Plánovaná výstavba Nová Bažantica (časť, juh, stred a maĺá Bažantica)

Petícia občanov Bernolákova dotknutých plánovanou výstavbou lokality Nová Bažantica s poukazom na zóny Nová Bažantica Juh, Nová Bažantica Stred a Malá Nová Bažantica v katastrálnom území obce Bernolákovo (k.ú. Bernolákovo 802735). Predmetom petície je plánovaná výstavba developerského projektu spoločnosti s ručeným obmedzením so sídlom Kukučinova č. 22, Bratislava, PSČ 83103, SR. Pričom názov spoločnosti sa priamo zhoduje s rozdelením zón Juh, Stred a Malá. Občania dotknutý plánovanou výstavbou žiadajú vo veci Verejné prejednanie a zohľadnenie ďalších požiadaviek s výslovným nesúhlasom realizácie v predloženom znení a riešení dopravy. Občania dotknutej lokality majú za to, že riešenie dopravy a jediného napojenia na ul. Poľnú je nedostačujúce. Ďalej vyjadrujú nesúhlas voči výrubu lesnej plochy a nezachovania zelených plôch na tomto mieste a k občianskej vybavenosti ako aj zvýšeniu počtu bytových jednotiek a predpokladanému počtu obyvateľov približne v počte 2500. Petíciou chcú občania poukázať najmä na výluku pripojenia k „starej sneckej ceste“ bez úrovňovým nadjazdom cez koľajisko a vyvolaniu Verejnej diskusie, prejednaniu so zastupiteľstvom obce Bernolákovo.


Michael Zachar    Kontaktujte autora petície