PETÍCIA PROTI PREDAJU POZEMKOV POD BENZINKOU PRI BÝVALEJ HYPERNOVE

My dolu podpísaní občania SR NESÚHLASÍME s predajom mestských pozemkov parcelné číslo KNC 5965/6, parc.č. KNC 5965/8 a parc.č. KNC 5965/9, na ktorých stoji čerpacia stanica PH pri bývalej Hypernove. Spoločnosť Europetrol, s. r. o. podpisom nájomnej zmluvy CEZ 1007/2011 ako aj dodatku č. 1 k tejto zmluve sa zaviazala po skončení nájmu danú stavbu odstrániť. Preto žiadame poslancov MsZ a vedenie mesta, aby NEPREDÁVALI VYŠŠIE UVEDENÉ POZEMKY, a aby nebolo umožnené spoločnosti Europetrol, s. r. o. podľa nás špekulatívnym spôsobom (Predaj čerpacej stanice PH spoločnosti JML-Slowakei s.r.o.) vyhnúť sa povinnostiam vyplývajúcim zo zmluvy!


Ing. Ján Kolík    Kontaktujte autora petície