Petícia za presadenie Plánu obnovy poškodenej krajiny Slovenska do Programového vyhlásenia vlády

My občania Slovenskej republiky žiadame Vládu Slovenskej republiky, aby do Programového vyhlásenia Vlády SR zapracovala Komplexný program obnovy poškodenej krajiny Slovenskej republiky. 

Zdôvodnenie: 

Je reálne možné rozvíjať ekonomiku a zároveň dosiahnuť klimatický, environmentálne, sociálne bezpečné prostredie štátu. Model takejto ekonomiky rozpracoval Košický samosprávny kraj a 19. februára 2021 Zastupiteľstvo Košického kraja schválilo (https://dz2fe.vucke.sk/Home/ZasadnutiaDetailBod?id_session=155&id_replicate=8922).

Z Plánu Košického kraja vyplýva, že návratnosť vložených investícií je menšia ako 10 rokov, že sa realizáciou v celom kraji vytvorí viac ako 3 tisíc pracovných príležitostí, že sa zvýši úrodnosť poľnohospodárskej pôdy v kraji ročným ukladaním cca 1,8 mil ton uhlíka. čím sa zvýši produkcia plodín poľnokrajiny o viac ako 30 mil. € ročne.

Snímka14.JPG

Posilní sa ochrana biodiverzity a zatraktívni prostredie, znížia sa riziká extrémov v počasí (pokles početnosti extrémnych prívalov dažďov, skrátia sa obdobia sucha), zníži sa početnosť povodní a ich extrémy o viac ako 70%, posilní sa výdatnosť vodných zdrojov o viac ako 10 tisíc sekundových litrov, zlepší sa kvalita a zásoby vodných zdrojov v Košickom kraji,

zvýši sa výpar vody z krajiny, čím bude ovzdušie zbavené prachových a alergénnych častíc.

Po realizácii Programu sa dosiahne pokles teplôt v Košickom kraji o viac ako 0,7 0C. Krajina bude mať viac šťavnatej zelene, života a lesy budú mať dostatok vody pre ich zdravý a trvalo udržateľný rast. Tento Plán Košického kraja si vyžaduje 408 mil. €. Návratnosť len na zvýšení produkcie poľnohospodárskych plodín sa očakáva do 13-tich rokov.

Presadením tohto Plánu na územie celého Slovenska sa vytvorí viac ako 20 tisíc pracovných príležitostí. Produkcia domácich poľnohospodárskych plodín vzrastie o viac ako 200 mil. € ročne. Extrémy počasia sa znížia a škody vyplývajúce z klimatickej krízy každoročne poklesnú o viac ako 200 mil. €. Obnovia sa už vyschnuté pramene a zvýši sa výdatnosť vodných zdrojov na celom Slovensku o viac ako 70 m3/s.

Nebude potrebné investovať cca 2 mld. € do veľkých vodohospodárskych stavieb. V potokoch a riekach sa nebudú počas povodní vyskytovať povodňové vlny plné kameňov, hliny, a odpadu, ale bude tiecť čistá voda aj počas povodní. To vytvorí predpoklady na nebývalé oživenie vodných tokov s hojnosťou rýb a vodných živočíchov. Slovensko vplyvom zrealizovaného Programu sa stane zdravou šťavnatou zelenou krajinou odolnou pred katastrofami so spokojnými ľuďmi.

My dole podpísaní si to tak prajeme, aby Vláda zabezpečila v zmysle Ústavy Slovenskej republiky šancu občanom Slovenska žiť v zdravej a bezpečnej krajine.  


Michal Kravčík    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Michal Kravčík na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...