Petícia za zachovanie historických industriálnych objektov pri železničnej stanici v Plešivci

Plesivec_-_zeleznicne_objekty_-pohlad-JV-celkovy-dark.jpgMy, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky, na základe článku 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve (ďalej len „zákon o petičnom práve“), žiadame, vlastníka , ktorým je Slovenská republika v správe ŽSR, aby bolo upustené od zámeru odstránenia súboru historických industriálnych objektov pri železničnej stanici v Plešivci, situovaných na parcelách 1040, 1041, 1042 C-kn, ktoré naposledy slúžili ako sklad národného podniku Poľnonákup. Zámer odstránenia je o to nepochopiteľnejší, že v aktuálnej situácii, keď štátu chýbajú zdroje na svoje základné funkcie, chce vynakladať nemalé prostriedky na odstránenie svojho kultúrneho dedičstva. Tento objektový súbor, ktorého najstaršie časti sú z prelomu 19./20. storočia, patrí svojou architektúrou a históriou nielen medzi najhodnotnejšie industriálne pamiatky obce, ale aj širšieho regiónu. Z toho dôvodu bol zaradený aj do zoznamu pamätihodností obce. Je v záujme každej kultúrnej spoločnosti, aby si chránila svoje historické dedičstvo pre budúce generácie. Z toho dôvodu žiadame, aby bol tento historický súbor zachovaný. Pokiaľ vlastník nevie v súčasnosti nájsť jeho primerané funkčné využitie, navrhujeme jeho zakonzervovanie (oprava strechy, uzavretie vstupov), až do času jeho nového využitia.     


Spolok za rodnú zem Plešivec, László Kardos, sodrak@centrum.sk    Kontaktujte autora petície