Petícia za zachovanie Strednej odbornej školy polytechnickej v Liptovskom Mikuláši

My, dolupodpísaní pod touto petíciou, nesúhlasíme so zámerom Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len "ŽSK") zrušiť Strednú odbornú školu polytechnickú v Liptovskom Mikuláši. Uvedomujúc si jej jedinečný spoločenský význam plne stojíme za jej zamestnancami a žiakmi, a preto žiadame pani predsedníčku ŽSK, podpredsedov ŽSK a poslancov zastupiteľstva ŽSK o zachovanie Strednej odbornej školy polytechnickej v Liptovskom Mikuláši.

SOŠ polytechnická so sídlom v Liptovskom Mikuláši má 152 ročnú tradíciu a vychováva od nepamäti mladých ľudí, často zo sociálne slabších rodín, pre trh práce so zameraním na poľnohospodársku, potravinársku a strojársku výrobu.

Za obdobie posledných 5 rokov prešla celá spoločnosť viacerými krízami (COVID-19, energetická kríza v spojitosti s vojnou na Ukrajine,...) čo sa samozrejme negatívne odrazilo aj na fungovaní našej školy. Škola každoročne funguje z pridelených finančných prostriedkov, ktoré nám prideľuje zriaďovateľ na osobné náklady a prevádzku, pričom časť prevádzkových nákladov sa snažila škola pokryť z podnikateľskej činnosti, ktorá bola prioritne zameraná na ubytovanie a stravovanie. O tieto vedľajšie finančné zdroje sme od roku 2020 prišli nie vlastným pričinením, kedy sme museli podnikateľskú činnosť pozastaviť z dôvodu COVID-19. Nakoľko sme subjekt verejnej správy, nemali sme nárok na štátnu podporu v sektore, v ktorom sme podnikali – strava a ubytovanie a boli sme nútení túto podnikateľskú činnosť pozastaviť na dobu neurčitú a ukončiť pracovný pomer so všetkými zamestnancami, ktorí pracovali na vedľajšej hospodárskej činnosti. Tento krok pre nás znamenal obmedzenie finančných prostriedkov, ktorými sme vedeli odľahčiť rozpočet školy o prevádzkové náklady. Počas fungovania podnikateľskej činnosti dochádzalo k udržiavaniu majetku v prevádzky schopnom stave, čím sa znižovali náklady zriaďovateľa, ktoré by v budúcnosti musel investovať do rekonštrukcií, revízií a opráv budovy. Týmto sme sa ako škola aktívne podieľali na efektívnom využívaní a zveľaďovaní majetku VÚC.

Škola sa snaží hospodárne nakladať s pridelenými finančnými prostriedkami a za obdobie posledných piatich rokov nežiadala zriaďovateľa o navyšovanie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku, nakoľko sa nám darilo riešiť nedostatok finančných prostriedkov presunom z miezd na prevádzku, ale v rámci škole pridelených finančných prostriedkov. Z pridelených finančných prostriedkov od zriaďovateľa na prevádzku školy sme na materiálno-technické zabezpečenie pre jednotlivé študijné a učebné odbory čerpali finančné prostriedky minimálne a snažili sme sa vykryť to z vlastných zdrojov, a to z prenájmov a aj z finančných prostriedkov Občianskeho združenia Polytechnika, ktoré je zriadené ako nezisková organizácia na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu. Ďalšími prispievateľmi na materiálno-technické zabezpečenie sú hlavne strojárske a poľnohospodárske subjekty, v ktorých žiaci vykonávajú odbornú prax.

Dňa 14. 06. 2023 nám bol zástupcami zriaďovateľa na pôde školy oznámený zámer optimalizácie a racionalizácie stredných škôl v Žilinskom samosprávnom kraji. Odbor školstva a športu plánuje na najbližšom rokovaní zastupiteľstva ŽSK, ktoré sa má konať 03. 07. 2023, predložiť návrh na vyradenie Strednej odbornej školy polytechnickej, Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 08. 2024 a jej následné zrušenie a deklaruje zachovať študijné a učebné odbory presunom žiakov na tri rôzne školy, čo z nášho pohľadu znamená postupný zánik týchto odborov. 

Súčasnú budovu škola získala od Agroinštitútu Nitra, aby primárne slúžila na vzdelávanie v poľnohospodárskych odboroch a víziou školy vždy  bolo a je prinavrátiť škole a jej okoliu renomé z obdobia pred 15timi rokmi a stratégiu chceme postaviť na budovaní trvalo udržateľného poľnohospodárstva, a tým aj sebestačnosti vo výrobe základných potravín v regióne.

Zamestnanci SOŠ polytechnickej L. Mikuláš  


JUDr. Tomáš Martaus    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem JUDr. Tomáš Martaus na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...