Petícia proti výrubu stromov na Tomášikovej ulici v Košiciach

PETÍCIA

ZA ZACHOVANIE ZELENE A STROMOVÉHO PORASTU NA ULICI TOMÁŠIKOVA V KOŠICIACH

podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

 

Touto petíciou  žiadame príslušné orgány štátnej správy, verejnej správy a samosprávy, a to najmä:

 

- Mesto Košice (aj ako stavebný úrad alebo ako orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody),

- Mestská časť Košice - Sever

- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie,

- Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky,

 

(ďalej spoločne len ako „orgány verejnej správy“),

 

zachovať súčasný stav zelene a stromového porastu na ulici Tomášikova v Košiciach

Nesúhlasíme s odstránením súčasných porastov z tejto ulice a s ich výrubom.

Máme za to, že súčasný stav zelene nám zabezpečuje adekvátne podmienky na život v zdravom životnom prostredí, v ktorom máme ako ľudia právo žiť, čo nám zaručuje aj článok 44 Ústavy Slovenskej republiky.

Apelujeme na príslušné orgány verejnej správy, aby podnikli v rámci svojej právomoci všetky úkony k tomu, aby mohla byť zeleň a stromový porast zachované a aby pri tomto posudzovaní vzali plný zreteľ na spoločenskú a ekologickú hodnotu uvedených porastov, nie len pre bezprostredných obyvateľov ulice Tomášikova v Košiciach, ale aj pre celú mikroklímu Košíc.

 

Petičný výbor:

PhDr. Ivana Skoumalová, trvale bytom: Tomášikova 23, 040 01 Košice

Kamila Karlovská, trvale bytom: Tomášikova 17, 040 01 Košice

JUDr. Ján Ferenci, trvale bytom: Dargovská 3, 040 01 Košice

JUDr. Ladislav Rovinský, trvale bytom: Ul. Pokroku 7, 040 11 Košice,0905 384171, rovinsky.ladislav@gmail.com, (predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Košice) - osoba z petičného výboru poverená zastupovaním v styku s orgánmi verejnej moci

 

 

 

 


Iva Skoumalova    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Iva Skoumalova na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook