PETÍCIA PROTI PRAVIDLÁM NA PREBERANIE VEREJNÉHO OSVETLENIA

My, dolupodpísaní obyvatelia mesta Galanta v zmysle petičného práva nesúhlasíme s preberaním verejného osvetlenia do vlastníctva mesta Galanta v lokalite Mládežnícka štvrť a v ostatných novovznikajúcich lokalitách mesta Galanta, ktoré je podmienené vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia na 65 % domov z celkového počtu stavebných pozemkov v lokalite BV v zmysle Pravidiel na preberanie miestnych komunikácií, verejného osvetlenia (ďalej len ,,stavba“) a pozemkov nimi zastavaných v lokalitách IBV a výstavby bytových domov od vlastníkov do majetku mesta Galanta schválených Mestským zastupiteľstvom Galanta uznesením č. 28/Z-2015 dňa 12.03.2015 v znení ich Dodatku č. 1.

Touto petíciou navrhujeme zníženie preberania verejného osvetlenia na 45 % z dôvodu, že komfort bývania obyvateľstva vo vyššie uvedených lokalitách je značne znížený, nakoľko sa v nich nesvieti vo večerných hodinách a ľudia sa cítia byť v ohrození života, zdravia a majetku, pričom sú prípady keď boli odcudzené predmety na niektorých stavbách.

Navrhovaným znížením by sa urýchlil postup preberania verejného osvetlenia do vlastníctva mesta Galanta, čím by sa zabezpečilo svietenie mestom Galanta, ktoré je povinné si plniť zákonné povinnosti v oblasti svietenia a zároveň by sa zvýšila bezpečnosť bývania. S ostatným znením predmetných pravidiel súhlasíme.


Ing.Katarína Dzivý Baluchová    Kontaktujte autora petície