Petícia za zaradenie druhu Včely medonosnej (Apis mellifera) do zoznamu chránených živočíchov

Elektronickú formu petície iba nazdieľať a fyzicky podpísané petičné hárky zaslať na adresu:     

VČELÁRSKY EKOLOGICKÝ SPOLOK SLOVENSKA, ulica Moravská 4404, 020 01 Púchov.  Vopred Vám ďakujú všetky včielky.

-----------------------------------------------------------

vcela1.jpg

Požadujeme zaradenie druhu Včely medonosnej (Apis mellifera) do zoznamu chránených živočíchov podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, číslo 24/2003 Zz., ktorou sa vykonáva zákon číslo 543/2002, Zz. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, s cieľom dosiahnutia ochrany v zmysle vyššie uvedeného zákona.

Z dôvodu opakujúcich sa každoročných strát včelstiev na Slovensku, ktoré sú z roka na rok väčšie, sme sa rozhodli presadiť zvýšenú ochranu Včely medonosnej zákonom. Sme presvedčení, že toto je jeden z potrebných krokov, ktorý umožní jej prežitie v budúcnosti. Preto sa obraciame na všetkých včelárov, včelárske združenia a občanov, aby svojou podporou pomohli presadiť ochranu Včely medonosnej zákonom a jej zaradenie do zoznamu chránených živočíchov.

Petičný listStiahni 
Petičný hárok: Stiahni

1) Papierová forma petície - vzhľadom na dodržanie zákona o petičnom práve Vás prosíme o podpísanie originálneho petičného hárku v papierovej forme, ktorý si môžete stiahnúť v PDF formáte Stiahni.  Vyplnené, podpísané hárky nám zasielajte na VČELÁRSKY EKOLOGICKÝ SPOLOK SLOVENSKA, Moravská 4404, 020 01 Púchov.

2) Elektronická forma petície - podpísanie tejto elektronickej formy petície má len podporný charakter a slúži na propagáciu petície samotnej. Ďakujeme všetkým, ktorí podpisom oboch foriem petície pomôžu ku ochrane včielok.

 

Petíciu organizuje:
VČELÁRSKY EKOLOGICKÝ SPOLOK SLOVENSKA, občianske združenie, IČO: 42284295, ulica Moravská 4404, 020 01 Púchov

Osoby určené pre styk s orgánmi verejnej a štátnej správy:
Michal Bizoň, Za cintorínom 1253/13, 020 01 Púchov
Martin Hodoško, kpt. Jaroša 470/5, 020 01 Púchov 


Michal Bizoň, Za cintorínom 1253/13, 020 01 Púchov    Kontaktujte autora petície