Stavebná uzávera pre výstavbu logistických hál v Senci

Ako občania Slovenskej republiky a obyvatelia mesta Senec, využívajúc svoje práva v zmysle zákona číslo 85/1990 Zb.zákonov o petičnom práve, vyjadrujeme svoje stanovisko, v ktorom zásadne nesúhlasíme s výstavbou logistických hál v obývaných častiach Senca a jeho okolitých obcí!

Povoľovacie procesy pre výstavbu logistických hál pre konkrétne lokality prebehli v roku 2005 a 2006, na MZ Senec, prijatými uzneseniami a všeobecne záväznými nariadeniami (VZN). Tieto však absolútne nereflektujú a nezohľadňujú súčasný stav obývanosti a zastavanosti v daných lokalitách, v ktorých za takmer 13 rokov vyrástli obytné zóny a nové mestské časti.

Prítomnosť logistických hál v meste Senec spôsobuje:

 • poškodzovanie zdravia obyvateľov mesta a obyvateľov priľahlých obcí mesta Senec,
 • devastáciu kvality života občanov v meste Senec a obyvateľov priľahlých obcí mesta Senec,
 • trvalé poškodzovanie životného prostredia v meste Senec a priľahlých obcí mesta Senec,
 • preťažovanie dopravy a poškodzovanie miestnych komunikácií v meste Senec a priľahlých obcí mesta Senec.

Neúnosné preťaženie cestnej dopravy a miestnych komunikácií mesta, poškodzuje nielen pozemné komunikácie, ale i životné prostredie a zdravie občanov v dôsledku vypúšťania výfukových plynov do ovzdušia. Z lukratívnych, tichých častí mesta a jeho okolitých obcí sa stávajú hlučné priemyselné zóny, ktoré nemájú s kvalitou bývania nič spoločné. Pri dopravných nehodách na diaľnici Bratislava – Senec – Trnava, býva všetka doprava presmerovaná cez mesto Senec a jeho okolité obce.

Ako občania mesta Senec a jeho okolitých obcí Vás týmto žiadame o

 • neodsúhlasenie rozširovania výstavby logistických parkov, ani činností s nimi súvisiacimi,
 • neodsúhlasenie investičných zámerov developerov
 • zároveň Vás žiadame a o vykonanie stavebnej uzávery až do vytvorenia nového územného plánu mesta Senec, ktorý bude zohĺadňovať súčasný stav obývanosti, potrieb a nárokov obyvateľov mesta Senec a okolitých obcí, ale taktiež únosnosť dopravy, ciest a komunikácií pre dané oblasti.

Všetky tieto negatívne javy vyplývajúce z prítomnosti logistiky v meste Senec, vyvolávajú otázku na hlboké zamyslenie : "Quo vadis Senec"? (Kam kráčaš Senec)?

Dôvodom, prečo sa ľudia sťahovali na vidiek, bolo lepšie ovzdušie, nižšia zastavanosť v porovnaní s hlavným mestom, zdravšie bývanie pre ľudí, nižsí hluk a s tým súvisiaca lepšia kvalita bývania.

Citácia o meste Senec z Wikipédie:

"Senec (maď. Szenc, historicky Szempcnem. Wartberg) je okresné mesto na Slovensku ležiace v Bratislavskom kraji (Západ). Je to štvrté najviac turisticky navštevované miesto na Slovensku. Pre svoju polohu a bohaté kultúrno-spoločenské vyžitie je veľmi častou voľbou pre bývanie či dovolenkovú rekreáciu nielen u Slovákov."

Citácia pojmu "Developer" z Wikipédie :

"Developer je investor (fyzická alebo právnická osoba), ktorá investuje do výstavby nehnuteľností (obytné domy, kancelárske budovy, priemyselné budovy) určených na predaj alebo prenájom. Developer zvyčajne kúpi nehnuteľnosť, dohliada na celý investičný proces od fázy projektovania do ukončenia výstavby (resp. renovácie) až po jej predaj, alebo prenájom".

Citácia pojmu "Poslanec" z Wikipédie:

Poslanec je človek, ktorý zastupuje občanov v zastupiteľských demokraciách pri rozhodovaní v zastupiteľských zboroch.

Zastupiteľské zbory môžu byť vytvorené na rôznych úrovniach. Na Slovensku poznáme štyri úrovne zastupiteľských zborov:

Európsky parlament – na úrovni Európskej únie,

Národná rada Slovenskej republiky – na celoštátnej úrovni,

zastupiteľstvá samosprávnych krajov – na úrovni samosprávneho kraja,

obecné, mestské a miestne zastupiteľstvá – na úrovni obcemesta, alebo mestskej časti Bratislavy alebo Košíc.

Poslanci sú do svojej funkcie volení občanmi. Spravidla rozhodujú v zbore hlasovaním.

Vážený pán primátor, vážení poslanci MZ Senec. Za posledné 2 volebné obdobia sa mnoho vecí vymklo vašej kontrole. Máte mandát od občanov pracovať pre občanov a máte brať na zreteľ predovšetkým potreby občanov tohoto mesta . Vašim poslaním na Mestskom zastupiteľstve je chrániť záujmy verejnosti.

Ako občania mesta Senec a jeho okolitých obcí Vás týmto žiadame o citlivý a uvážlivý prístup k téme logistika a doprava v meste Senec a jeho okolí. Pracujete so živým organizmom, ktorým sú a budú občania mesta Senec. Vytvorte prijateľné a optimálne prostredie pre rozvoj mesta, tak aby sa občania tohoto mesta nemuseli hanbiť za Vás ako za poslancov ani za to, že sú obyvateľmi mesta Senec.

Pre to prosím prijmite neodsúhlasenie rozširovania výstavby logistických parkov, ani činností s nimi súvisiacimi a neodsúhlasenie investičných zámerov zahraničných nadnárodných spoločností ako správny krok v ústretovosti k občanom tohoto mesta.

Jeden z vašich prvých správnych krokov pri vykonaní stavebnej uzávery môže byť aj plánovaná:

Výstavba logistickej haly Mesaroli transport, ktorá zahŕňa vo svojej činnosti skladovanie, prepravu, opravárenskú činnosť ťažkej kamiónovej dopravy a ubytovanie pre šoférov kamiónov, v tesnej blízkosti dotknutej mestskej časti, z "Malý Biel", spôsobí zníženie kvality bývania obyvateľov a z toho vyplývajúce sťažnosti a žaloby občanov voči prevádzkovateľovi haly, následne komplikácie a obmedzenia pre prevádzkovateľa, prípadne zákaz činnosti pre užívateľa logistickej haly. Žiadame poslancov MZ aby sa zamysleli.

V tomto kontexte žiadame poslancov MZ, aby podporili:

 • Primátora mesta Senec, Ing. Karola Kvála, pri vykonaní stavebnej uzávery a vydávaní pokynu Stavebnému úradu Senec, na zastavenie územného konania a zastavenie prípadného povoľovacieho procesu ku výstavbe logistickej haly Mesaroli, ktorá má byť umiestňovaná v blízkosti obytnej zóny "Malý Biel", na parcelách č.5559/1, 5559/2, 5559/3, 5560
 • Primátora mesta Senec, Ing. Karola Kvála, pri vykonaní stavebnej uzávery na parcely č. 5556/3, 5557/1, 5557/2, 5558/3, 5558/4, 5558/5, 5561, ktoré priamo susedia so zastavanou obytnou zónou "Malý Biel".

Ako občania mesta Senec Vás preto zároveň žiadame, aby ste v zmysle svojich kompetencií a právomocí :

 • vykonali hĺbkovú analalýzu súčasného stavu mesta Senec a jeho okolitých obcí v rámci dopravy a logistiky,
 • zastavili devastáciu mesta Senec developerskými zámermi pre potreby logistiky,
 • prijali strategický dokument "Územný plán mesta Senec" a nevydávali stavebné povolenia a územné rozhodnutia , bez územného plánu mesta Senec a bez posudzovania vplyvov na životné prostredia EIA ,
 • neakceptovali stanovisko OÚŽP a OSZP (Odbor starostlivosti o životné prostredie), ktoré nebudú zohľadňovať reálnu skutočnosť po vykonaní miestneho zisťovania, pri vykonávaní EIA.

 

 

SATELIT_LOGISTIKA_SENEC.JPG

 

 


Roman Suchánek    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Roman Suchánek na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...