PETÍCIA: STOP budovaniu 5G sietí na Slovensku

Technológia 5G predpokladá podstatne vyššiu expozíciu z rádiofrekvenčných elektromagnetických polí (RF - EMP) než všetky už existujúce technológie (2G, 3G, 4G...). RF - EMP má preukázateľne škodlivé účinky na ľudí a životné prostredie.

Nedávne vedecké publikácie ukázali, že EMP ovplyvňuje živé organizmy už pri oveľa nižších úrovniach intenzít. 

Účinky 5G siete zahŕňajú zvýšené riziko:

- vzniku rakoviny

- bunkový stres

- zvýšené riziko voľných radikálov

- genetické poškodenia

- štrukturálne a funkčné zmeny reprodukčného systému

- deficity učenia a pamäti

- neurologické poruchy

POŠKODENIE SA VZŤAHUJE AJ NA RASTLINY A ZVER

 

V záujme ochrany zdravia obyvateľov SR naliehavo vyzývame Slovenskú republiku - vládu SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Úrad verejného zdravotníctva, Národnú radu SR a pani prezidentku Slovenskej republiky:

1. prijať všetky primerané opatrenia na zastavenie expanzie 5G RF - EMP, kým nezávislé vedecké inštitúcie nepotvrdia, že technológia 5G a celkové hladiny žiarenia spôsobené RF - EMP nie sú škodlivé pre občanov SR, a to najmä pre dojčatá, deti a tehotné ženy, rovnako ako pre životné prostredie

2. uprednostňovať a realizovať káblové digitálne telekomunikačné pripojenia namiesto bezdrôtových pripojení

3. žiadame informovať občanov SR, najmä lekárov a učiteľov, o zdravotných rizikách spôsobených RF - EMP   

 Petičný výbor:

Ing. Jana Michálková, Riadok 28/396, 922 41 Drahovce - Zástupca petičného výboru

Bc. Martina Pančíková, Bendička 58/9, 976 81 Podbrezová

Eva Stover, M. Trenčianskeho 1, 08 001 Prešov

Mgr. Monika Ráczová (rod. Járošiová), Bottova 1021/4, 927 01 Šaľa, jarosi.monika@centrum.sk

Mgr. Petra Bertová Polovková, Zálužická 3, 82101 Bratislava, petra.bertova.sk@protonmail.com

Ing. Miroslav Dudra, Obvodová 6, 03401 Ružomberok

 

Doplnené 15.7.2020: Stránka s aktualitami ohľadom petície + dôležité dokumenty a odkazy: https://slovenskobez5g.org/

 

Zástupca petičného výboru:


Ing. Jana Michálková, Riadok 28/396, 922 41 Drahovce

V rozsahu všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, tiež známe pod
skratkou GDPR – General Data Protection Regulation, ďalej Smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na
účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady
2008/977/SVV a v zmysle Zákona Národnej rady SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, svojim podpisom vyjadrujem súhlas so
spracúvaním poskytnutých osobných údajov za účelom podania tejto petície. Osobne údaje budú spracúvané po dobu 2 rokov od podania petície za účelom overenia podpisovateľov petície. 


Martina Pančíková + https://slovenskobez5g.org/    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Martina Pančíková + https://slovenskobez5g.org/ bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše telefónne číslo nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...