Petícia za uvoľnenie nariadení pre nependlerov žijúcich v pohraničí

Petícia za uvoľnenie nariadení z „Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia“ pre všetkých občanov Slovenskej republiky žijúcich v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky, ktorý nespadajú pod definíciu pendlera (ďalej len „nependleri žijúci v pohraničí“).

 

 

Vážený pán premiér, vážení členovia vlády a krízového štábu!

 

Sme si vedomí aktuálnej epidemiologickej situácie a chápeme aj Vaše obavy zo zavlečenia ochorenia COVID-19 na územie Slovenskej republiky. Rovnako sme si vedomí, že Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva bolo prijaté za účelom ochrany našej vlasti, Slovenskej republiky.

 

Prijaté opatrenie však nezohľadňuje nevyhnutné potreby nependlerov žijúcich v pohraničí. Uvedená skupina ľudí pozostáva z dôchodcov, mamičiek na materskej/OČR, invalidných dôchodcov, ľudí na dlhodobej PN, nezamestnaných a pod. .

 

Týmto občanom Slovenskej republiky je v súčasnosti zamedzený vstup na územie Slovenskej republiky až na výnimku, ktorú udeľuje Ministerstvo zdravotníctva za účelom poskytnutia plánovanej alebo pokračujúcej protokolárnej liečby život limitujúceho ochorenia. Ide o jednorazovú výnimku, o ktorú treba požiadať minimálne 48 hodín vpred a pokrýva iba časť nependlerov žijúcich v pohraničí. Je založená na subjektívnom posudzovaní zdravotného stavu a potreby zdravotnej starostlivosti jednotlivca, upiera právo na rovnaké možnosti k prístupu zdravotnej starostlivosti a v neposlednom rade komplikuje prístup k liečbe všetkým tým, ktorí ju nevyhnutne potrebujú opakovaným žiadaním o výnimku Ministerstva zdravotníctva.

 

Opatrenie nezohľadňuje ani možnosť nezamestnaným uchádzať sa o zamestnanie, potrebu napr. dôchodcu vybrať si svoj dôchodok, ktorý je vyplácaný výlučne na území Slovenskej republiky, či nevyhnutnú návštevu štátnej inštitúcie.

 

Sme presvedčení, že nependleri žijúci v pohraničí nepredstavujú pre Slovensko väčšiu hrozbu ako ostatní obyvatelia Slovenskej republiky, pretože sú v minimálnom kontakte s vonkajším prostredím a väčšinu času trávia vo svojich domovoch.

 

Týmto Vás žiadame o udelenie výnimky na vstup na územie Slovenskej republiky pre nependlerov žijúcich v pohraničí za účelom:

  • návštevy lekára ,
  • uchádzania sa o zamestnanie,
  • prevzatia sociálnej dávky,
  • nevyhnutnej návštevy štátnej inštitúcie

na základe predloženia obdobného potvrdenia ako je potvrdenie od zamestnávateľa (napr. predvolanie od lekára, pozvánka na pracovný pohovor, potvrdenie o poberaní dôchodku a pod.) na hraničnom prechode, ktoré by preukazovalo účel a cieľ cesty rovnako, ako potvrdenie od zamestnávateľa u pendlerov. 


Mgr. Ľubica Ondeková a Michal Ondek, Kamenice 29, 902 01 Pezinok    Kontaktujte autora petície
kysytään!-- Large modal -->