PETÍCIA za zachovanie lesa v rekreačnej zóne jazera Štrkovka, Ivanka pri Dunaji a zrušenie trasovania komunikácie Tangenty v blízkosti obytných zón.

PETÍCIA za zachovanie lesa v rekreačnej zóne jazera Štrkovka, Ivanka pri Dunaji a zrušenie trasovania komunikácie Tangenty v blízkosti obytných zón 

podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

 

My, dole podpísaní obyvatelia Ivanky pri Dunaji, Zálesia, Bernolákova a okolitých obcí, žiadame

Bratislavský samosprávny kraj

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

o prehodnotenie rozpracovanej štúdie „Prepojenie ciest I/61 a  D4“, v ktorej zásadne NESÚHLASÍME s predkladanými variantami cestnej komunikácie a žiadame o zachovanie lesa v katastri obce Ivanka pri Dunaji, ktorý tvorí spolu s jazerom Štrkovka a vodným tokom Biela voda jedinečný navzájom prepojený biotop. Jediný opodstatnený úsek pre občanov je prepojenie cesty III/1048 (Bernolákovska ulica) s cestou I/61 (Senecká cesta).Tangenta_peticia_011.jpg

Sme veľmi znepokojení navrhovaným trasovaním plánovanej komunikácie (Tangenta), ktorá by mala byť prepojením diaľnice D1, cesty I/61 (Senecká cesta) s diaľnicou D4. Toto trasovanie komunikácie vedie cez najväčšie celistvé lesné územie v blízkosti jazera Štrkovka v katastri obce Ivanka pri Dunaji a taktiež zaberá veľkú časť poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Jej trasovanie je v tesnej blízkosti obytných zón obcí Ivanka pri Dunaji, Zálesie, Bernolákovo a budúcich školských zariadení. Navrhovaná komunikácia (cesta II. triedy) vytvorí v tesnej blízkosti obcí tranzitné spojenie medzi diaľnicou D4 a diaľnicou D1 cez novovzniknutú MUK Triblavina pre všetky typy dopravy, vrátane kamiónovej. Tranzit kamiónov bude spôsobený hlavne prevádzkou budúcich veľkých logistických parkov nachádzajúcich sa v blízkosti plánovanej Tangenty, ktoré budú na ňu priamo napojené.Tangenta_peticia_02.jpg

Trasovanie komunikácie prechádza cez regionálny biokoridor Malý Dunaj - Biela voda a lokálny koridor Šúrsky kanál. Odstránenie drevnatých porastov a záber poľnohospodárskej pôdy v rozsahu, aký si stavba vyžaduje je nezvratným zásahom s nevyčísliteľnou spoločenskou a ekologickou stratou. Výrub lesa bude mať negatívny vplyv na mikroklímu, zničí mnohé rastlinné aj živočíšne biotopy a zabráni prirodzenej migrácii vysokej zveri.

Navrhovaná komunikácia bude mať negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia,  režim prúdenia vzduchu a možnú kontamináciu podzemných vôd, spôsobí vysokú prašnosť, hlučnosť a svetelný smog. A čo je najdôležitejšie, bude mať negatívny dopad na zdravie a kvalitu života obyvateľov týchto obcí. Tangenta_peticia_03.jpg

Sme presvedčení o celkovom pozitívnom vplyve lesa na klímu, čistotu ovzdušia, spevňovanie a ochranu pôdy proti erózii, zadržiavanie vody a rešpektujeme ho aj ako osobný environmentálny priestor i teritórium mnohých živočíchov, ktoré si zaslúžia našu pozornosť a ochranu. Rovnako pozitívne vnímame les  z hľadiska relaxácie i prímestskej rekreácie aj pre Bratislavu, športových aktivít jednotlivcov aj športových klubov, rybolovu a taktiež vzdelávacích aktivít blízkych škôl a škôlok. Tento les  je naším priestorom - domovom a  využívajú ho  všetky vekové kategórie obyvateľov. Pre väčšinu z nich má práve tento les významný sociálny, environmentálny a dokonca historický charakter.

V zmysle petičného zákona pri podpore elektronickej petície musí jej podporovateľ uviesť svoje meno, priezvisko, úplnú adresu pobytu a e-mailovú adresu ako potvrdenie podpory petície namiesto vlastnoručného podpisu. Úplná adresa nie je viditeľná na webe, je viditeľná len pre autora petície.

(Prosím potvrďte svoj podpis klinutím na link, ktorý Vám príde emailom na Vami zadanú adresu. Inak podpis nie je platný!!!) 

Petičný výbor : 

Jozef Piták, Bazová 1,900 28 Zálesie - osoba poverená zastupovať petičný výbor pred orgánmi verejnej správy

Beata Salaničová, Malinovská 78. 900 28  Zálesie

Miloš Orlík, Trenčianska 2400/10A, 900 28 Ivanka pri Dunaji 

Andrea Slneková, Dlhá 4, 900 28 Ivanka pri Dunaji

 

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Jozef Piták bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...