasti ochrany fauny s dôrazom na vtáky a netopiere, ale práve naopak, ešte viac poškodzuje životný priestor týchto druhov. Priemer lopatiek rotora a ich obvodová rýchlosť sú doslova smrteľnou pascou.  

 

Vplyv na vodu (podzemnú a povrchovú) „Optimálny variant by nemal predstavovať žiadny vplyv/riziko pre vodu (napr. znečistenie vôd)“.

Pripomienky:
V rámci ÚSES sú v lokalite navrhované ekostabilizačné protierózne a protipovodňové opatrenia a zamedzenie vytvárania nepriepustných plôch, čo je v priamom rozpore so zámerom navrhovateľa.  

 

Odstup od vodných tokov a plôch „Optimálny variant by si mal zachovať dostatočný odstup od vodných tokov a plôch vzhľadom na možný výskyt vzácnych živočíchov a rastlín na ich brehoch a blízkom okolí“.

Pripomienky:
Optimálny variant nezachováva dostatočný odstup od vodných tokov a plôch a živočíchov na ne viazaných. V blízkosti sa nachádza niekoľko potokov, vodných nádrží, kanálov a rieka zásadného, prírodného významu. Potoky majú zachované bohaté brehové porasty a sú dôležitým ekostabilizačným prvkom v poľnohospodárskej krajine.

A zároveň sú súčasťou migračných trás  a zimoviskom napr. pre: myšiak lesný, kaňa močiarna, kaňa popolavá, bocian biely, bocian čierny, orliak morský, labuť hrbozobá, myšiarka ušatá, kuvik vrabčí, hus divá, húska štíhla, kačica divá, lyska čierna, kalužiak močiarny, kalužiak sivý, volavka biela, volavka popolavá, močiarnica mekotavá, bažant poľovný, jarabica poľná, prepelica poľná, užovka stromová, užovka obojková, rosnička zelená, skokan hnedý, skokan zelený, ropucha bradavičnatá, jašterica hnedá, jašterica zelená, bobor vodný a mnohé iné.   

 

Scenéria krajiny a krajinný obraz   „Optimálny variant by mal zabezpečiť minimalizáciu vplyvov na scenériu a krajinný obraz po inštalácii veterných elektrární“.

Pripomienky:
Optimálny variant nezabezpečuje minimalizáciu vplyvov na scenériu a krajinný obraz. Absolútne narúša scenériu a krajinný ráz. Trvalo by znehodnotil nie len priamo dotknuté územie, ale pri svojich rozmeroch aj široké okolie - CHKO Biele Karpaty, Chvojnickú pahorkatinu, Unínsku pahorkatinu, Borskú nížinu, Myjavské kopanice, Pomoravie. Výstavba takto rozmerných VE nedokáže minimalizovať vplyv na scenériu a krajinu.  

 

Dopravná dostupnosť lokality „Optimálny variant by mal umožniť prístup k veterným elektrárňam počas výstavby (najmä transport častí VE a stavebných mechanizmov) a prevádzky (pre pravidelnú údržbu servisným tímom). Prístup by mal byť možný v čo najväčšej miere po existujúcich komunikáciách“.

Pripomienky:
Vzhľadom k plánovaným umiestneniam VE sa predpokladá aj nutnosť výstavby ďalších prístupových komunikácií a obslužných plôch, čo je v priamom rozpore  so zamedzením budovania nepriepustných plôch a protieróznych opatrení v rámci ÚSES.  

 

Umiestnenie veterných elektrární mimo lesnej pôdy „Optimálny variant by v ideálnom prípade nemal umiestnením VE zasahovať do lesnej pôdy resp. by mal byť v dostatočnej vzdialenosti od uceleného lesného komplexu“.

Pripomienky:
V lokalite sa nachádzajú pre krajinu dôležité malé lesnaté celky aj väčšie lesnaté územia a pobrežné porasty. Slová ako „v ideálnom prípade, by nemal, by mal“ sú úplne irelevantné. Faktom je, že stavby nebudú v dostatočnej vzdialenosti od lesov a budú vizuálne i zvukom rušiť faunu.

 

wind-energy-g48fff1d26_1280-676x4501.jpg

Screenshot_2023-11-22_at_00.02_.06_.png
 

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Tomas Bucha bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...