Petícia proti spaľovni v obci Janík

My, dolu podpísaní občania, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, žiadame príslušné štátne a samosprávne orgány o vyjadrenie nesúhlasného stanoviska k zámeru zmeny navrhovanej činnosti, ktorá sa týka rozšírenia palivovej základne o odpadovú biomasu a TDP (tuhé druhotné palivo) v rámci navrhovanej činnosti „Splyňovanie biomasy Janík“ navrhovateľa AR DONAX s.r.o., Mlynárska 11, 040 01 Košice.  

Žiadame vás o rešpektovanie názoru signatárov petície, ktorí nesúhlasia  

a)       so zámerom zmeny navrhovanej činnosti, ktorá sa týka rozšírenia palivovej základne o odpadovú biomasu a TDP (tuhé druhotné palivo)
b)      a zároveň ani s pôvodným zámerom „Splyňovanie biomasy Janík“,  

a majú za to, že jeho realizácia by:  

1. mala negatívny dopad na zdravie obyvateľstva a stav už aj tak výrazne znečisteného životného prostredia, ktoré je v Košickej kotline dlhodobo zaťažované hutníckym priemyslom (US STEEL), výrobou stavebných hmôt (Cementáreň Turňa) a intenzívnym poľnohospodárstvom.  
2. mala negatívny dopad na množstvo škodlivých emisií v ovzduší s dosahom na širšie okolie vrátane priľahlých oblastí Maďarska (vzhľadom na prevládajúce severné prúdenie),  
3. mala negatívny dopad na dopravné zaťaženie cestných komunikácií a ich stav, spojený so zvýšením hlučnosti, prašnosti a vibrácií vrátane jedinej spojnice  - cesty tretej triedy naprieč obcou Janík.  
4. výrazne by ohrozila bezpečnosť cestnej premávky a chodcov, pretože v prevažnej časti obce nie sú vybudované chodníky.  
5. v prípade havárie priamo ohrozila spodné vody a tým aj vodu v studniach obyvateľov obce Janík a okolitých obcí v povodí riek Ida a Bodva,  
6. bola v rozpore s Programom odpadového hospodárstva SR, Košického samosprávneho kraja, ďalšími strategickými dokumentmi a legislatívou EÚ a SR, ktorých ciele vyžadujú výrazné zvyšovanie primárnej separácie a materiálového zhodnocovania odpadov,  
7. bola neefektívna vzhľadom na jej lokalizáciu, keďže zariadenie rovnakého typu sa nachádza cca. 30 km od obce Janík a to v areáli Cementárne a US STEELU. Spaľovňa biomasy za účelom výroby tepla a el. energie sa nachádza dokonca aj v blízkom meste Moldava nad Bodvou. Teda ďalšiu spaľovňu v obci Janík považujeme za ekonomicky neefektívnu a ekologicky zaťažujúcu. Pričom považujeme za neetické vybudovať spaľovňu v katastri našej obce iba za účelom zisku z výroby el. energie bez akýchkoľvek pozitívnych efektov pre obyvateľov obce.  
8. narušila pokojný život na vidieku, ktorý patrí medzi hlavné benefity obce Janík

priloha-c-2-mapa-sirsich-vztahov-1-small1.png

 

Petičný výbor:  

PhDr. Mgr. Gabriel Viszlay, PhD. Bydlisko: Urxova 4, 080 05 Prešov
Ing. Peter Borszék. Bydlisko: Janík 100, 044 05 Moldava nad Bodvou
Ing. Jozef Vanyo, Bydlisko: Janík 104, 044 05 Moldava nad Bodvou  


Občania obce Janík    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Občania obce Janík na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook