Pripomienky k novele Trestného poriadku

Rozšírenie pôsobnosti ustanovení

§ 10 ods. 19 a 117 ods. 1, ods. 12 Agent, § 108 ods. 2 Zadržanie zásielok, 114 ods. 2 Vyhotovovanie obrazových/zvukových/obrazovozvukových záznamov, 115 ods. 1 Odpočúvanie a záznam telek.prev.,

nad rámec doterajšieho vymedzenia – zločin, trestné činy uvedené v treťom diele ôsmej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 a 234 Tr. zákona

 

resp. § 112 ods. 1 Prestieraný prevod, 114 ods. 1 Vyhotovovanie obrazových/zvukových/ obrazovozvukových záznamov, 114 ods. 7 (horná hranica trestnej sadzby prevyšujúca 3 roky, korupcia, iný úmyselný TČ, o ktorom na konanie zaväzuje medzinárodná zmluva)

 

primerane aj § 116 ods. 1,

 

na KAŽDÝ úmyselný trestný čin,

 

je neproporčným a nedôvodným zásahom do právom chránených slobôd, s rizikom zneužívania.

Navrhujeme ponechať doterajšiu úpravu, vrátane § 115 ods. 5.

 

V nadväznosti na to vyvstáva potreba doplniť za navrhované znenie § 119 ods. 5 text „ak to ustanovuje tento zákon“

 

§ 10 navrhujeme doplniť bod 64:

Ak sa v tomto zákone používa termín „bezodkladne“, ide o čas najviac … (s definovaním časového úseku).

Termín „bezodkladnosť“ nie je zákonne ukotvený, a preto pripúšťa možnosť rôzneho výkladu.

 

 

§ 24:

Zmena zavedená vynechaním § 24 ods. 3 je zásahom vylučujúcim súdnu kontrolu, a nahradenie výlučných oprávnení súdu prenesením na iné orgány

Navrhujeme ponechať doterajšiu právnu úpravu – kompetenciu sudcu.

 

§ 46 Oprávnenia poškodeného:

Navrhujeme doplniť: ak ide o náhradu škody na zdraví, je možné nárok na náhradu škody uplatniť až do skončenia dokazovania na HP, ak došlo k zhoršeniu následkov trestného činu na zdraví poškodeného po skončení prvého hlavného pojednávania.

 

54a)

Definovanie postavenia oznamovateľa tak, že oznamovateľom môže byť len osoba poškodená trestným činom, a zároveň oznamovateľom nemôže byť poškodený, je vnútorne rozporné a je upretím práv oznamovateľa trestného činu.

Navrhujeme ponechať doterajšiu právnu úpravu.

 

§ 55

Zrušením ustanovení § 55 ods. 3-7 sa ruší možnosť domáhať sa odstránenia prieťahov a zároveň aj procesný postup uplatnenia tohto práva, s perspektívou nárastu počtu ústavných sťažností.

Navrhujeme ponechať doterajšiu právnu úpravu.

 

§ 58 ods. 1 druhá veta:

Redukciou protokolácie výpovedí na HP a VZ na „zápis v rozsahu odchýlok alebo doplnení k predchádzajúcim výpovediam“ sa stráca kontext protokolovaných výpovedí.

Navrhujeme ponechať doterajšiu právnu úpravu.

 

 

§ 65 Doručovanie

ods. 3: Pri redukcii poštových služieb (rušenie pobočiek pošty) a pracovnú mobilitu osôb prezumpcia doručenia dňom uloženia – a to aj tých písomností, ktorých uložením začína plynúť procesná lehota, je neprimerané a v rozpore s právom materiálne sa oboznámiť s obsahom zásielky. Navrhujeme prevziať úpravu doručovania zásielok v civilnom konaní a správnom konaní.

 

§ 65 a § 67 ods. 3

ods. 2:

detto ako § 65 ods. 3,

ods. 6 a § 67 ods. 3: popri výhradách ako k § 65 ods. 3 a súčasne výpadkom ÚPVS, ktoré umožňujú prihlásenie do portálu UPVS, ale nie praktickú možnosť prevziať zásielku (zobrazenie schránky) nie je takáto úprava dôvodná.

Navrhujeme prevziať úpravu doručovania zásielok v civilnom konaní a správnom konaní.

 

§ 69:

Oprávnenie oznamovateľa nahliadať do spisu je zároveň kontrolou, ako sa postupuje pri vybavovaní jeho trestného oznámenia, a z rovnakého dôvodu bolo toto oprávnenie vnesené do trestného poriadku.

Upretím tohto práva, a zároveň úpravou § 54a) dochádza k redukcii práv oproti doterajšiemu stavu. Navrhujeme ponechať doterajšiu právnu úpravu.

 

§ 69 ods. 1:

Navrhujeme rozšíriť okruh subjektov oslobodených od platenia trov za vyhotovenie kópií spisu a ich častí aj o ustanoveného obhajcu.

Odôvodnenie: Vylúčenie administratívnych úkonov, kedy si tieto trovy ustanovený advokát uplatňuje v rámci vyúčtovania trov obhajoby.

 

 

Vynechanie možnosti podať sťažnosť, ak existujú nové sťažnostné dôvody,

v § 79 ods. 3 posledná veta

 

je upretím práv dotknutých subjektov domôcť sa svojich práv pri aktuálnej zmene = novom sťažnostnom dôvode.

 

§ 85 ods. 10:

Pretože podozrivého možno zadržať aj mimo času 6 – 22,00 hod., nie je dôvod obmedziť jeho právo na obhajobu „nedosiahnuteľnosťou obhajcu“.

Navrhujeme určiť lehotu (určenie času), po ktorú možno odložiť pre neprítomnosť výsluch podozrivého pre nedosiahnuteľnosť zvoleného či ustanoveného obhajcu.

Obdobne aj v § 196 ods. 4

 

§ 88 ods. 2:

Uvedenie otázok, na ktoré má byť svedok vypočutý, môže zmariť originálnosť výpovede svedka.

Navrhujeme ponechať len „uvedenie skutočností, na ktoré má byť svedok vypočutý“

 

§ 88 ods. 3 – zabezpečenie svedka:

Zrušením možnosti podať sťažnosť sa rozhodnutie stáva nepreskúmateľné – a to aj v prípadoch objektívnej nemožnosti (príkladmo: hospitalizácia, pobyt v zahraničí a pod.), a teda zavádza sa možnosť svojvôle.

 

§ 90 ods. 4 odňatie veci, § 96b ods. 5,

Vylúčenie pribratia nezúčastnenej osoby je vylúčením nezávislej kontroly výkonu moci.

Navrhujeme ponechať prítomnosť nezúčastnenej osoby.

 

§ 91 Uchovanie vydanie a odňatie počítačových údajov

Zrušenie povinnosti odôvodniť príkaz skutkovými okolnosťami spôsobí jeho nepreskúmateľnosť

Navrhujeme ponechať povinnosť odôvodniť príkaz skutkovými okolnosťami.

 

§ 121 Výsluch obvineného

Navrhujeme vynechať text „ak bol obvinený vypočutý ako podozrivý, výsluch nie je potrebné opakovať, ak bol vykonaný podľa tohto zákona“,

alebo účinnosť tejto zmeny odložiť, z dôvodu dostatočného času na absorbciu zásadnej „redefinície“ pojmu podozrivý,

prípadne doplniť ustanovenie textom: Výsluch je potrebné zopakovať, ak o to požiada podozrivý.

 

 

§ 125 Konfrontácia a § 271 ods. 2:

Navrhujeme nezrušiť a ponechať v doterajšom znení.

Konfrontáciou, priamou interakciou osôb možno prispieť k odstráneniu rozporov, a to priamo a bezprostredne.

 

§ 129a

Navrhujeme doplniť odvolávku na osobitný predpis

 

§ 139a

Navrhujeme doplniť:

Výsluch svedka, ktorý podal v prípravnom konaní vysvetlenie, je potrebné vypočuť, ak o to požiada obvinený alebo podozrivý.

 

 

§ 142 Znalecká činnosť

ods. 3 navrhujeme ponechať možnosť sťažnosti pre vecné dôvody alebo osobu znalca.

Zrušením tejto možnosti sa zrušuje vžitý prostriedok nápravy vadného rozhodnutia alebo ustanovenia.

 

§ 145 Doručovanie znaleckého posudku:

  • doručenie posudku obhajcovi na trovy obhajoby je súčasťou práva na obhajobu.

Navrhujeme ponechať v pôvodnom znení, alebo nahradiť povinnosťou vyzvať obhajcu po doručení znaleckého posudku na možnosť sa s ním oboznámiť a žiadať vyhotovenie kópie listiny alebo nosiča.

 

 

§ 199 Trestné oznámenie

ods. 1 – k náležitostiam navrhujeme doplniť aj vymedzenie skutku tak, aby bol nezameniteľný s iným skutkom.

 

§ 209 ods. 1:

navrhujeme odmietnutie vykonať uznesením, proti ktorému je prípustná sťažnosť.

Odôvodnenie: pri redukcii úkonov prípravného konania, má obvinený/podozrivý právo na preskúmateľné rozhodnutie a možnosť využiť opravný prostriedok.

 

 

§ 216 ods. 4 – doplniť „a určí lehotu na plnenie“ (náhrady škody) – rovnako, ako je definované v § 218 ods. 3

 

§ 220 – alternatívne § 232

Navrhujeme doplniť procesovanie zmieru – kto podáva, u koho sa podáva, lehoty, opravné prostriedky...

Napriek dlhému času, ktorý uplynul od vnesenia tohto inštitútu, nie je procesná stránka zmieru (osobitne jeho iniciovanie zo strany obvineného) zákonom upravená a funguje na „obyčajovom“ práve.

 

§ 228 ods. 4. obdobne aj § 283 os. 4:

Navrhujeme ponechať obligatórne prerušenie konania, ak sa rieši otázka, ktorú prokurátor/súd nie je oprávnený riešiť.

 

§ 241 ods. 1 – navrhujeme ponechať, z praktických dôvodov a pre procesnú čistotu, ustanovenie písm. k) v pôvodnom znení.

 

 

§ 269:

Navrhujeme ponechať ustanovenie poslednej vety „prokurátor i obžalovaný s tým súhlasia“ a doplniť k týmto subjektom oprávneným udeliť súhlas aj poškodeného.

Znalecký posudok je v mnohých prípadoch rozhodujúci pre rozhodnutie súdu, a nie je preto dôvod obmedziť možnosť výsluchu znalca

 

Do ustanovenia § 47 navrhujeme doplniť bod 10)

Poškodený má právo byť upovedomený o úkonoch trestného konania, najmä o výsluchu svedkov a znalca, zúčastniť sa výsluchov a klásť otázky.

 

§ 275:

Právo záverečného slova obžalovanému priznával aj „socialistický“ trestný poriadok v § 217 zákona č. 141/1961: Po skončení záverečných rečí a pred odchodom na záverečnú poradu udelí predseda senátu obžalovanému posledné slovo. Počas tohto prejavu nesmú obžalovanému ani súd, ani nikto iný klásť otázky.

Preto nie je dôvod obmedziť toto právo ani v súčasnej dobe.

 

 

§ 288 ods. 1)

navrhujeme doplniť možnosť odkázať na civilný proces len v časti, v ktorej je nárok „zjavne neopodstatnený“. V časti, v ktorej je opodstatnený, nie je dôvod odkazovať na civilný proces.

 

Podobne navrhujeme aj k § 298a ods. 3

 

 

 

Navrhujeme doplniť do § 308 medzi subjekty oprávnené podať odvolanie v neprospech obžalovaného aj poškodeného.

Rozhodnutie o vine je podstatné aj pre nárok na náhradu škody.

Preto by mal mať poškodený zákonné oprávnenie napadnúť „základ“ pre priznanie svojho nároku, a toto právo by nemalo byť obmedzené len „čo do povinnosti nahradiť škodu“.

Obdobne aj pri § 355 ods. 2

 

 

§ 322a)

Ak sa určuje príslušnosť iného senátu toho istého súdu pri rozhodovaní o odvolaní, zásadne sa narúša princíp dvojinštančnosti konania.

 

§ 362

Navrhujeme ponechať lehotu 6 mesiacov, skrátenie na 15 dní je neprimerané.

 

 

 

§ 363 – ods. 2)

Navrhujeme ponechať v pôvodnom znení, teda bez zmeny vnesenej novým ods. 2: súd rozhoduje, a to aj po zmene navodenej novelou, o väzbe, nie o vznesení obvinenia.

Preto rozhodnutie o vzatí do väzby, vydanie EZR alebo MZR, nemôžu byť prekážkou pre preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a možnosti nápravu zásadných pochybení.

 

§ 364

ods. 1: skrátením lehoty z 3 mesiacov na 10 dní sa prakticky vylučuje možnosť podať podnet v prípadoch, v ktorých je potrebné vysporiadať sa (oponovať) viacerým kumulovaným pochybeniam a tieto v podaní riadne odôvodniť. Je to lehota trojnásobne kratšia, než zákon určuje súdu na písomné vyhotovenie (už vyhláseného) rozsudku.

 

§ 364

ods. 1 písm. b) – nie je dôvodu upierať právo vymedzených osôb konať v prospech obvineného.

 

Ods. 4)

Argumentácia ad ods. 1 – novozavádzaná lehota v zložitých veciach neumožní riadne preskúmanie najmä rozsiahleho spisového materiálu a vypracovanie kvalitne odôvodneného rozhodnutia.

 

§ 366

Právo na spravodlivé súdne konanie, a to aj trestné, vyplýva nielen z Ústavy SR, ale aj z medzinárodných dokumentov. Preto nie je dôvodné upierať právo na zrušenie rozhodnutia, založeného na vadnom konaní.

 

 

§ 371 ods. 1

f) ak zákon na trestné stíhanie vyžaduje súhlas poškodeného, jeho neudelenie nemôže byť riadnym a zákonným postupom, a preto navrhujeme ponechať dovolací dôvod.

 

 

Podpisom tejto petície vyjadrujem súhlas s obsahom vyššie uvedenej hromadnej pripomienky k návrhu zákona, a zároveň splnomocňujem

Mgr. Elenu Szabóovú, bytom Rázusova 9, Nové Zámky, e-mail: szaboova.elenaa zavináč gmail.com

 

ako zástupcu verejnosti, ktorá podáva hromadnú pripomienku k návrhu zákona,

na zastupovanie mňa ako signatára hromadnej verejnej pripomienky k návrhu na zmenu zákona č. 301/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov,

vrátane zastupovania pri vykonávaní administratívnych úkonov súvisiacich s podaním verejnej hromadnej pripomienky a zastupovania v rozporovom konaní so zástupcom verejnosti.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Elena Szabóová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Elena Szabóová bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...