PETÍCIA ZA VODU PRE ŽIVOT VNÚTROZEMSKEJ DELTY DUNAJA

Vážený pán minister životného prostredia,

my, nižšie podpísaní občania, sa prostredníctvom tejto petície na Vás obraciame so žiadosťou o zabezpečenie zmeny dočasného manipulačného poriadku pre sústavu vodných diel (SVD) Gabčíkovo – Nagymaros na území SR tak, aby bola posledným zvyškom vnútrozemskej delty Dunaja na území Slovenska poskytnutá náležitá starostlivosť a ochrana.

Nesúhlasíme totiž so spôsobom ako sa štát stará o jej prírodné hodnoty a nakladá s vodou v nej. Súčasný stav spôsobuje kontinuálnu a stále postupujúcu likvidáciu unikátneho mokradného ekosystému ramennej sústavy Dunaja; do jeho ramien, ktorými pred pár desaťročiami prechádzali kolísajúce prietoky rádovo v stovkách m3s-1, teraz tečie 20 až 30 m3s-1. Pravidelné záplavy, ktoré boli prirodzeným javom v priemere viackrát do roka a zabezpečovali dynamický vývoj lužných ekosystémov, teraz úplne absentujú. Zvyšky vnútrozemskej delty Dunaja postupne zanikajú.

Preto žiadame, aby sa dočasný  manipulačný poriadok pre SVD Gabčíkovo – Nagymaros na území SR zmenil tak, aby boli pravidelné simulované záplavy periodicky sa opakujúcim javom vykonávaným v rámci bežnej režijnej prevádzky objektov vodného diela Gabčíkovo, nie výnimočnou udalosťou, ktorú podmieňujú zdĺhavé a zbytočné každoročné administratívne procesy.

Zároveň žiadame, aby obmedzenie maximálneho prietoku do ramennej sústavy na úrovni 60 m3s-1 bolo zrušené. Takéto množstvo vody je absolútne nepostačujúce z ekologického hľadiska a bolo stanovené za účelom maximalizácie ekonomického zisku z prevádzky vodnej elektrárne Dobrohošť.

Dlžíme to našej krajine a prírode, ktorú sme nemilosrdne zneužili. Je čas začať jej vracať, čo nám nezištne dáva.

Celý text petície je dostupný tu.


Bratislavské regionálne ochranárske združenie    Kontaktujte autora petície