STOP nezákonne predraženým poplatkom za komunálny odpad v BA

Petícia za zrušenie nezákonne predraženého výberu poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v Bratislave

Hlavné mesto SR Bratislava
Mestské zastupiteľstvo v Bratislave
Primaciálne námestie 1
Bratislava


My, pod touto petíciou podpísaní občania - bývajúci, pracujúci, študujúci a podnikajúci v Bratislave [1], žiadame primátora mesta Bratislavy, aby bezodkladne zabezpečil:

  1. zrušenie nezákonne predraženého výberu poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v Bratislave, ktorý od roku 2005 porušuje zákon č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ako aj VZN 13/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v Bratislave.
  2. vrátenie nezákonne vybranej časti poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad od roku 2005, ktorých výška bola chybne stanovená vo VZN 13/2004, 13/2007 a VZN 13/2012 a to vždy v neprospech všetkých spotrebiteľov v Bratislave (bývajúcich, pracujúcich, študujúcich a podnikajúcich).


[1] Ako producenti odpadu (zákon o odpadoch č. 223/2001 Z. z.) a zároveň ako spotrebitelia využívajúci služby OLO, a.s. na odvoz komunálneho odpadu


V Bratislave, dňa 13.12.2013


Petíciu organizuje:


ZDRUŽENIE OBČIANSKEJ SEBAOBRANY (ZOS)
Mraziarenská 3, 821 08 Bratislava, Registrácia na MV SR č.: VVS-900/90-11744

Osoba poverená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy:
doc. Ing. Radomil Květon, CSc. – poverený zastupovaním ZOS v problematike komunálneho odpadu v Bratislave

 

Doplňujúce informácie:

Vyberaním poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na základe chybne uvedených údajov vo VZN 13/2004, 13/207 a 13/2012 bola spotrebiteľom v Bratislave od roku 2005 spôsobená škoda v odhadovanom rozsahu vyše 70 mil. Eur (2,1 miliardy Sk). Odborný odhad takto nezákonne vybraných poplatkov bol určený na základe výpočtov podľa VZN 13/2004 a údajov z Evidenčných listov odpadu za komunálny odpad za január 2005 poskytnutých Magistrátom hl.m. Bratislavy na základe zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Predraženie predmetných poplatkov dosahuje pri 1100 l kontajneroch až 84,5%, pri 120 l nádobách 38,9% a dotýka sa prakticky všetkých bývajúcich a podnikajúcich občanov na území Bratislavy. Hodnota predraženia výberu poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v Bratislave presahuje denne 20 tis. Eur.


Konkrétne k porušovaniu zákonov pri stanovení výšky poplatkov:

  1. Pri stanovení výšky poplatkov vo VZN 13/2004 §5 – Sadzba poplatku bol porušený zákon č.582/2004 Z.z. §78 Sadzba poplatku ods. 2. Sadzba poplatku pre Bratislavu bola od roku 2005 stanovená ako maximálna (§78 ods.1) bez toho, že by bola konkrétne vyčíslená v zmysle §78 ods.1. K vyčísleniu konkrétnej sadzby poplatku podľa zákona nikdy neprišlo.
  2. Pri stanovení výšky poplatkov vo VZN 13/2004 §6 ods.2  bolo porušené vlastné VZN 13/2004 v časti §6 ods.1, ktorý presne stanovuje spôsob určenia poplatkov, ktorý „vychádza z priemernej hmotnosti obsahu daného typu nádoby za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka“. Uvedený záväzný postup určenia podľa §6 ods.1 nebol nikdy realizovaný.
  3. Pri úprave výšky poplatkov za 1100 l kontajner vo VZN 13/2007 čl. I ods.2 bolo porušené VZN 13/2004 v časti §6 ods.1, ktorý presne stanovuje spôsob určenia poplatkov, ktorý „vychádza z priemernej hmotnosti obsahu daného typu nádoby za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka“.  Nahradenie prepočítavacieho koeficientu pre 1100 l kontajnery z hodnoty 3,8 na 5 nebolo opodstatnené, nakoľko magistrát nepreukázal zvýšenie priemernej hmotnosti odpadu v 1100 l kontajneri z hodnoty 76 kg na 100 kg (viď. bod 2.)
  4. Pri určení poplatkov vo VZN 13/2012 §4 – Sadzba poplatku a §5 – Určenie poplatku ods.2, ktorých text bol prevzatý z predchádzajúcich VZN 13/2004 a 13/2007 (viď. body 1. až 3.)


K zdokladovaniu tvrdení ZOS (body 1. až 4.) citujeme z rozhodnutia z 18.10.2013, ktorým magistrát nevyhovel opakovanej žiadosti ZOS o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám:

„Povinná osoba nedisponuje žiadnymi ďalšími informáciami, ktoré by sa týkali konkrétneho vyčíslenia sadzby poplatku alebo konkrétne informácie o priemerných hmotnostiach odpadu v jednotlivých typoch zberných nádob podľa kalendárnych rokov“.

 

Petícia sa koná na základe skutočností zistených ZOS a jej aktivistov.

 

 


 


Združenie občianskej sebaobrany    Kontaktujte autora petície