Petícia pre podporu spotrebiteľov v segmente bytových domov

Za účelom splnenia cieľov EÚ znížiť do roku 2030 čisté emisie skleníkových plynov aspoň o 55 % a z dôvodu veľkej energetickej krízy, žiadame touto petíciou Ministerstvo hospodárstva Slovenskej Republiky, aby pri napĺňaní tohto cieľa boli podporení zo všetkých dostupných „Grantových schém“ , „Plánu Obnovy“ a „Euro fondov“ aj spotrebitelia vymedzení zákonom 182/93 Z. z. Jedná sa o cca 2 500 000 obyvateľov Slovenska, ktorým je obmedzený prístup k týmto zdrojom a ktorí patria k rozhodujúcim prispievateľom do rozpočtu EÚ a rozpočtu SR.  Efektívnosť a účelovosť využitia týchto prostriedkov sú v tomto segmente spotrebiteľov nespochybniteľné.  Svojím podpisom súhlasím, aby táto podpora bola zo strany MH SR akceptovaná a venovaná jej náležitá pozornosť.


Občianske združenie OZÓN XXI so sídlom v Prešove, predseda OZ p. Ivan Satvár    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Občianske združenie OZÓN XXI so sídlom v Prešove, predseda OZ p. Ivan Satvár na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...