PETÍCIA k dennému času lovu rýb

pet7.jpgMy, občania SR vyzývame Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na úpravu VYHLÁŠKY Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva Zákon o rybárstve a o doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý bol prijatý Národnou Radou Slovenskej republiky dňa 13.06.2018 s účinnosťou od 01.01.2019.

 

 

1. Navrhujeme, aby bol pôvodný návrh vyhlášky, konkrétne § 11 Denný čas lovu rýb  prijatý ako celok v nasledovnom znení:

 

§ 11

Denný čas lovu rýb

 

(1) Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje na

a) pstruhových vodách v mesiacoch

  1. apríl a september od 6.00 do 20.00 h,
  2. máj a august od 5.00 do 21.00 h,
  3. jún a júl od 4.00 do 22.00 h,

b) lipňových vodách v mesiacoch

  1. jún, júl a august od 4.00 do 22.00 h,
  2. september a október od 5.00 do 21.00 h,
  3. november a december od 7.00 do 19.00 h,

c) kaprových vodách lovných, ktoré nemajú vyhlásenú Chránenú rybiu oblasť (CHRO) v mesiacoch

  1. január až máj, november a december od 6.00 do 21.00 h,
  2. jún až október od 00.00 do 24.00 h,

d) kaprových vodách lovných s vyhlásenou Chránenou rybou oblasťou (CHRO) v mesiacoch

  1. január až december od 00.00 do 24.00 h,

(2) Denný čas lovu na hraničných vodách, je zverejnený v povolení na rybolov alebo v rybárskom poriadku, ktorý tvorí jeho súčasť a platí podľa uzatvorených medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo podľa výnimky udelenej ministerstvom.

 

______________________________________________________________________

 Odôvodnenie:

Obhospodarovateľ revírov ako organizačná zložka cez ustanoveného hospodára pre konkrétny revír, má dostatočné zákonné možnosti v novo navrhovanej legislatíve zákona o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky, aby boli v jeho gescii prijaté účinné opatrenia, s cieľom ochrany najmä rýb a ich neresísk, zimovísk, vyhlasovaním CHRO. Ustanovenie je možné uplatňovať aj v prípadne vplyvu na populácie vtáctva a ostatných stavovcov, či bezstavovcov po dohode so štátnou ochranou prírody. Pri správnom, odbornom a praktickom nastavení podmienok v konkrétnom revíre hospodárom a schválením organizačnou jednotkou (obhospodarovateľom), v niektorých prípadoch MŽP (pri CHRO) nebude prichádzať k rozporu z národnou legislatívou v oblasti ochrany prírody, ako aj Európskou legislatívou na úrovni ochrany prírody.

_______________________________________________________________________

 

Petícia je podávaná podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.


Peter Božík, Peter Páleník    Kontaktujte autora petície